02/11/23 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Οικονομικά

ΕΦΕΠΑΕ: Χρήσιμες επισημάνσεις για την έκδοση ψηφιακής φορολογικής ενημερότητας

Κυρίες/οι,

με το παρόν θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τις αλλαγές που επιφέρει η διαδικασία έκδοσης ψηφιακού αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας της ΑΑΔΕ (ΦΕΚ 6129/23.10.2023) στο σύστημα διαχείρισης του ΕΦΕΠΑΕ.

Υπογραμμίζεται ότι ο ΕΦΕΠΑΕ υποχρεούται να ακολουθεί τις λειτουργίες των Δημόσιων Αρχών, ως διαμορφώνονται και ισχύουν.

Τονίζεται ότι οι ακόλουθες οδηγίες - διευκρινίσεις προκύπτουν βάσει λειτουργίας του ισχύοντος συστήματος της ΑΑΔΕ.

Τυχόν αλλαγές σε αυτό δύναται να οδηγήσουν σε αναθεώρηση των οδηγιών του ΕΦΕΠΑΕ, κατ’ αναλογία των όποιων συστημικών τροποποιήσεων.

Βάσει του ανωτέρω νόμου, η προσκόμιση αποδεικτικού ενημερότητας καθίσταται υποχρεωτική για την είσπραξη χρημάτων ή την εξόφληση τίτλων πληρωμής από το Δημόσιο Τομέα. Το αποδεικτικό ενημερότητας χορηγείται υποχρεωτικά ψηφιακά κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου και αν αυτό δεν είναι εφικτό, τότε χορηγείται από οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ.

Προκειμένου ο δικαιούχος να λάβει ψηφιακά το αποδεικτικό ενημερότητας, απαιτείται να καταχωρίσει στα σχετικά πεδία της αίτησης τα εξής στοιχεία:

α. αν υποβάλλεται από φυσικό πρόσωπο: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Αριθμό Φορολογικού Μητρώου, διεύθυνση επαγγέλματος και κατοικίας, αριθμό δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, αν πρόκειται για αλλοδαπούς,

β. αν υποβάλλεται από νομικό πρόσωπο: επωνυμία, διεύθυνση και Αριθμό Φορολογικού Μητρώου,

γ. τον σκοπό για τον οποίο ζητείται. Εν προκειμένω, για είσπραξη χρημάτων από φορείς κεντρικής ή πλην κεντρικής διοίκησης, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην Πρόσκληση της Δράσης.

δ. τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και την επωνυμία ή το ονοματεπώνυμο του φορέα στον οποίο θα κατατεθεί.

Εν προκειμένω, καταχώριση του ΑΦΜ ________, η οποία συνεπάγεται αυτόματη συμπλήρωση της πλήρους επωνυμίας του ΕΦΕΠΑΕ.

ε. Τα στοιχεία του τίτλου πληρωμής με τον Μοναδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΜΑΡΚ) ή ελλείψει ΜΑΡΚ, οποιοδήποτε στοιχείο ταυτοποιεί τη συγκεκριμένη πληρωμή και το ποσό της είσπραξης για το οποίο απαιτείται αποδεικτικό ενημερότητας.

Εν προκειμένω, τα απαιτούμενα στοιχεία συμπληρώνονται ως εξής:

  • Στο πεδίο Α/Α, καταχώριση του Αριθμού Πρωτοκόλλου της Επιστολής αποτελεσμάτων πιστοποίησης του έργου, τον οποίο μπορείτε να αντλήσετε εύκολα από την επιστολή που λαμβάνετε από τον εταίρο του ΕΦΕΠΑΕ.
  • Στο πεδίο Σειρά, προτείνεται η καταχώριση παύλας (-), μπορεί όμως να παραμείνει κενό καθώς δεν απαιτείται συμπλήρωσή του.
  • Στο πεδίο Έτος, καταχώριση του έτους ενημέρωσης αποτελεσμάτων, το οποίο μπορείτε να αντλήσετε επίσης από την επιστολή του ΕΦΕΠΑΕ.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Εφιστούμε την προσοχή δικαιούχων για τους οποίους απαιτείται έκδοση φορολογικής ενημερότητας με παρακράτηση έως 30%, ως αναφέρεται στον Ν. 4712/2020 και τις Προσκλήσεις των δράσεων.
Στην παρούσα φάση η συγκεκριμένη ρύθμιση ΔΕΝ έχει ενσωματωθεί στο νέο σύστημα.
Κατά συνέπεια, ενημερότητες που παράγονται από το σύστημα οι οποίες εμφανίζουν παρακράτηση άνω του 30% δεν γίνονται αποδεκτές από το Φορέα και οι Δικαιούχοι πρέπει να απευθυνθούν στις κατά τόπους Δ.Ο.Υ. και να αιτηθούν το σχετικό έγγραφο, περιγράφοντας τον σκοπό χορήγησής του και την απουσία του επίμαχου εγγράφου ως δυνατότητα της ψηφιακής πλατφόρμας.

Τέλος, επισημαίνεται ότι τα αποδεικτικά ενημερότητας που εκδόθηκαν μέχρι την 23.10.2023 (έναρξη ισχύος της Απόφασης 6129/23.10.2023) ισχύουν μέχρι την ημερομηνία που αναγράφεται σε αυτά.

Για τυχόν επιπρόσθετες διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον αρμόδιο εταίρο του ΕΦΕΠΑΕ.

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία.
comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
ΕΦΕΠΑΕ, ΑΑΔΕ, Φορολογική ενημερότητα, αποδεικτικό ενημερότητας