23/04/24 | Αρχική > Αρθρογραφία > Φορολογικά και Επίκαιρα

Χρονική κατανομή μισθωμάτων λειτουργικής μίσθωσης από τον εκμισθωτή

Αναδημοσίευση από το Ενημερωτικό Δελτίο ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2023 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2024 της ΣΟΛ Α.Ε.

www.solcrowe.gr

Το σύνολο των εσόδων από τα μισθώματα λειτουργικής μίσθωσης κατανέμεται από τον εκμισθωτή στα αποτελέσματα κάθε φορολογικού έτους με βάση τη χρονική διάρκεια της σύμβασης μίσθωσης

ΕΡΩΤΗΜΑ

Ανώνυμη εταιρεία, η οποία καταρτίζει τις οικονομι­κές της καταστάσεις σύμφωνα με το λογιστικό πλαίσιο των Ε.Λ.Π., με δραστηριότητα την εμπορία και μίσθωση αυτοκινήτων, σύναψε τον Οκτώβριο του 2023 σύμβαση λειτουργικής μίσθωσης ενός και­νούργιου αυτοκινήτου διάρκειας 36 μηνών, στην οποία προβλέπεται η καταβολή από τον μισθωτή αυξημένου πρώτου μισθώματος ποσού €5.000,00 ενώ τα υπόλοιπα μισθώματα συνολικού ποσού €8.640,00 θα καταβληθούν ισόποσα σε 36 μήνες.

Το αυξημένο 1ο μίσθωμα αποτελεί έσοδο του φο­ρολογικού έτους 2023 ή θα πρέπει να κατανεμηθεί στους 36 μήνες που είναι η διάρκεια της σύμβασης μίσθωσης;

ΓΝΩΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η Γνώμη της Φορολογικής Επιτροπής σχετικά με το παραπάνω ερώτημα είναι η εξής:

Στην παράγραφο 6 του άρθρου 18 του Ν. 4308/2014 ορίζονται τα εξής:

«6. Λειτουργική μίσθωση

α) Ο εκμισθωτής παγίων παρουσιάζει στον ισολογι­σμό του τα εκμισθωμένα σε τρίτους περιουσιακά στοιχεία βάσει λειτουργικής μίσθωσης, σύμφωνα με τη φύση του κάθε περιουσιακού στοιχείου. Τα μι­σθώματα αναγνωρίζονται ως έσοδα στα αποτελέ­σματα με τη σταθερή μέθοδο σε ολόκληρη τη διάρ­κεια της μίσθωσης, εκτός εάν μία άλλη συστηματική μέθοδος είναι περισσότερο αντιπροσωπευτική για την κατανομή του εσόδου των μισθωμάτων στη διάρκεια της μίσθωσης.

β) Ο μισθωτής παγίων, βάσει λειτουργικής μίσθωσης, αναγνωρίζει τα μισθώματα ως έξοδα στα αποτελέ­σματα με τη σταθερή μέθοδο σε όλη τη διάρκεια της μίσθωσης, εκτός εάν μία άλλη συστηματική μέθοδος είναι περισσότερο αντιπροσωπευτική για την κατα­νομή του εξόδου των μισθωμάτων στη διάρκεια της μίσθωσης.».

Στην παράγραφο 18.6.1 της Λογιστικής Οδηγίας εφαρμογής του Ν. 4308/2014 αναφέρονται τα εξής:

«18.6.1 Τα μισθώματα λειτουργικής μίσθωσης ανα­γνωρίζονται αναλόγως ως έσοδο ή έξοδο στα απο­τελέσματα με τη σταθερή μέθοδο σε ολόκληρη τη διάρκεια της μίσθωσης, εκτός εάν μία άλλη συστη­ματική μέθοδος είναι περισσότερο αντιπροσωπευτι­κή για την κατανομή των μισθωμάτων στις περιό­δους της μίσθωσης. Για παράδειγμα, το μίσθωμα δύναται να καθορίζεται ως συνάρτηση της χρήσης ή των παραγόμενων ωφελειών από το πάγιο (π.χ. μίσθωση φωτοτυπικού όταν το μίσθωμα υπολογίζε­ται με βάση τον αριθμό των φωτοαντιγράφων).».

Στην παράγραφο 2 του άρθρου 21 του Ν. 4172/2013 ορίζονται τα εξής:

«2. Το κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα προσδιορίζεται για κάθε φορολογικό έτος με βάση το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης, ο οποίος συντάσσεται σύμφωνα με τα λογιστικά πρότυπα που προβλέπονται στην ελληνική νομοθεσία. Σε περίπτωση που η επιχείρηση εφαρμόζει Διεθνή Λο­γιστικά Πρότυπα, το κέρδος προσδιορίζεται απο­κλειστικά, σύμφωνα με τον πίνακα φορολογικών αποτελεσμάτων χρήσης.».

Από τις ανωτέρω διατάξεις, σε συνδυασμό με τα δεδομένα του ερωτήματος στα οποία αναφέρε­ται ότι η μίσθωση είναι λειτουργική, προκύ­πτουν τα εξής:

Το κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα προσδιορίζεται για κάθε φορολογικό έτος με βάση το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης, ο οποίος συντάσσεται σύμφωνα με το λογιστικό πλαίσιο των Ε.Λ.Π. που εφαρμόζει η εταιρεία. Η συμπλήρωση της δήλωσης φορολογίας εισοδή­ματος (έντυπο Ν) αρχίζει με το αποτέλεσμα (κέρδος ή ζημία), όπως αυτό προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις που συντάσσονται με βάση τα Ε.Λ.Π..

Οι διατάξεις του Ν.4308/2014 (Ε.Λ.Π.) ορίζουν ότι, ο εκμισθωτής παγίων με σύμβαση λειτουργικής μί­σθωσης καταχωρεί τα έσοδα από μισθώματα στα αποτελέσματα με τη σταθερή μέθοδο σε όλη τη διάρκεια της μίσθωσης.

Επομένως, στην περίπτωση του ερωτήματος, ο εκμι­σθωτής πρέπει το σύνολο των συμφωνηθέντων εσόδων από μισθώματα, στα οποία συμπεριλαμβά­νεται και το 1ο αυξημένο μίσθωμα, να τα κατανείμει ισομερώς στα αποτελέσματα κάθε φορολογικού έτους με το συντελεστή που προκύπτει από τη διάρκεια της σύμβασης μίσθωσης.

Νομοθεσία-Νομολογία

- Παρ. 2 του άρθρου21 του Ν. 4172/2013

- Παρ. 6 του άρθρου18 του Ν. 4308/2014

- Παρ. 18.6.1 της Λογιστικής οδηγίας Ε.Λ.Π.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Λειτουργική μίσθωση, Εκμισθωτής, μισθώματα