Το ερώτημα σας υποβλήθηκε επιτυχώς

Το ερώτημα σας υποβλήθηκε επιτυχώς στον Komvos, μπορείτε να το δείτε κάνοντας click ~TOPIC_ID~.

Επιστημονικός κόμβος

Το ερώτημα έχει ήδη υποβληθεί στον Επιστημονικό Κόμβο του e-forologia.
Για να το διαβάσετε πατήστε ~TOPIC_ID~.

Επιστημονικός κόμβος

Το ερώτημα σας έχει υποβληθεί με επιτυχία στον Επιστημονικό Κόμβο του e-forologia.
Για να το διαβάσετε πατήστε ~TOPIC_ID~.

Menu

Ιστορικό ερωτήματος

κλείσιμο

Υποχρεώσεις εκθετηρίου στην Ελλάδα αλλοδαπής επιχείρησης

Καλησπέρα σας

Επιχείρηση με έδρα σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θέλει να ιδρύσει εκθετήριο στην Ελλάδα, από όπου θα δειγματίζει σε πιθανούς πελάτες στο εσωτερικό της χώρας, θα παίρνει τις παραγγελίες τους τις οποίες θα στέλνει στην έδρα της εταιρείας από όπου θα εκτελούνται κατευθείαν στους πελάτες σαν ενδοκοινοτικές παραδόσεις.Το εκθετήριο στην Ελλάδα θα απασχολεί προσωπικό μόνο για τους δειγματισμούς των εμπορευμάτων και την παραγγελιοληψία, δεν θα διενεργεί καμία πώληση
Η αλλοδαπή εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 6 του ΚΦΕ 4172/2013 δεν τηρεί μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα. Είναι σωστό αυτό ? Αν ναι, τι άλλες υποχρεώσεις έχει σχετικά με την τήρηση βιβλίων, στοιχείων, φ.π.α. κλπ ? θα μπορεί να εκδίδει δελτία αποστολής για τους δειγματισμούς των εμπορευμάτων στο χώρο των υποψηφίων πελατών τα οποία εμπορεύματα μετά το δειγματισμό θα επιστρέφονται στο εκθετήριο ?
Ποιος είναι ο σύννομος τρόπος υλοποίησης των παραπάνω ? Ποιες είναι οι φορολογικές, εργατικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις και οι αντίστοιχες διατάξεις από τις οποίες απορρέουν ?

Ευχαριστώ για το χρόνο σας
Με τον υφιστάμενο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων Ν. 4172/2013 που έχει εφαρμογή από 1/1/2014, επήλθαν σημαντικές αλλαγές στο φορολογικό μας σύστημα, ο νέος δε νόμος εμπεριέχει άρθρο για τον ακριβή νομικό προσδιορισμό της μόνιμης εγκατάστασης. Συγκεκριμένα το άρθρο 6 του Ν. 4172/2013 ορίζει:

    «1. «Μόνιμη εγκατάσταση» ορίζεται ο καθορισμένος τόπος επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μέσω του οποίου διεξάγονται εν όλω ή εν μέρει οι δραστηριότητες της επιχείρησης.

2. Ο όρος «μόνιμη εγκατάσταση» περιλαμβάνει κυρίως:

α) τόπο της διοίκησης,

β) υποκατάστημα,

γ) γραφείο,…

4. Ανεξάρτητα από τις παραπάνω διατάξεις του παρόντος άρθρου, ο όρος «μόνιμη εγκατάσταση» θεωρείται ότι δεν περιλαμβάνει:

α) τη χρήση εγκαταστάσεων αποκλειστικά για το σκοπό της αποθήκευσης, έκθεσης ή παράδοσης των αγαθών ή εμπορευμάτων που ανήκουν στην επιχείρηση,

β) τη διατήρηση αποθέματος αγαθών ή εμπορευμάτων που ανήκουν στην επιχείρηση αποκλειστικά με σκοπό την αποθήκευση,  έκθεση  ή παράδοση

ε) τη διατήρηση ενός καθορισμένου τόπου επιχειρηματικών δραστηριοτήτων αποκλειστικά με σκοπό τη διεξαγωγή για την επιχείρηση κάθε άλλης δραστηριότητας προπαρασκευαστικού ή βοηθητικού χαρακτήρα,…» 

    Επί πλέον, με το άρθρο 66 του Ν. 4172/2013 ορίζεται ότι:

«1. Το φορολογητέο εισόδημα περιλαμβάνει το μη διανεμηθέν εισόδημα νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας που είναι φορολογικός κάτοικος άλλης χώρας, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:…

…2. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που το νομικό πρόσωπο ή η νομική οντότητα είναι φορολογικός κάτοικος κράτους - μέλους της Ε.Ε., εκτός εάν η εγκατάσταση ή η οικονομική δραστηριότητα του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας συνιστά επίπλαστη κατάσταση που δημιουργήθηκε με ουσιαστικό σκοπό την αποφυγή του αναλογούντος φόρου.»

    Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 4174/2013 «φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις», ορίζεται ότι:

«1. Κάθε πρόσωπο που πρόκειται να ασκήσει δραστηριότητες επιχειρηματικού περιεχομένου ή να καταστεί υπόχρεο σε καταβολή ή παρακράτηση φόρου, σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία ή σε υποβολή οποιασδήποτε δήλωσης που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα υποβάλλει δήλωση εγγραφής στο φορολογικό μητρώο κατά τον τρόπο και το χρόνο που ορίζεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα….

 …4. Ο φορολογούμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, υποχρεούται να ενημερώνει εγγράφως τη Φορολογική Διοίκηση εντός δέκα (10) ημερών για μεταβολές στην επωνυμία, το διακριτικό τίτλο, τη διεύθυνση κατοικίας ή τη διεύθυνση των επαγγελματικών εγκαταστάσεων, την έδρα, το αντικείμενο της δραστηριότητας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες που παρασχέθηκαν κατά το χρόνο της εγγραφής.  Ο φορολογούμενος δεν μπορεί να επικαλείται έναντι της Φορολογικής Διοίκησης τις μεταβολές του προηγούμενου εδαφίου, μέχρι το χρόνο ενημέρωσής της ….»

    Σύμφωνα με τα ανωτέρω και με βάση τα ερωτήματά σας θεωρούμε ότι:

    Η επιχείρηση δεν διαθέτει μόνιμη εγκατάσταση (Permanent Establishment) στην Ελλάδα Υποχρεούται να δηλώσει στο τμήμα μητρώου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. την διεύθυνση της επαγγελματικής εγκατάστασης (εκθετηρίου, show room κλπ.) Σύμφωνα με το άρθρο 34 του Ν. 2859/2000 περί Φ.Π.Α., σχετικά με την επιστροφή φόρου, ορίζεται ότι:
«Επίσης επιστρέφεται στον υποκείμενο στον φόρο, ο οποίος είναι εγκατεστημένος σε άλλο κράτος - μέλος της Ε.Ε., ο φόρος που επιβάρυνε τις παραδόσεις αγαθών ή τις παροχές υπηρεσιών που πραγματοποιήθηκαν προς αυτόν από άλλους υποκείμενους στον φόρο στο εσωτερικό της χώρας, καθώς και τις εισαγωγές αγαθών που πραγματοποίησε στο εσωτερικό της χώρας, εφόσον ο υποκείμενος αυτός πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Κατά την περίοδο επιστροφής, η οποία ορίζεται στην παράγραφο 5, δεν διατηρούσε στην Ελλάδα την έδρα της οικονομικής του δραστηριότητας ή μόνιμη εγκατάσταση από την οποία πραγματοποιούσε οικονομικές δραστηριότητες ή σε περίπτωση μη ύπαρξης τέτοιας έδρας ή μόνιμης εγκατάστασης την κατοικία ή τον τόπο της συνήθους διαμονής του…

Οι εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος - μέλος υποκείμενοι στον φόρο υποβάλλουν την αίτηση επιστροφής με χρήση ηλεκτρονικών μέσων στο κράτος - μέλος εγκατάστασής τους και την απευθύνουν στην Ελλάδα στην οποία επιβαρύνθηκαν με φόρο προστιθέμενης αξίας.»

    Σύμφωνα με την με αριθμό ΠΟΛ. 1023/20.1.2014 εγκύκλιο διαταγή με θέμα «Εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ν. 4093/2012, υποπαράγραφος Ε1) από 1.1.2014, μετά τις τροποποιήσεις που επήλθαν με το άρθρο 51 του ν. 4223/2013 (ΦΕΚ 287 Α')», ορίζεται ότι:
«8.7. Περιπτώσεις που δεν εκδίδεται έγγραφο μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων. Από τις διατάξεις της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1286/31.12.2013, προκύπτει ότι δεν εκδίδεται το υπόψιν έγγραφο, σε κάθε άλλη περίπτωση, πλην της αποστολής, παράδοσης, παραλαβής, διακίνησης μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων. Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω περιπτώσεις, για τις οποίες δεν εκδίδεται, υποχρεωτικά, το υπόψιν έγγραφο:-Διακίνηση αποθεμάτων για δοκιμή ή δειγματισμό.-Διακίνηση αγαθών μεταξύ εγκαταστάσεων (έδρα, υποκατάστημα, αποθήκη).-Διακίνηση δειγμάτων για δωρεάν διάθεση.-Αποστολή αποθεμάτων σε τρίτο με σκοπό την επεξεργασία, συναρμολόγηση, επισκευή κ.λπ..-Διακίνηση - αποστολή αποθεμάτων με σκοπό την φύλαξη, αποθήκευση.-Διακίνηση αποθεμάτων για συμμετοχή και μόνο (όχι πώληση) σε έκθεση.-Διακίνηση αγαθών με σκοπό την απόρριψη, καταστροφή αυτών.-Διακίνηση παγίων, γενικώς.-Διακίνηση χρησιδανειζόμενων ή εκμισθούμενων κινητών πραγμάτων.-Αυτοπαραδόσεις αγαθών.-Διακίνηση, αποστολή αγαθών από επιχειρήσεις εκμετάλλευσης ψυγείων και αποθηκών»

Για να δείτε την απάντηση της Επιστημονικής Ομάδας πρέπει να είστε συνδρομητής της υπηρεσίας Komvos

Γίνετε συνδρομητής

Copyright © Epsilon Net | Όροι Χρήσης