Αγρότης ειδικού καθεστώτος έλαβε επιδότηση για το 2014 ύψους 10500 ευρώ από το πρόγραμμα Νέοι αγρότες για το Μέτρο 112 του ΠΑΑ 2007-2013 λογίζεται σαν ενιαία ενίσχυση η είναι άλλου είδους ? Από το 2015 θα πρέπει να υπαχθεί στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ καθότι η ενίσχυση είναι μεγαλύτερη από 5000 ευρώ ? επίσης η επιδότηση αυτή υπολογίζετε σαν ακαθάριστο έσοδο?