ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΟΕ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ,ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΕ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ ΑΞΙΑΣ 100.000,00 ΕΥΡΩ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΕΙ ΤΟΝ ΦΠΑ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ , (Π.2869/1987).
ΕΡΩΤΗΣΗ :
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙ ΤΟ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ ΣΕ  ΑΛΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΠΑΓΌΜΕΝΗ ΣΕ  ΦΠΑ ,ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΣ ΤΠΥ  ΜΕ ΦΠΑ ?