Μη εισηγμένη ΑΕ αποκτά ίδιες μετοχές  με αγορά από τους μετόχους της.
Από την συγκεκριμένη ενέργεια προκύπτει ζημία λόγω ακύρωσης των μετοχών αυτών και συνεπώς
μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου.
Ερωτήματα:
1) H προκύπτουσα ζημία θα βαρύνει τα αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσης;
2) Υπάρχει κάποιο θέμα από την φορολογία εισοδήματος σχετικά με την αναγνώριση της
     ζημίας αυτής;