Σε διαχειρίστρια ναυτιλιακή εταιρεία του Ν.89/1967 τιμολογούνται υλικά και υπηρεσίες στο ελληνικό ΑΦΜ της, που παραδίδονται στα πλοία που διαχειρίζεται, τα οποία βρίσκονται σε λιμάνια της Ευρώπης ή παγκοσμίως.
Η παράδοση αυτή από προμηθευτές της Ε.Ε.(πχ Κύπρος), μπορεί να γίνει είτε απ ευθείας επάνω στο πλοίο, είτε μέσω πράκτορα όπου αυτός το παραδίδει στο πλοίο. Ποια είναι η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί σε σχέση με το φπα (σε ποιές περιπτώσεις θα πρέπει να γίνει listing στο vies, ή να πάει με τις διατάξεις του άρθρου 27 του φπα). Σε περίπτωση που ο Κύπριος παραδώσει στο λιμάνι του Πειραιά μπορεί να ακολουθηθεί η διαδικασία ex-cel στο τελωνείο και για τον Κύπριο προμηθευτή; Αλλάζει κάτι στις παραπάνω περιπτώσεις, αν τελικά ο Κύπριος προμηθευτής, τα υλικά ή τις υηρεσίες, τα τιμολογήσει στο ΑΦΜ της πλοικτήτριας και όχι της διαχειρίστριας εταιρείας;