07/11/23 | Αρχική > Αρθρογραφία > Φορολογικά και Επίκαιρα

Χρηματοοικονομικές καταστάσεις Ανωνύμων Εταιρειών - Υποχρέωση δημοσίευσης και συνέπειες που προκύπτουν

1. Χρόνος δημοσίευσης

Οι ανώνυμες εταιρείες δημοσιεύουν στο Γ.Ε.ΜΗ.:

α) τις νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις,

β) την έκθεση διαχείρισης και

γ) τη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας όπου απαιτείται. Όπου βάσει της περίπτωσης 1 της υποπαραραγράφου Α1 της παρ. Α΄ του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 απαιτείται γνώμη ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης δημοσιεύονται με τη μορφή και το περιεχόμενο βάσει των οποίων ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία έχουν συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου. Συνοδεύονται επίσης από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου.

Η δημοσίευση των παραπάνω πραγματοποιείται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση.

Σημείωση: Οι πολύ μικρές ανώνυμες εταιρείες, εκτός από τις εταιρείες οι οποίες αποτελούν οντότητες δημόσιου ενδιαφέροντος κατά την έννοια του Παραρτήματος Α΄ του Ν.4308/2014, απαλλάσσονται από την υποχρέωση δημοσίευσης της έκθεσης διαχείρισης.

2. Έγκριση Γενικής Συνέλευσης

Η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση). Η τακτική γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της.

Σημείωση: Για τις Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις 2023 αναμένεται να παραταθεί σχετική προθεσμία

Παράδειγμα

Ανώνυμη Εταιρεία με εταιρική χρήση από 01-01-20X0 έως 31-12-20X0 ορίζει την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στις 10-09-20X1, ημερομηνία κατά την οποία εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 20X0. Η καταληκτική ημερομηνία κατά την οποία η εταιρεία οφείλει να υποβάλλει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της στο Γ.Ε.ΜΗ. είναι η 30-09-20X1.

3. Τρόπος δημοσίευσης

Σε δημοσιότητα στο Γ.Ε.ΜΗ. υποβάλλονται οι εξής πράξεις και στοιχεία:

α) Οι ιδρυτικές πράξεις των ανωνύμων εταιρειών με το καταστατικό και, όπου τυχόν απαιτείται, με την εγκριτική απόφαση της Διοίκησης.

β) Οι αποφάσεις για τροποποίηση του καταστατικού με την εγκριτική απόφαση της Διοίκησης, όπου τυχόν απαιτείται, καθώς και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού μαζί με τις γενόμενες τροποποιήσεις.

γ) Ο διορισμός και η για οποιοδήποτε λόγο παύση, με τα στοιχεία ταυτότητας, των προσώπων που:

αα) ασκούν τη διαχείριση της εταιρείας,

ββ) έχουν την εξουσία να την εκπροσωπούν από κοινού ή μεμονωμένα,

γγ) είναι αρμόδια να ασκούν τον τακτικό της έλεγχο.

δ) Κάθε απόφαση για τακτική ή έκτακτη αύξηση ή μείωση του κεφαλαίου της εταιρείας. Στην απόφαση για αύξηση του κεφαλαίου πρέπει να αναγράφεται το νέο κεφάλαιο, ο αριθμός και το είδος των μετοχών που εκδίδονται, η ονομαστική τους αξία και γενικά οι όροι έκδοσής τους, καθώς και ο συνολικός αριθμός των μετοχών της εταιρείας.

ε) Η πιστοποίηση της καταβολής του κεφαλαίου, είτε κατά τη σύσταση της εταιρείας είτε ύστερα από κάθε αύξησή του, σύμφωνα με το άρθρο 20.

στ) Οι εγκεκριμένες ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και οι σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών της ανώνυμης εταιρείας. Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πρέπει να περιέχουν τα ατομικά στοιχεία των προσώπων που, κατά νόμο, τις υπογράφουν και τις πιστοποιούν.

ζ) Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις που καταρτίζονται, σύμφωνα με το άρθρο 162 για τη διανομή προσωρινού μερίσματος.

η) Η λύση της εταιρείας.

θ) Η δικαστική απόφαση παντός βαθμού, που κηρύσσει άκυρη την εταιρεία ή σε κατάσταση πτώχευσης ή την υποβάλλει σε άλλη συλλογική διαδικασία, καθώς και οι δικαστικές αποφάσεις παντός βαθμού που αναγνωρίζουν ως άκυρες ή ακυρώνουν αποφάσεις γενικών συνελεύσεων.

Σε δημοσιότητα υποβάλλονται και οι δικαστικές αποφάσεις που ανατρέπουν τις παραπάνω αποφάσεις.

ι) Ο διορισμός και η αντικατάσταση των εκκαθαριστών με τα στοιχεία της ταυτότητάς τους.

ια) Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εκκαθάρισης, καθώς και οι τελικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

ιβ) Η διαγραφή της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 170.

ιγ) Κάθε άλλη πράξη ή στοιχείο, του οποίου η δημοσιότητα επιβάλλεται από κατ΄ ιδίαν διατάξεις.

Σύμφωνα με το άρθρο 13 Ν.4548/2018:

«1. Η δημοσιότητα στο Γ.Ε.ΜΗ. πραγματοποιείται με εγγραφή της εταιρείας και με καταχώριση των δημοσιευτέων πράξεων και στοιχείων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3419/2005, του άρθρου 232 του Ν. 4072/2012 (Α΄86) και του άρθρου 2 του Ν. 4250/2014 (Α΄ 74).

2. Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας είναι υπεύθυνο για την υποβολή προς καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. των πράξεων και στοιχείων για τα οποία απαιτείται δημοσιότητα».

Σημείωση: Πρόσκληση για την σύγκληση καθολικής Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

4. Συνέπειες μη δημοσίευσης χρηματοοικονομικών καταστάσεων

4.1 Αναστολή καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ.

Από την 1/7/2022 το εγγεγραμμένο στο Γ.Ε.ΜΗ. πρόσωπο, τίθεται αυτόματα σε κατάσταση αναστολής καταχώρισης αν δεν έχει δημοσιεύσει εμπρόθεσμα στο Γ.Ε.ΜΗ. τις ετήσιες οικονομικές του καταστάσεις, εφόσον απαιτείται.

Η κατάσταση αναστολής καταχωρίσεων αίρεται, αν γίνουν οι καταχωρίσεις που αποδεικνύουν ότι εξέλιπαν οι λόγοι. Μέχρι την άρση της κατάστασης αναστολής καταχωρίσεων, επιτρέπονται οι ενέργειες που προβλέπονται στο άρθρο 30, περί αυτεπάγγελτων καταχωρίσεων, διορθώσεων, μεταβολών και διαγραφών από την αρμόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ.

Με την απόφαση Αρ.Πρωτ.: 60522 - 10/6/2022 δίνονται οι παρακάτω διευκρινίσεις:

«Η εν λόγω υποχρέωση αφορά στις κεφαλαιουχικές εταιρείες, στις προσωπικές εταιρείες της περ. β) του άρθρου 1 του Ν. 4308/2014 (Α΄ 251)1 και στα υποκαταστήματα αλλοδαπής που οφείλουν εντός συγκεκριμένων προθεσμιών, να υποβάλλουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις τους για δημοσίευση στο Γ.Ε.ΜΗ. Σημειώνεται ότι με την έναρξη ισχύος της αναστολής καταχώρισης (01-07-2022) λαμβάνεται υπόψη η μη εμπρόθεσμη καταχώριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων που αφορούν στην εταιρική χρήση του έτους 2021. Για τις εκκρεμότητες που αφορούν στα προηγούμενα έτη, οι υπόχρεοι δεν τίθενται σε αναστολή καταχώρισης, ωστόσο, συστήνεται η άμεση τακτοποίηση των εκκρεμοτήτων προηγούμενων ετών, για την πληρέστερη και ορθότερη τήρηση της μερίδας τους στο Γ.Ε.ΜΗ.

Σε ό,τι αφορά στις προθεσμίες υποβολής των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων προς δημοσίευση στο Γ.Ε.ΜΗ. η απώτερη ημερομηνία είναι το πέρας των εννιά μηνών από τη λήξη της εταιρικής χρήσης, υπό την επιφύλαξη των εξής περιπτώσεων:

α) για τους αστικούς συνεταιρισμούς η καταληκτική ημερομηνία είναι η 20η Ιουλίου του επόμενου έτους από τη λήξη της εταιρικής χρήσης και

β) για τα υποκαταστήματα αλλοδαπής των άρθρων 41 , 43 , 44 και 45 του Ν. 4919/2022 η καταληκτική ημερομηνία είναι η 31η Δεκεμβρίου του επόμενου έτους από τη λήξη της εταιρικής χρήσης.

Σημείωση: Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 45 του N. 4919/2022 τα υποκαταστήματα αλλοδαπής των άρθρων 41, 43, 44 και 45 οφείλουν να υποβάλουν τις πράξεις για δημοσίευση στο Γ.Ε.ΜΗ. εντός τριών μηνών από την καταχώριση στο Μητρώο του κράτους της έδρας τους.

Επειδή αυτή η πληροφορία δεν μπορεί να ελεγχθεί από το Π/Σ του ΓΕΜΗ δίδεται στα υποκαταστήματα αλλοδαπής η δυνατότητα καταχώρισης των οικονομικών καταστάσεων έως το τέλος του έτους».

Στην εν λόγω απόφαση παρατίθεται και η διαδικασία που ακολουθείται εφόσον από το Π/Σ του Γ.Ε.ΜΗ. διαπιστωθεί παράλειψη της σχετικής καταχώρισης.

4.2 Λύση εταιρείας

Η εταιρεία μπορεί να λυθεί με δικαστική απόφαση ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον αν η εταιρεία δεν έχει υποβάλλει προς καταχώριση χρηματοοικονομικές καταστάσεις δύο (2) τουλάχιστον συνεχών διαχειριστικών χρήσεων, εγκεκριμένες από τη γενική συνέλευση. Η αίτηση κοινοποιείται στην εταιρεία, εκδικάζεται δε με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας από το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας. Το δικαστήριο, πριν εκδώσει την απόφασή του, παρέχει στην εταιρεία εύλογη προθεσμία για άρση των λόγων λύσης, εκτός αν αιτιολογημένα θεωρεί ότι το μέτρο αυτό είναι άσκοπο.

Η προθεσμία αυτή μπορεί να είναι δύο (2) έως τέσσερις (4) μήνες. Αν παρασχεθεί η παραπάνω προθεσμία, το δικαστήριο μπορεί να διατάξει μέτρα για την προσωρινή ρύθμιση των εταιρικών υποθέσεων.

Η αίτηση για λύση της εταιρείας και η απόφαση που διατάσσει τη λύση της υποβάλλονται στη δημοσιότητα του άρθρου 13 τουΝ.4548/2018.

5. Υποβολή ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων από επιχειρήσεις του μη χρηματοπιστωτικού τομέα στην Τράπεζα της Ελλάδος

Τα νομικά πρόσωπα του μη χρηματοπιστωτικού τομέα, τα οποία έχουν τη μορφή της ανώνυμης εταιρείας, της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, της ετερόρρυθμης κατά μετοχές εταιρείας και της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας και συντάσσουν κατ΄ εφαρμογή των ρυθμίσεων του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 τις ετήσιες χρηματοοικονομικές τους καταστάσεις, υποχρεούνται, εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκρισή τους από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, ταυτόχρονα με την κατά νόμο υποχρέωση δημοσίευσής τους, να υποβάλλουν στην Τράπεζα της Ελλάδος τα οικονομικά τους στοιχεία συμπληρώνοντας τα υποδείγματα χρηματοοικονομικών καταστάσεων, τα οποία επισυνάπτονται στην Αριθμ. πράξη 2682/03-06-2019. Ειδικότερα, τα νομικά πρόσωπα του μη χρηματοπιστωτικού τομέα, οι κινητές αξίες των οποίων έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά, υποχρεούνται να υποβάλλουν τα ως άνω στοιχεία στην Τράπεζα της Ελλάδος ταυτόχρονα με την κατά τον Ν. 3556/2007 δημοσιοποίηση της ετήσιας οικονομικής τους έκθεσης, στην οικεία αγορά αξιών. Η υποβολή των ως άνω στοιχείων είναι αναγκαία, μεταξύ άλλων, για τη διενέργεια πιστοληπτικών αξιολογήσεων από το Εσωτερικό Σύστημα Πιστοληπτικής Αξιολόγησης Επιχειρήσεων (ΕΣΠΑΕ) της Τράπεζας της Ελλάδος για σκοπούς πιστοδοτικών πράξεων του Ευρωσυστήματος.

Το άρθρο των κυρίων Νικόλαου Παπαγιάννη και Γιώργου Παπαδόπουλου έχει δημοσιευθεί στο τεύχος Σεπτεμβρίου 2023 του περιοδικού Epsilon7.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις, Ανώνυμες εταιρείες, Τράπεζα της Ελλάδος, Δημοσίευση ΓΕΜΗ