Φυσικό πρόσωπο είναι κάτοχος αλιευτικού σκάφους μήκους 5,10 μέτρων μεταξύ καθέτων  και 0,92 κόρων. Απαλλάσσεται από τη τήρηση βιβλίων. θα υποβάλλει Ε3;  και πως θα υπολογιστούν τα καθαρά
κέρδη; και πως θα φορολογηθεί;