Παρακαλώ ενημερώστε μας, οι καθηγητές που διδάσκουν σε ΙΙΕΚ, ΚΔΒΜ 1& 2 οι οποίοι για τις αμοιβές τους εκδίδουν ΤΠΥ, επιβαρύνονται εκτός από τον ΦΕ 20% (για τα ΤΠΥ άνω των 300 €) και το ΑΚΑΓΕ 5%, επιπλέον και με χαρτόσημο. Αν επιβαρύνονται και με χαρτόσημο είναι 2,4% ή 3,6%. Επίσης αν είναι εταιρία ο εκδότης του ΤΠΥ έχει τις ίδιες επιβαρύνσεις?