Εμπορική προσωπική εταιρεία (απλογραφικά βιβλία) στη Πάτρα και ίδια εταιρεία στο Αγρίνιο.
Οι εταίροι των ανωτέρω εταιρειών θα συστήσουν νέα εμπορική Α.Ε. με ίδιο αντικείμενο και έδρα την Πάτρα με υποκατάστημα το Αγρίνιο στις έδρες αντίστοιχα των υπαρχουσών εταιρειών. Θα μεταβιβάσουν με τιμολόγιο πώλησης μεταφορικά μέσα, έπιπλα και λοιπό εξοπλισμό, (όχι εμπορεύσιμα αγαθά ), και ακολούθως θα προβούν σε διακοπή λειτουργίας των επιχειρήσεων τους.
Γεννάται θέμα υπεραξίας σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1032/2015; και αν ναι τι προτείνετε για την αποφυγή της;
Έχουμε υψηλή κερδοφορία, πολλά πάγια αλλά συνυπολογίστε ότι στη νέα Α.Ε. θα συμμετέχουν οι ίδιοι σήμερα εταίροι των προσωπικών εταιρειών, με ίδιο αντικείμενο και την ίδια πελατεία.
Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.