Γιατί κατά την υποβολή εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης φόρου τεχνικών έργων - όταν εμπρόθεσμα έχει υποβληθεί η αρχική δήλωση - το taxisnet μας ενημερώνει οτι Η ΔΗΛΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ 

Για την τακτοποίηση των κυρώσεων του Ν.4174/13 λόγω εκπροθέσμου υποβολής παρακαλούμε απευθυνθείτε στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. εντός 10 ημερών. ?

δεν ισχύει το α. 54 Ν. 4174/2013 όπου: 

Δεν επιβάλλονται τα πρόστιμα του παρόντος άρθρου, σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης ΦΠΑ ή δήλωσης παρακρατούμενου φόρου, εφόσον η σχετική αρχική δήλωση έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα.

?
στη παρ. 3 αρ. 54 Ν.4174/2013 λέει ότι :
3. Σε περίπτωση διαπίστωσης, στο πλαίσιο ελέγχου, εκ νέου διάπραξης της ίδιας παράβασης, εντός πενταετίας από την έκδοση της αρχικής πράξης, τα σύμφωνα με τον Κώδικα πρόστιμα επιβάλλονται στο διπλάσιο και, στην περίπτωση κάθε επόμενης ίδιας παράβασης, στο τετραπλάσιο του αρχικώς επιβληθέντος προστίμου.
Δηλαδή εάν εντός της πενταετίας από την πρώτη εκπρόθεσμη υποβολή χρειαστεί να υποβάλλω δύο ή περισσότερες εκπρόθεσμες Φ.Μ.Υ.  η πρώτη  από  αυτές θα έχει διπλάσιο πρόστιμο (250 χ 2 ) και οι επόμενες το τετραπλάσιο (250 χ 4 ) ?