24/05/22 | Αρχική > Αρθρογραφία > Επώνυμες Σκέψεις

Λογιστική κερδοφορία εναντίον ρευστότητας

Σχεδόν πάντοτε η λογιστική κερδοφορία οδηγεί μεσομακροπρόθεσμα και σε καλό επίπεδο ρευστότητας. Και αυτό, γιατί από ένα σημείο και μετά, οι επενδύσεις σε πάγια στοιχεία και οι προσπάθειες για αύξηση των πωλήσεων αρχίζουν να αποδίδουν καρπούς και έτσι εισπράττονται ποσά που υπερβαίνουν τις αντίστοιχες δαπάνες.

Υπάρχουν ωστόσο αρκετές περιπτώσεις όπου για να καταφέρει μια επιχείρηση να αυξήσει τη λογιστική της κερδοφορία θα πρέπει να επιδεινώσει τη ρευστότητά της, βραχυπρόθεσμα ή και μεσοπρόθεσμα. Μερικά τέτοια παραδείγματα είναι τα παρακάτω:

· Οποιαδήποτε αυξητική πορεία των πωλήσεων (στόχος της οποίας είναι η ενίσχυση της κερδοφορίας) αυξάνει σε πρώτη φάση το απαιτούμενο κεφάλαιο κίνησης.

· Διακοπή της πίστωσης από τους προμηθευτές και αποπληρωμή αυτών τοις μετρητοίς με πρωτοβουλία της ίδιας της εταιρείας, με σκοπό τη λήψη αξιοσημείωτων εκπτώσεων επί των αγορών πρώτων υλών και εμπορευμάτων (μηδενισμός της περιόδου αποπληρωμής των προμηθευτών, διεύρυνση του μικτού περιθωρίου κέρδους).

· Αγορές μεγαλύτερων ποσοτήτων εμπορευμάτων (διεύρυνση της μέσης περίοδος διατήρησης των αποθεμάτων) με στόχο τη λήψη εκπτώσεων από τους προμηθευτές είτε σε ευρώ (πχ 5%), είτε σε είδος (πχ επιπλέον ποσότητα 5%).

· Διεύρυνση της προϊοντικής γκάμας ακόμη και σε είδη σχετικά χαμηλής κυκλοφορίας (αύξηση μέσης περιόδου αποθεματοποίησης) με στόχο την προσέλκυση επιπλέον πελατών (πχ αύξηση επισκεψιμότητας σε εμπορικά καταστήματα) και την αναβάθμιση της εικόνας της εταιρείας, ως μια επιχείρηση που διαθέτει την πληρέστερη γκάμα.

· Παροχή μεγαλύτερων πιστώσεων προς τους πελάτες (διευρύνεται η περίοδος είσπραξης των απαιτήσεων της εταιρείας) με στόχο την προσέλκυση μεριδίων αγοράς από τον ανταγωνισμό. Με δεδομένο ότι μια τέτοια κίνηση ανεβάζει τον κίνδυνο των επισφαλειών (αδυναμία πληρωμών από την πλευρά των πελατών) ενδείκνυται κυρίως σε περιόδους όπου προβλέπεται αύξηση του ΑΕΠ και εν γένει της οικονομικής ευρωστίας των πελατών της εταιρείας.

Το σύνολο των παραπάνω κινήσεων επιδεινώνει μεν τη ρευστότητα της επιχείρησης και προφανώς επηρεάζει αρνητικά τα χρηματοοικονομικά της αποτελέσματα (πχ αύξηση χρεωστικών τόκων, ή μείωση πιστωτικών τόκων σε περίπτωση που η εταιρεία δεν έχει δανεισμό, αλλά καταθέσεις), αλλά από την άλλη πλευρά αφήνει περιθώρια, λόγω της μείωσης του λειτουργικού κόστους:

α) Για αύξηση του περιθωρίου EBITDA, δηλαδή για άνοδο της τιμής του δείκτη «EBITDA/κύκλος εργασιών

β) Για παροχή εκπτώσεων προς τους πελάτες, με στόχο τη διεύρυνση του μεριδίου αγοράς, ή τη διείσδυση σε νέες απαιτητικές, αλλά και υποσχόμενες αγορές.

γ) Για ένα συνδυασμό των δύο προαναφερθεισών επιλογών.

· Υλοποίηση επενδύσεων με στόχο την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας, της διεύρυνσης των δικτύων διανομής-πωλήσεων, της ψηφιοποίησης των εργασιών, κ.λπ. Οι συγκεκριμένες κινήσεις προϋποθέτουν ταμειακές εκροές, πριν μια επιχείρηση ξεκινήσει να ωφελείται από αυτές, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι οι συγκεκριμένες επενδύσεις θα αποδειχτούν επωφελείς.

Case study

Ας πάρουμε το παράδειγμα της εμπορικής εταιρείας Α’ η οποία έκλεισε τις λογιστικές της καταστάσεις του 2021 με τα ακόλουθα μεγέθη και προβλέπει ότι φέτος θα ανεβάσει τις πωλήσεις της κατά 50%:

Η συγκεκριμένη εταιρεία αποφάσισε τα εξής:

α) Να αποπληρώνει στο εξής τοις μετρητοίς τον προμηθευτή της έναντι έκπτωσης 3% στις όποιες αγορές της.

β) Να αγοράσει άμεσα εμπορεύματα αξίας 4,5 εκατ. ευρώ (ενώ ολόκληρη την περυσινή χρονιά είχε αγορές 3 εκατ. ευρώ όπως προκύπτει από το κόστος πωληθέντων) έναντι μιας επιπλέον έκπτωσης 5%. Στην πράξη προαγόρασε τα εμπορεύματα που στοχεύει να πουλήσει μέσα σε ολόκληρη την τρέχουσα οικονομική χρήση.

Πού θα οδηγούσαν οι δύο αυτές κινήσεις;

Η πρώτη επίδραση είναι ότι η εταιρεία θα χρειαστεί άμεσα 5,5 εκατ. ευρώ τραπεζικό δανεισμό: Το ένα εκατ. ευρώ επειδή αποφάσισε να πληρώνει στο εξής τοις μετρητοίς τον προμηθευτή της και τα υπόλοιπα 4,5 επειδή προχώρησε «εδώ και τώρα» σε μια πολύ μεγαλύτερη παραγγελία αποθεμάτων. Αν υποθέσουμε ότι η εταιρεία θα επιβαρυνθεί με τραπεζικό επιτόκιο 4%, τότε αυτό θα σημάνει μια αύξηση στο κόστος χρηματοδότησης κατά 220.000 ευρώ (το 4% των 5.500.000 ευρώ).

Η δεύτερη επίδραση θα είναι θετική. Λόγω των εκπτώσεων του 3% (εξ’ αιτίας του ότι οι πληρωμές γίνονται τοις μετρητοίς) και του 5% (λόγω της αυξημένης παραγγελίας), η εταιρεία θα επιτύχει μια εξοικονόμηση κόστους της τάξεως του 8% στα 4.500.000 ευρώ, δηλαδή θα γλυτώσει μέσα στη φετινή χρονιά 360.000 ευρώ.

Ας πάμε τώρα στο δεύτερο παρατιθέμενο πίνακα και ας προσπαθήσουμε να το εξετάσουμε αναλυτικά.

Στην πρώτη στήλη παρουσιάζονται τα στοιχεία του έτους 2021 όπως αυτά παρατίθενται και στον προηγούμενο πίνακα.

Στη δεύτερη στήλη παρουσιάζεται η πορεία που θα είχε η εταιρεία το 2022 χωρίς καμιά από τις προαναφερόμενες παρεμβάσεις μας στους όρους των παραγγελιών, υπό την προϋπόθεση ότι ο όγκος των πωλήσεων θα αυξηθεί κατά 50%, σύμφωνα με το στόχο. Η τιμή πώλησης, η τιμή αγοράς των προϊόντων, η μέση περίοδος αποπληρωμής των προμηθευτών και το μικτό περιθώριο κέρδους διατηρούνται σταθερά. Σταθερό επίσης (στο 10%) διατηρείται και το ποσοστό των λειτουργικών εξόδων επί του κύκλου εργασιών. Επίσης, υποθέτουμε ότι οι τόσο αυξημένες πωλήσεις θα απαιτήσουν ως πρόσθετο κεφάλαιο κίνησης και έναν τραπεζικό δανεισμό της τάξεως των 200.000 ευρώ που τοκιζόμενος με 4% θα δημιουργήσει ένα κόστος χρηματοδότησης 8.000 ευρώ.

Στην τρίτη στήλη, εμφανίζονται οι επιπτώσεις των δύο προαναφερθεισών παρεμβάσεών μας, οι οποίες οδήγησαν σε μια μείωση του κόστους πωληθέντων κατά 360 χιλ. ευρώ, μια άνοδο χρεωστικών τόκων κατά 212.000 ευρώ (220.000-8.000) και τελικά σε μια αύξηση κερδών πριν τη φορολογία κατά 148.000 ευρώ (2.390.000-2.242.000 ευρώ).

Εταιρεία Α': Οικονομικές επιδόσεις

31/12/2021

31/12/2022

31/12/2022

Προμηθευτές

1000000

1500000

0

Τραπ. Δανεισμός

0

200000

5500000

Ταμείο

0

0

0

Πωλήσεις

5000000

7500000

7500000

Κόστος πωληθέντων

3000000

4500000

4140000

Μικτό κέρδος

2000000

3000000

3360000

Λειτουργικά έξοδα

500000

750000

750000

Χρεωστικοί τόκοι

0

8000

220000

Προ φόρων κέρδη

1500000

2242000

2390000

Τα ποσά σε ευρώ

Συμπέρασμα: Οι δύο συγκεκριμένες κινήσεις επιδείνωσαν τη ρευστότητα της επιχείρησης, πλην όμως οδήγησαν σε αύξηση της λογιστικής της κερδοφορίας. Από την άλλη πλευρά ωστόσο, τέτοιες πολιτικές ενίοτε αυξάνουν το ρίσκο της επιχείρησης (πχ σε περίπτωση μιας έκτακτης εξέλιξης που επηρεάζει αρνητικά την πορεία της χρονιάς), ιδίως σε προϊόντα που έχουν ημερομηνία λήξεως, ή που επηρεάζονται από τη μόδα. Πολύ μεγάλη συζήτηση μπορεί να γίνει για περιπτώσεις πρώτων υλών και προϊόντων που μεταβάλλονται σημαντικά οι τιμές τους από μήνα σε μήνα, καθώς η μεγάλη αποθεματοποίηση μπορεί να οδηγήσει είτε σε μεγάλα κέρδη, είτε σε σημαντικότατες απώλειες.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Ρευστότητα, κερδοφορία