30/05/23 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Οικονομικά

Νέα Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απογραφής Ιδιωτικών Οικοδομοτεχνικών Έργων - Εγκύκλιος ΕΦΚΑ για τη διαδικασία

Με την εγκύκλιο 33/2023 του e-ΕΦΚΑ καθορίζονται όλες οι λεπτομέρειες για τη Νέα Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απογραφής Ιδιωτικών Οικοδομοτεχνικών Έργων. Μεταξύ άλλων η εγκύκλιος αναφέρει τα εξής:

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΝΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «Απογραφή Ιδιωτικών Οικοδομοτεχνικών Έργων»

Η ανάπτυξη από 31/05/2023 νέας ηλεκτρονικής υπηρεσίας αποκλειστικά για την απογραφή ιδιωτικών οικοδομικών έργων, υποστηρίζει τις κάτωθι διαδικασίες: Βασικά Λειτουργικά Βήματα

• Πρόσβαση με κωδικούς taxisnet

• Καταχώρηση στοιχείων εκτέλεσης του έργου

• Καταχώρηση/άντληση στοιχείων υπευθύνων (Φυσικών Προσώπων ή Νομικών Προσώπων)

• Καταχώρηση τεχνικών στοιχείων έργου (πίνακες Ι ή/και ΙΙ ή/και ΙΙΙ)

• Υποβολή δικαιολογητικών

• Ηλεκτρονική αποδοχή της απογραφής από όλους τους δηλωθέντες ως υπευθύνους στο ιδιωτικό οικοδομικό έργο

• Απόδοση Αριθμού Μητρώου Οικοδομοτεχνικού Έργου (Α.Μ.Ο.Ε.) και Ταυτότητας

Πληρωμής Τρεχουσών Εισφορών (Τ.Π.Τ.Ε.) e-ΕΦΚΑ & ΤΕΚΑ (RF) ? Έκδοση (με δυνατότητα εκτύπωσης) των κάτωθι εντύπων:

«Έντυπο Απόδοσης Αριθμού Μητρώου Οικοδομοτεχνικού Έργου»

«Σημείωμα για Ημέρες Εργασίας Έργου»

«Προσωρινό Γραμμάτιο Είσπραξης» με RF πληρωμής της προκαταβολής

«Σημείωμα Κατάθεσης Εισφορών για Έκδοση Οικοδομικής Άδειας»

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Για την πρόσβαση στη νέα Ηλεκτρονική Υπηρεσία, ακολουθούνται τα παρακάτω βήματα:

  • Είσοδος στο διαδικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ > www.efka.gov.gr
  • Επιλογή: Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες > Εργοδότες > «Απογραφή Ιδιωτικών Οικοδομοτεχνικών Έργων»
  • Σύνδεση με τη χρήση κωδικών taxisnet και αυθεντικοποίηση του χρήστη, ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες της οθόνης.

ΡΟΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

1. Ο υπόχρεος εργοδότης, εφεξής χρήστης της υπηρεσίας, εισέρχεται στην ηλεκτρονική υπηρεσία και υποβάλλει ηλεκτρονικό αίτημα απογραφής ιδιωτικού οικοδομικού έργου, αφού προηγουμένως αυθεντικοποιηθεί με χρήση κωδικών διαπιστευτηρίων του taxisnet και αποδεχτεί την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του ιδίου και των τυχόν υπολοίπων συνυπόχρεων από τον e-ΕΦΚΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ), της περ. α της παρ. 1 του άρθρου 22 και των άρθρων 26 και 29 του Ν. 4624/2019 (Α΄ 137), όπως ισχύει.

2. Συμπλήρωση των Στοιχείων Έργου Ο χρήστης επιλέγει από μενού:

- Αυτεπιστασία ή

- Αντιπαροχή

Και συμπληρώνει:

- Είδος Έργου [π.χ. ανέγερση πενταώροφης πολυκατοικίας με υπόγειο και πέντε θέσεις στάθμευσης]

- Διεύθυνση Έργου [Οδός, Αριθμός (αν υπάρχει), ΤΚ, Πόλη (επιλογή), Νομός (επιλογή)] - Ημερομηνία Έναρξης Εργασιών [καταχωρείται πιθανή ημερομηνία έναρξης εργασιών, η οποία πρέπει να είναι μεταγενέστερη της ημερομηνίας απογραφής ή να συμπίπτει με αυτήν] Βάσει του ταχυδρομικού κώδικα του έργου προσδιορίζεται η αρμόδια Τοπική Διεύθυνση e-ΕΦΚΑ.

3. Συμπλήρωση των στοιχείων του/των φυσικού/ών ή του/των νομικού/ών προσώπου/ων εργοδότη/ών οικοδομοτεχνικού έργου:

Διευκρινίζονται τα ακόλουθα, όσον αφορά τα προσωπικά στοιχεία των Φυσικών Προσώπων (ΦΠ), των Νομικών Προσώπων (ΝΠ) & των υπευθύνων αυτών:

• Ο χρήστης (ΦΠ ή ΝΠ), κατά την είσοδό του στην εφαρμογή με χρήση των κωδικών taxisnet, βλέπει τον ΑΦΜ του και το Ονοματεπώνυμο ή Επωνυμία του προσυμπληρωμένα. Επιλέγει τον Ρόλο του (Κύριος ή Εργολάβος Έργου) και εισάγει τον 12ψήφιο Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ (αν ο χρήστης είναι ΝΠ). Όλα τα υπόλοιπα στοιχεία (Ταχ. Δ/νση, Στοιχεία Ταυτότητας, στοιχεία υπευθύνων ΝΠ, κλπ), τα οποία αντλούνται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., αποθηκεύονται στη βάση, εμφανίζονται στην οθόνη της εσωτερικής εφαρμογής του ΟΠΣ/e-ΕΦΚΑ, χωρίς να απεικονίζονται στην οθόνη της διαδικτυακής εφαρμογής.

• Σε περίπτωση που οι υπόχρεοι εργοδότες του έργου (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) είναι περισσότεροι του ενός, ο χρήστης εισάγει τον ΑΦΜ τους και τον 12ψήφιο Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ (για ΝΠ), επιλέγει τον Ρόλο τους (Κύριος ή Εργολάβος Έργου) και το πεδίο «Ονοματεπώνυμο ή Επωνυμία» συμπληρώνεται αυτόματα με μερικώς κρυπτογραφημένη μορφή, δηλαδή εμφανίζονται τα τρία πρώτα γράμματα και οι υπόλοιποι χαρακτήρες αντικαθίστανται με αστερίσκους.

Επισημαίνεται ότι, για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων, τα πλήρη στοιχεία των συνυπόχρεων Φυσικών ή/και Νομικών Προσώπων & των υπευθύνων αυτών δεν είναι ορατά στην οθόνη της διαδικτυακής εφαρμογής, αλλά εμφανίζονται στην οθόνη της εσωτερικής εφαρμογής ΟΠΣ/e-ΕΦΚΑ.

Εφόσον επαληθεύεται η ορθότητα των στοιχείων των υπευθύνων μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., η εφαρμογή επιτρέπει την πρόσβαση στα επόμενα βήματα.

• Οι δηλωθέντες από τον χρήστη συνυπόχρεοι καταβολής ασφαλιστικών εισφορών πρέπει, με χρήση προσωπικών κωδικών taxisnet, να αποδεχθούν ηλεκτρονικά την απογραφή. (Πρώτα γίνεται η αποδοχή και μετά αποδίδεται Α.Μ.Ο.Ε., βλ. λεπτομέρειες παρακάτω στην παρ. 6).

4. Τεχνική Ανάλυση Ιδιωτικού Έργου κατά είδος κτιρίου και φάσεις εργασιών:

Ο χρήστης συμπληρώνει τον/τους πίνακα/ες Ι ή/και ΙΙ ή/και ΙΙΙ, ανάλογα με το είδος των οικοδομικών εργασιών και καταχωρίζει τις προβλεπόμενες (αν δικαιούται) κατά την απογραφή μειώσεις των κατ’ ελάχιστα απαιτούμενων ημερομισθίων, για τις οποίες δεν απαιτείται έκδοση Απόφασης Διευθυντή της κατά τόπο αρμόδιας Τοπικής Διεύθυνσης e-ΕΦΚΑ (εφαπτόμενα κτήρια, κτήρια κατοικιών χωρίς σκελετό από οπλισμένο σκυρόδεμα, μέσος ζυγισμένος μειωτικός συντελεστής – ΜΖΜΣ, σχετ. Εγκ. 10/2015 τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΑΔΑ: 75ΩΖ4691ΩΓ-ΩΣΠ).

Ειδικότερα, για τις μειώσεις των κατ’ ελάχιστα απαιτούμενων ημερομισθίων ισχύουν κατά περίπτωση τα κάτωθι:

1. Εφαπτόμενα κτήρια > Οι μειούμενες ημέρες υπολογίζονται από τον χρήστη αναλογικά με βάση το ποσοστό των εργασιών που δεν θα εκτελεστούν σε σχέση με το σύνολο των εργασιών αυτών. Ισχύει για τους κωδικούς είδους κτηρίων από (01) έως (08) του Πίνακα Ι. Συγκεκριμένα, η μείωση αφορά κωδικούς είδους κτηρίων από (01) έως (06) του Πίνακα Ι και τις κατασκευαστικές φάσεις «Επιχρίσματα του κτηρίου» (03) και «Χρωματισμός του κτηρίου» (05). Ενώ, για κωδικούς είδους κτηρίων (07) και (08) του Πίνακα Ι οι αντίστοιχες εργασίες εμπεριέχονται στις κατασκευαστικές φάσεις «Τοιχοποιίες & Επιχρίσματα & Δάπεδα & Χρωμ. & Λοιπά» (07) και «Επιχρίσματα & Δάπεδα & Χρωματισμοί & Λοιπά» (09). Δηλαδή, ο χρήστης υπολογίζει με βάση την επιμέτρησή του, ποσοστό φάσης εργασιών που δεν θα εκτελεστούν

(π.χ. 10% των επιχρισμάτων) και με βάση αυτή, στη συνέχεια, τις μειούμενες ημέρες από τη φάση. Ο χρήστης καταχωρίζει τις ημέρες μείωσης και επιλέγει την κατασκευαστική φάση του πίνακα, από λίστα αναζήτησης.

2. Κτήρια κατοικιών χωρίς σκελετό από οπλισμένο σκυρόδεμα > Θα αφαιρούνται ημερομίσθια από τη φάση «Εκσκαφές και οικοδομικός σκελετός του κτηρίου» (01) ίσα με τα 2/3 (66,67%) των ημερομισθίων της φάσης αυτής. Προσοχή: οι ημέρες μείωσης αφορούν μόνο κτήρια για χρήση κατοικίας (δηλαδή τη φάση 01 για κωδικό είδους κτηρίου 01 του Πίνακα I).

3. Μέσος Ζυγισμένος Μειωτικός Συντελεστής – ΜΖΜΣ > Κατά την απογραφή

ιδιωτικού οικοδομικού έργου, εφόσον καταχωρηθεί Πίνακας Ι ή Πίνακας ΙΙ ή Πίνακας Ι & ΙΙ και ο συνολικός αριθμός ημερομισθίων του Πίνακα Ι ή/και ΙΙ (εφόσον υπάρχουν και οι δυο Πίνακες, το κριτήριο είναι ο συνολικός αριθμός ημερομισθίων και των δυο Πινάκων), υπερβαίνει τις 3.000 ημέρες, εφαρμόζεται αυτόματα ο Μέσος Ζυγισμένος Μειωτικός Συντελεστής (ΜΖΜΣ) και γίνεται μείωση ως εξής:

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ

Μ.Ζ.Μ.Σ.

Από 1 έως 3.000

1,00

Από 3.001 έως 10.000

0,90

Από 10.001 έως 30.000

0,85

Από 30.001 και πάνω

0,80

Στον πίνακα απεικονίζονται οι τελικά απαιτούμενες κατ’ ελάχιστον ημέρες εργασίας στο σύνολο και κατά φάση.

Επισημαίνεται ότι η εφαρμογή διενεργεί αυτοματοποιημένο έλεγχο, ώστε όταν συμπληρώνεται ο:

• Πίνακας Ι > να επιτρέπονται και οι τρεις (1, 2, 3) ανωτέρω κατηγορίες μειώσεων.

• Πίνακας ΙΙ > να επιτρέπεται η κατηγορία μείωσης 3.

• Πίνακας ΙΙΙ > δεν επιτρέπεται καμία μείωση.

5. Επισύναψη σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου των απαιτούμενων δικαιολογητικών, για τα οποία δεν υφίσταται δυνατότητα να αντληθούν μέσω διαλειτουργικότητας.

Ο χρήστης πρέπει να επισυνάψει σε ηλεκτρονικό αρχείο (pdf):

- Τίτλο ιδιοκτησίας

- Συμβολαιογραφικό προσύμφωνο με τον εργολάβο (σε περίπτωση εκτέλεσης εργασιών κατά το σύστημα της αντιπαροχής)

- Σύμβαση δωρεάς (περιπτώσεις δωρεάς ιδιωτών για ανέγερση δημοσίων κτηρίων ή τμημάτων αυτών ή εκτέλεση οικοδομικών εργασιών σε αυτά)

- Έκθεση Μηχανικού για μειώσεις (υποχρεωτικό σε περίπτωση που έχουν καταχωρηθεί μειώσεις (κάποιες από τις 2 ή/και οι 2):

• Εφαπτόμενα Κτήρια

• Κτήρια Κατοικιών χωρίς σκελετό από οπλισμένο σκυρόδεμα

- Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας (εάν αφορά έργο μικρής κλίμακας) - Άλλο (επιτρέπεται η επισύναψη και λοιπών δικαιολογητικών που ο χρήστης κρίνει ως αναγκαία να υποβάλει). Για παράδειγμα:

Κατά την απογραφή των έργων του Πίνακα ΙΙ, ο κύριος του έργου (υπόχρεος εργοδότης) πρέπει να δηλώνει ενυπόγραφα στην αρμόδια Τοπική Διεύθυνση e-ΕΦΚΑ ότι θα προσκομίσει πριν την τοποθέτηση του κτηρίου:

α) Συμβόλαιο ή συμφωνητικό για την κατασκευή του προκατασκευασμένου-λυόμενου κτηρίου, στο οποίο θα υπάρχει περιγραφή των εργασιών της φέρουσας κατασκευής, ώστε να προκύπτει βάσιμα ότι αυτός θα μορφωθεί κατά τμήματα και θα συναρμολογηθεί επί τόπου του έργου με συνεργείο της στεγασμένης επιχείρησης.

β) Δήλωση της κατασκευάστριας εταιρείας ότι ανέλαβε να εκτελέσει, με το μόνιμο προσωπικό της, το οποίο θα ασφαλίσει στον e-ΕΦΚΑ.......... με ΑΜ........, το κτίριο ...............

του εργοδότη ..................... επιφάνειας τ.μ………

γ) Φωτοαντίγραφο του αντίστοιχου τιμολογίου.

Τα ανωτέρω έγγραφα δύναται να επισυναφθούν κατά την ηλεκτρονική απογραφή του έργου επιλέγοντας ως τίτλος δικαιολογητικού «ΑΛΛΟ».

6. Εφόσον υπάρχουν συνυπόχρεοι καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών του έργου, τους οποίους ο χρήστης υποχρεούται να καταχωρήσει στην εφαρμογή, θα πρέπει να προηγηθεί η ηλεκτρονική αποδοχή της απογραφής από αυτούς, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 3, άλλως δεν μπορεί να ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική απογραφή. Δηλαδή, οι δηλωθέντες από τον χρήστη συνυπόχρεοι καταβολής ασφαλιστικών εισφορών πρέπει να εισέλθουν, με χρήση προσωπικών κωδικών taxisnet, στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απογραφής Ιδιωτικών Οικοδομοτεχνικών Έργων και να αποδεχθούν ηλεκτρονικά την απογραφή. Τα πρόσωπα που είναι εμπλεκόμενα στο εκάστοτε έργο, θα λάβουν σχετική ειδοποίηση (μέσω e-message και e-mail) για να το αποδεχτούν ή να το απορρίψουν.

7. Αφού πραγματοποιηθούν επιτυχώς οι προηγούμενες ενέργειες, αποδίδεται ο μοναδικός Αριθμός Μητρώου Οικοδομοτεχνικού Έργου (Α.Μ.Ο.Ε.) τον οποίο λαμβάνει ο χρήστης (εκτύπωση «Εντύπου Απόδοσης Αριθμού Μητρώου Οικοδομοτεχνικού Έργου», στο οποίο απεικονίζεται και η Τ.Π.Τ.Ε. e-ΕΦΚΑ / RF ΤΕΚΑ) και ολοκληρώνεται η απογραφή του στο Μητρώο Εργοδοτών Οικοδομοτεχνικών Έργων του e-ΕΦΚΑ.

8. Έκδοση (με δυνατότητα αποθήκευσης / εκτύπωσης) των κάτωθι εντύπων:

1. «Έντυπο Απόδοσης Αριθμού Μητρώου Οικοδομοτεχνικού Έργου» και «Σημείωμα για Ημέρες Εργασίας Έργου», τα οποία φέρουν μηχανογραφική αποτύπωση της υπογραφής του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Εισφορών Μισθωτών του e-ΕΦΚΑ και της σφραγίδας του e-ΕΦΚΑ και στα οποία αποτυπώνεται το πρωτόκολλο και η ημερομηνία απογραφής.

2. «Προσωρινό Γραμμάτιο Είσπραξης» με RF πληρωμής της προκαταβολής, που απαιτείται σε κάθε περίπτωση απογραφής.

3. «Σημείωμα Κατάθεσης Εισφορών για Έκδοση Οικοδομικής Άδειας», το οποίο φέρει μηχανογραφική αποτύπωση της υπογραφής του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Εισφορών Μισθωτών του e-ΕΦΚΑ και της σφραγίδας του e-ΕΦΚΑ, προς χρήση στην αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης μαζί με το προαναφερόμενο «Σημείωμα για Ημέρες Εργασίας Έργου».

Παρατήρηση: Τα βήματα 1, 2, 3 μπορούν να γίνουν και μετά την έξοδο του χρήστη από την ηλεκτρονική υπηρεσία, εφόσον έχει εκδοθεί ΑΜΟΕ. Δηλαδή, ο χρήστης μπορεί να ξαναμπεί στην εφαρμογή και να ολοκληρώσει π.χ το βήμα 3.

9. Ο Υπόχρεος Εργοδότης έχει τη δυνατότητα επισκόπησης τόσο των έργων που έχουν απογραφεί και στα οποία συμμετέχει, όσο και αυτών στα οποία εκκρεμεί η έγκριση (αποδοχή / απόρριψη) από τους λοιπούς συνυπόχρεους.

ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία πραγματοποιεί τους κάτωθι αυτοματοποιημένους ελέγχους:

• Καταχώρισης τουλάχιστον ενός Κυρίου του Έργου

• Μη καταχώρισης Εργολάβου, σε Έργο με ένδειξη «Αυτεπιστασία»

• Καταχώρισης Εργολάβου, σε Έργο με ένδειξη «Αντιπαροχή»

• Συμπλήρωσης τουλάχιστον ενός πίνακα εργασιών (Ι ή ΙΙ ή ΙΙΙ)

• Επισύναψης ηλεκτρονικού αρχείου του τίτλου ιδιοκτησίας, σε Έργο με ένδειξη «Αυτεπιστασία» και τίτλου ιδιοκτησίας & συμβολαιογραφικού προσυμφώνου με τον εργολάβο, σε Έργο με ένδειξη «Αντιπαροχή»

• Ορθής εφαρμογής μειώσεων

• Επισύναψης Έκθεσης Μηχανικού για Μειώσεις (εφόσον έχουν καταχωρηθεί μειώσεις)

• Ορθής καταχώρισης της «Ημερομηνίας Έναρξης Εργασιών» (πρέπει να είναι μεταγενέστερη της ημερομηνίας απογραφής ή να συμπίπτει με αυτήν)

• Αυτόματο υπολογισμό Ποσού Προκαταβολής

• Αυτόματο υπολογισμό αρχικού – τελικού αριθμού των κατ’ ελάχιστον απαιτούμενων ημερομισθίων

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Επισημαίνεται ότι:

Απογραφή ιδιωτικού οικοδομικού έργου, με φυσική παρουσία των ενδιαφερομένων στην κατά τόπο αρμόδια Τοπική Διεύθυνση e-ΕΦΚΑ, προβλέπεται στις κάτωθι περιπτώσεις:

  • Εκπρόθεσμων απογραφών.
  • Αδυναμίας ή μη επιθυμίας χρήσης της εφαρμογής εκ μέρους των ενδιαφερομένων (ανεξαρτήτως αιτίας).
  • Αποτυχίας ολοκλήρωσης της απογραφής μέσω της νέας ηλεκτρονικής υπηρεσίας.

Μετά την απόδοση Α.Μ.Ο.Ε. δεν είναι δυνατή η τροποποίηση, μέσω της εφαρμογής, των στοιχείων του έργου. Όλες οι μεταβολές θα πραγματοποιούνται, κατά τα γνωστά, μέσω του ΟΠΣ/e-ΕΦΚΑ, από την οικεία Τοπική Διεύθυνση e-ΕΦΚΑ.

Οι προβλεπόμενες, κατά περίπτωση, μειώσεις των κατ’ ελάχιστα απαιτούμενων ημερομισθίων, για τις οποίες απαιτείται έκδοση Απόφασης Διευθυντή της κατά τόπο αρμόδιας Τοπικής Διεύθυνσης e-ΕΦΚΑ (σχετ. Εγκ. 10/2015 τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΑΔΑ: 75ΩΖ4691ΩΓ-ΩΣΠ), δεν υποστηρίζονται από την ηλεκτρονική υπηρεσία απογραφής. Στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει, μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής απογραφής, ο ενδιαφερόμενος να απευθυνθεί με αίτησή του στην κατά τόπο αρμόδια Τοπική Διεύθυνση e-ΕΦΚΑ, προκειμένου να εκδοθεί σχετική Απόφαση.

Δείτε το πληρες κείμενο της εγκυκλίου 33/2023 στην Online τράπεζα.
comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Εργολάβος > αριθμός μητρώου οικοδομοτεχνικού έργου, Ηλεκτρονικές υπηρεσίες ΕΦΚΑ, Ψηφιακή υπηρεσία, e-ΕΦΚΑ, Ηλεκτρονική υπηρεσία, Εργολάβος > οικοδομοτεχνικό έργο