Ατομική επιχείρηση ανεγείρει ξενοδοχειακό κατάλυμα με επιχορήγηση από κοινοτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Γεωργίας . Κατά τη χρήση 2013 πραγματοποίησε δαπάνες ανέγερσης ύψους €160.000,00 και έλαβε επιχορήγηση (την 20-12-2013) ύψους €80.000,00 . Δεδομένου ότι κατά το 2013 (οικονομικό έτος 2014) είχαν ανασταλεί τα τεκμήρια ανέγερσης ακινήτων δύναται να χρησιμοποιήσει το ποσό της επιχορήγησης για κάλυψη τεκμηρίων του φορολογικού έτους 2014 ? .
Να σημειωθεί ότι προϋπόθεση είσπραξης της επιχορήγησης είναι η εξόφληση των δαπανών που έχουν πραγματοποιηθεί ( δηλαδή δαπανών του 2013 ) και ότι και στην πράξη η επιχορήγηση χρησιμοποιήθηκε για χρηματοδότηση δαπανών στην συνέχεια του έργου (δηλαδή δαπανών του 2014).