23/11/22 | Αρχική > Αρθρογραφία > Εργατικά και Πρακτικά

Ημέρες άδειας, αποδοχές αδείας και επίδομα αδείας απασχολούμενων που στη διάρκεια του έτους η πλήρης μετατρέπεται σε εκ περιτροπής απασχόληση

Εκ περιτροπής απασχόληση θεωρείται η απασχόληση κατά λιγότερες ημέρες την εβδομάδα ή κατά λιγότερες εβδομάδες τον μήνα ή κατά λιγότερους μήνες το έτος ή και συνδυασμός αυτών, κατά πλήρες ημερήσιο ωράριο εργασίας (`Αρθρο 38, παρ.3 Ν.1892/1990). Διευκρινίζεται ότι για εργαζόμενους που η σχέση εργασίας τους διαρκεί μέχρι και τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες στην υπό εξέταση εβδομάδα που έγινε η πρόσληψη, ακόμη και αν αφορά συνεχή περίοδο απασχόλησης, η σύμβαση εργασίας τους εν προκειμένω λογίζεται ως εκ περιτροπής απασχόλησης ορισμένου χρόνου με το αιτιολογικό ότι η απασχόληση λαμβάνει χώρα κατά λιγότερες ημέρες την εβδομάδα. Για παράδειγμα, εργαζόμενος που προσλαμβάνεται για να εργασθεί από Δευτέρα 11 Ιουλίου έως Πέμπτη 14 Ιουλίου 2022 με πλήρες ημερήσιο ωράριο (είτε 8ωρο, είτε 6 ωρών και 40 λεπτών), η σύμβαση εργασίας του λογίζεται ως εκ περιτροπής απασχόλησης ορισμένου χρόνου. Αν όμως εργαζόμενος απασχολείται με σύμβαση εργασίας για παράδειγμα πέντε (5) εργασίμων ημερών, έστω από Δευτέρα 11 Ιουλίου έως Παρασκευή 15 Ιουλίου 2022, επί οκτάωρο ημερησίως (ή με σύμβαση εργασίας έξι (6) εργασίμων ημερών από Δευτέρα 11 Ιουλίου έως Σάββατο 16 Ιουλίου 2022, επί έξι ώρες και σαράντα λεπτάημερησίως) πόσο μάλλον και για περισσότερο χρονικό διάστημα με πλήρες ημερήσιο ωράριο και οριζόμενη καταληκτική ημερομηνία λήξης της εργασιακής σύμβασης, στην περίπτωση αυτή αναφερόμαστε σε πλήρη απασχόληση ορισμένου χρόνου.

Στην περίπτωση που κατά τη διάρκεια του έτους η πλήρης μετατρέπεται σε εκ περιτροπής απασχόληση, η ετήσια κανονική άδεια του συγκεκριμένου εργαζόμενου θα υπολογισθεί ως εξής: Ως προς το χρονικό τμήμα τουημερολογιακού έτους στο οποίο ο εργαζόμενος απασχολείται με σύστημα εκπεριτροπής εργασίας, ο αριθμός των ημερών αδείας θα υπολογισθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1 του Ν. 1346/83, ενώ ως προς το υπόλοιπο διάστημα κατά τοοποίο απασχολείται με πλήρη απασχόληση εντός του ιδίου ημερολογιακού έτους, ο αριθμός των ημερών θα υπολογισθεί αναλογικώς σύμφωνα με τα προβλεπόμεναστο άρθρο 1 του Ν. 3302/04 . Η παραπάνω διαδικασία υπολογισμού θα λαμβάνει υπόψη και ενδεχόμενη προϋπηρεσία του εργαζομένου, σύμφωνα με τις Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. των ετών 2000/2001 και 2008/2009. Η χορήγηση της άδειας, με βάση τις ανωτέρω διατάξεις, θεμελιώνεται νομικά και στην ουσιώδη αρχή του pro rata temporis (κατ αναλογία του χρόνου απασχόλησης) έτσι όπως εκφράσθηκε στη νομολογία του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (υπόθεσηC-173/1999). Εύλογο είναι ότι εφόσον ο εργαζόμενος διανύει το τρίτο ημερολογιακό έτος εργασίας και εντεύθεν, δύναται να λάβει το σύνολο της δικαιούμενης άδειας σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο του έτους κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 1, του Ν. 3302/04 (Εγκύκλιος Υπουργείου Εργασίας 20930/692/9-10-2012).

Παράδειγμα 1ο

Υπαλλήλου που προσελήφθη το 2009 χωρίς προϋπηρεσία με πλήρη απασχόληση, από 1/7/2022 η σχέση εργασίας μετατρέπεται από πλήρους απασχόλησης σε εκ περιτροπής (Οκτάωρη εργασία τις ημέρες Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή). Ομικτός μηνιαίος μισθός σε συνθήκες πλήρους απασχόλησης ανέρχεται σε 930,00€ και δεν έχει πάρει άδεια κατά το έτος 2022. Πως υπολογίζονται οι ημέρες άδειας, οι αποδοχές αδείας και το επίδομα αδείας του εν λόγω υπαλλήλου;

Για το 6μηνο της πλήρους απασχόλησης (από 1/1/2022-30/6/2022): Εργάσιμες ημέρες = 25 x 6 μήνες = 150

Για το 6μηνο της εκ περιτροπής απασχόλησης (από 1/7/2022-31/12/2022): Εργάσιμες ημέρες = 25 x 6 μήνες x (3/5)= 90

Σύνολο εργασίμων ημερών = 150 + 90 =240 ημέρες

Με δεδομένο ότι ο εν λόγω εργαζόμενος έχει υπηρεσία μεγαλύτερη των δέκα ετών στον τελευταίο εργοδότη, αν απασχολείτο με πλήρη απασχόληση καθ΄ όλο το έτος θα εδικαιούτο 25 ημέρες άδειας. Οπότε στην υπόψηπερίπτωση:

Ημέρες άδειας= (240/300) x 25 = 20 ημέρες άδειας.

Αποδοχές αδείας = 20 x (1,2/25) x 930,00 = 892,80€

Διευκρινίζεται εν προκειμένω ότι οι 20 ημέρες άδειας του οκταώρου ανάγονται σε καθεστώς εξαημέρου πολλαπλασιαζόμενες επί 1,2.

Επίδομα αδείας = ½ του μηνιαίου μισθού = 930,00 x ½ =465,00€.

Παράδειγμα 2o

Υπαλλήλου που προσελήφθη το 2008 χωρίς προϋπηρεσία με πλήρη απασχόληση (Εξαήμερο Δευτέρα έως Σάββατο), από 1/4/2022 η σχέση εργασίας μετατρέπεται από πλήρους απασχόλησης σε εκ περιτροπής (Έξι ώρες και 40 λεπτά ημερήσια εργασία τις ημέρες Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο). Ο μικτός μηνιαίος μισθός σε συνθήκες πλήρους απασχόλησης ανέρχεται σε 1.200,00€ και δεν έχει πάρει άδεια κατά το έτος 2022. Πως υπολογίζονται οι ημέρες άδειας, οι αποδοχές αδείας και το επίδομα αδείας του εν λόγω υπαλλήλου;

Για το 3μηνο της πλήρους απασχόλησης: Εργάσιμες ημέρες = 25x 3 μήνες = 75

Για το 9μηνο της εκ περιτροπής απασχόλησης: Εργάσιμες ημέρες= 25 x 9 μήνες x (4/6)= 150

Σύνολο εργασίμων ημερών = 75+150 = 225 ημέρες.

Με δεδομένο ότι οι πλήρως απασχολούμενοι επί εξαήμερο που συμπληρώνουν υπηρεσία δέκα (10) ετών στον ίδιο εργοδότη ή προϋπηρεσία δώδεκα (12) ετών σε οποιονδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, δικαιούνται άδεια 30 εργασίμων ημερών αν εφαρμόζεται σύστημα εξαήμερης εβδομαδιαίας εργασίας προκύπτουν τα εξής δεδομένα:

Ημέρες `Αδειας= (225/300) x 30 = 22,5 που στρογγυλοποιούνται σε 23 ημέρες άδειας.

Αποδοχές αδείας = (22,5/25) x 1.200,00 = 1.080,00€.

Επίδομα αδείας = ½ του μηνιαίου μισθού = 1.200,00 x ½ =600,00€.


Το κείμενο αποτελεί απόσπασμα από το άρθρο «Άδεια,ασφάλιση και αποδοχές εκ περιτροπής απασχολούμενων» του κ. Πέτρου Ραπανάκηπου δημοσιεύθηκε στο τεύχος Ιουλίου-Αυγούστου 2022 του περιοδικού Epsilon7.

Στο πλήρες άρθρο γίνεται ανάλυση ξεχωριστά για τις Αποδοχές, τις ημέρες ασφάλισης και τις Ημέρες άδειας εκ περιτροπής απασχολούμενων, τις Ημέρες άδειας, Αποδοχές αδείας και επίδομα αδείας εκ περιτροπής απασχολούμενων ημερομισθίων, τον Υπολογισμό επιδόματος αδείας εκ περιτροπής και μερικώς απασχολούμενων, καθώς και τις Αποδοχές μη ληφθείσας αδείας και το επίδομα αδείας επί συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου εκ περιτροπής εργασίας περιορισμένης χρονικής διάρκειας.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Εκ περιτροπής απασχόληση, Επίδομα Αδείας, ημέρες αδείας