Από 01/01/15, και σύμφωνα με την απάντηση του ερωτήματος Λογιστικές εγγραφές σε απλογραφικά και διπλογραφικά βιβλία
http://www.e-forologia.gr/forum/viewTopic.aspx?id=33309
επισημένεται ότι στα απλογραφικά βιβλία πρέπει να απεικονίζεται η κάθε υποχρέωση τελών-φόρων που προκύπτουν σε ξεχωριστή στήλη.
Το ερώτημα που γεννάται είναι το ακόλουθο:
Έστω επιχείρηση με απλογραφικά βιβλία και τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών με παρακράτηση. Ποιος είναι ό τρόπος που πρέπει να απεικονιστεί? ΤΠΥ Αξίας 1000€ πλέον ΦΠΑ με παρακράτηση 20%. Οι στήλες του βιβλίου έχουν ως εξής:

Εμπορεύματα Δαπάνες Μ.Δ.Ε.Φ. Παρακρατούμενοι Φόροι Δαπάνες Χ.Δ.Ε.Φ. Φ.Π.Α.
1.000,00 200,00 230,00

ή πρέπει να καταχωρηθεί:

Εμπορεύματα Δαπάνες Μ.Δ.Ε.Φ. Παρακρατούμενοι Φόροι Δαπάνες Χ.Δ.Ε.Φ. Φ.Π.Α.
800,00 200,00 230,00

Σε περίπτωση που απεικονιστεί με τον Α Τρόπο η στήλη των παρακρατούμενων φόρων είναι πληροφοριακού χαρακτήρα και δεν επηρεάζει στον υπολογισμό των αποτελεσμάτων χρήσης.
Στη Β περίπτωση προκύπτει πρόβλημα λανθασμένης απεικόνισης ΚΕΠΥΟ.
Εφόσον στα απλογραφικά δεν υπάρχει εγγραφή πίστωσης πως αντιμετωπίζεται το πρόβλημα αυτό?


Αποτελεί παράβαση η μη απεικόνιση των ανωτέρω φόρων - τελών?