Κύριοι,

   Θα ήθελα να σας υποβάλλω τα εξής ερωτήματα και παρακαλώ για την απάντησή σας:

     Μία Α.Ε. έχει κλείσει με τον Ν. 3888/2010 έως την 31/12/2009, κάνοντας αποδοχή του σημειώματος περαίωσης. Μετά από έλεγχο του ΣΔΟΕ στις χρήσεις 2008 και 2009 κρίθηκαν μερικώς εικονικά κάποια τιμολόγια κτιριακών εγκαταστάσεων (έκθεση ελέγχου 2013). Σημειωτέον ότι κατά την διάρκεια των χρήσεων αυτών η εταιρεία βρισκόταν σε κατασκευαστικό στάδιο, (δεν είχε εκμετάλλευση) με Κωδικό άσκησης δραστηριότητας  45.21.10.02 (Εργασίες διαμόρφωσης ή ανέγερσης κτίσματος ή άλλου είδους κατασκευών ,ως αγαθού επένδυσης του άρθρου 33, παρ. 4 του Κώδικα ΦΠΑ για την ίδια άσκηση επαγγελματικής Δραστηριότητας με δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ των εισροών της). Σημ: υπήρχαν μόνο έσοδα κεφαλαίων. Μετά από την εντολή διενέργειας τακτικού ελέγχου στην επιχείρηση εκτός από το προβλεπόμενο πρόστιμο του άρθρου 6 του Κ.Β.Σ. και του Φ.Π.Α.,  επιβλήθηκε και πρόστιμό εισοδήματος ίσο με το 40% της αξίας των μερικών τιμολογίων. Η πρώτη εκμετάλλευση έγινε στην χρήση του 2011.

    1) Μπορεί να ευσταθεί η επιβολή του προστίμου για το εισόδημα σε κατασκευαστική περίοδο, χωρίς να υπάρχει (τότε) εκμετάλλευση.  

   2)Το ότι περαιώσαμε την συγκεκριμένη χρήση με τον Ν.3888/2010, επηρεάζει σήμερα την επιβολή προστίμου?

  3) Με ποιο ποινολόγιο θα γίνει ο υπολογισμός των προστίμων ΦΠΑ και για το εισόδημα?