Αν μία εταιρεία ΜΕΠΕ, θέλει να μοιράσει μερίσματα στην μοναδική μέτοχο, η οποία είναι αλλοδαπή εταιρεία εντός ΕΕ, υπόκειται σε παρακράτηση 10% φόρου μερισμάτων?