Α τομική ( εργοληπτική )επιχείρηση εισφέρει ως είδος , Φ.Ι.Χ. και ένα μηχάνημα έργου , μετά από εκτίμηση της αξίας τους από Ορκωτούς   ,   στην αύξηση   μ. κ.   Ανωνύμου Εταιρείας.Η αύξηση ολοκληρώθηκε και   πρέπει να γίνει η μεταβίβαση της κυριότητας των παραπάνω μεταφορικών μέσων, από   την ατομική στην Α.Ε., στο υπουργείο Συγκοινωνιών.Επειδή η υπηρεσία του υπουργείου Συγκοινωνιών ,ζητάει την υποβολή δήλωσης υπεραξίας στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. , και αυτή με την σειρά την , την πληρωμή φόρου υπεραξίας ,θέλω να ρωτήσω εάν υπόκειται   σε υπεραξία ,α) η εισφορά σε είδος για την αύξηση της Α.Ε. , των ΦΙΧ και μηχανημάτων και β) εάν ισχύει και στην μεταβίβαση ΦΙΧ ,ο Ν. 4172/13 , αρθ. 21, ο οποίος αναφέρει ότι η πώληση στοιχείων του ενεργητικού μιας επιχείρησης αποτελούν έσοδα από επιχειρηματική συναλλαγή   , καταχωρείται στα βιβλία της επιχείρησης ως κέρδος   και φορολογείται   ανάλογα.