Παρακαλώ για την τοποθέτηση σας, στο παρακάτω θέμα.

Φυσικό πρόσωπο το οποίο ήταν Επιτόπιο Διοικητικό Προσωπικό (μη Διπλωματικό Σώμα) της Πρεσβείας Κύπρου στην Αθήνα με σύμβαση Αορίστου Χρόνου παραιτείται στις 31/12/2013. Σύμφωνα με την σύμβαση της, εισπράττει ποσό αφυπηρέτησης εξόδου από την υπηρεσία το 2014.

Το συγκεκριμένο ποσό βάσει της ΣΑΔΦ Ελλάδας- Κύπρου, θεωρείται   απαλλασσόμενο από φόρο και έκτακτη εισφορά και καταχωρείται    στους αντίστοιχους κωδικούς   617 & 618?