Ατομική εμπορική επιχείρηση με απλογραφικά βιβλία , προέβη σε διακοπή εργασιών τον Δεκέμβριο του 2013. Πριν την διακοπή είχε πουλήσει κάποια εμπορεύματά της στον τοπικό Δήμο.Η πληρωμή του τιμήματος και η παρακράτηση έγινε κατά την διάρκεια του 2014. Όταν πήγαμε να υποβάλλουμε δήλωση φόρου εισοδήματος υπήρχε, μόνο, στον κωδικό 605 του πίνακα Γ2 του εντύπου Ε1 το ποσό της παρακράτησης .
Λόγω της συμπλήρωσης αυτού του κωδικού δεν μας άφηνε το σύστημα να υποβάλλουμε την δήλωση καθώς απαιτούσε πρώτα την συμπλήρωση του εντύπου Ε3 , που δεν είχαμε υποχρέωση να υποβάλλουμε λόγω διακοπής την προηγούμενη χρονιά. Μετά από επικοινωνία με την ΓΓΠΣ και την οικονομική υπηρεσία του Δήμου έγινε ξανά υποβολή του αρχείου από τον Δήμο και στο έντυπο Ε1 , στον πίνακα Γ2 εμφάνισε και στον κωδικό 403 το ποσό του τιμολογίου που είχε εκδοθεί το 2013. Λόγω πίεσης χρόνου υποβάλαμε την δήλωση με αυτά τα δεδομένα με αποτέλεσμα να προκύψει κάποιος φόρος ενώ για το ποσό αυτό ήδη η ατομική επιχείρηση έχει φορολογηθεί κατά το έτος 2013.
Ποιος είναι ο σωστός χειρισμός από εμάς και από τον Δήμο?