23/04/22 | Αρχική > Αρθρογραφία > Εργατικά και Πρακτικά

Ο νέος κατώτατος μισθός και ημερομίσθιο από 1/5/2022 – Πίνακες υπαλλήλων και εργατοτεχνιτών

Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου Εργασίας με Αριθμ. 38866/21.4.2022, καθορίστηκε, από 1 Μαΐου 2022, ο νόμιμος κατώτατος μισθός και το νόμιμο κατώτατο ημερομίσθιο, για πλήρη απασχόληση, για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας, χωρίς ηλικιακή διάκριση, ως εξής:

α) Για τους υπαλλήλους ο κατώτατος μισθός ορίζεται στα επτακόσια δεκατρία ευρώ (713,00 €).

β) Για τους εργατοτεχνίτες το κατώτατο ημερομίσθιο ορίζεται στα τριανταένα ευρώ και ογδόντα-πέντε λεπτά (31,85 €).

Αναστολή μισθολογικών ωριμάνσεων

Από 14/2/2012 και μέχρι το ποσοστό της ανεργίας να διαμορφωθεί σε ποσοστό κάτω του 10%, αναστέλλεται η ισχύς διατάξεων νόμων, κανονιστικών πράξεων, Συλλογικών Συμβάσεων ή Διαιτητικών Αποφάσεων, οι οποίες προβλέπουν αυξήσεις μισθών ή ημερομισθίων, περιλαμβανομένων και εκείνων περί υπηρεσιακών ωριμάνσεων, με μόνη προϋπόθεση την πάροδο συγκεκριμένου χρόνου εργασίας, όπως ενδεικτικά το επίδομα πολυετίας, το επίδομα χρόνου εργασίας, το επίδομα τριετίας και το επίδομα πενταετίας (άρθρο 4, Π.Υ.Σ.6/2012).

Προσαυξήσεις προϋπηρεσίας

Σύμφωνα με την υποπαρ.ΙΑ.11.3 της παρ.ΙΑ του άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012, όπως ισχύει, θα πρέπει να επισημάνουμε τα παρακάτω:

Υπάλληλοι

Ο κατώτατος μισθός προσαυξάνεται με ποσοστό 10% για κάθε τριετία προϋπηρεσίας και έως τρεις τριετίες και συνολικά 30% για προϋπηρεσία 9 ετών και άνω.

Εργατοτεχνίτες

Το κατώτατο ημερομίσθιο προσαυξάνεται με ποσοστό 5% για κάθε τριετία προϋπηρεσίας και έως έξι τριετίες και συνολικά 30% για προϋπηρεσία 18 ετών και άνω.

  • Οι ως άνω προσαυξήσεις προϋπηρεσίας καταβάλλονται σε εργαζόμενο με προϋπηρεσία σε οποιονδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε ειδικότητα, για μεν τους εργατοτεχνίτες μετά τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους, για δε τους υπαλλήλους μετά τη συμπλήρωση του 19ου έτους της ηλικίας τους και ισχύουν για την συμπληρωθείσα υπηρεσία την 14.2.2012.
  • Έως ότου η ανεργία διαμορφωθεί σε ποσοστό κάτω του 10% αναστέλλεται η προσαύξηση του νομοθετικώς καθορισμένου νόμιμου κατώτατου μισθού και ημερομισθίου για προϋπηρεσία, που συμπληρώνεται μετά την 14.2.2012.
  • Για τους εγγεγραμμένους ανέργους στα οικεία μητρώα ανέργων με διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας μεγαλύτερη των 12 μηνών (μακροχρόνια ανεργία) που προσλαμβάνονται ως υπάλληλοι, ο κατώτατος μισθός προσαυξάνεται με ποσοστό 5% για κάθε τριετία και συνολικά με 15% για προϋπηρεσία 9 ετών και άνω.

Περικοπή επιδόματος γάμου εργαζομένων που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό και ημερομίσθιο - Χορήγηση επιδόματος γάμου εξ ελευθεριότητας

Πέραν της μηνιαίας τακτικής προσαύξησης λόγω προϋπηρεσίας καμία άλλη προσαύξηση δεν περιλαμβάνεται στο νομοθετικώς καθορισμένο κατώτατο μισθό και ημερομίσθιο (περίπτωση ε΄ της υποπαρ.ΙΑ.11.3 της παρ.ΙΑ του άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012, όπως ισχύει).

Οι εργοδότες - επιχειρήσεις που δεσμεύονται από ισχύουσες κλαδικές, ομοιοεπαγγελματικές ή επιχειρησιακές Σ.Σ.Ε. που προβλέπουν επίδομα γάμου, υποχρεούνται στην καταβολή του (Αριθμ. Πρωτ. 26352/839/28.11.2012).

Στην περίπτωση που ο εργοδότης συνέχισε τη χορήγηση του επιδόματος γάμου, ενώ είχε το δικαίωμα για τους εργαζόμενους που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό και ημερομίσθιο να προβεί είτε στη περικοπή του για τους ήδη απασχολούμενους, είτε στη μη χορήγησή του όσον αφορά τους νεοπροσλαμβανόμενους, δεν μπορεί (ο εργοδότης) κατά το τρέχον διάστημα να προβεί σε μονομερή ανάκληση του εν λόγω επιδόματος, διότι το ποσό αυτό του επιδόματος γάμου συνεχίζει να χορηγείται ως όρος ατομικής σύμβασης εκτός αν αυτός (ο εργοδότης) με σχετικό όρο αποτυπωμένο στην ατομική σύμβαση εργασίας, ως προϊόν συμφωνίας εργοδότη και εργαζόμενου, επιφύλαξε ρητώς για τον εαυτό του το δικαίωμα της μονομερούς ανάκλησής του (Α.Π. 1202/2002). Αν δεν υπάρχει σχετική συμφωνία μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου, η μονομερής περικοπή του επιδόματος γάμου από τον εργοδότη σε αυτό το χρονικό διάστημα, δεν είναι δυνατή και αν γίνει έχει τις συνέπειες της μονομερούς βλαπτικής μεταβολής των όρων της σύμβασης.

Πίνακες για υπαλλήλους και εργατοτεχνίτες

Οι νέοι μισθοί από 1/5/2022 για άγαμους και έγγαμους υπαλλήλους και εργατοτεχνίτες με τις τριετίες (συμπληρωθείσα υπηρεσία την 14.2.2012) παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

Κατώτατος μισθός από 1/5/2022

Έτη προϋπηρεσίας:

Υπάλληλοι (€/μήνα)

0-3

713,00

3-6

784,30

6-9

855,60

9 και άνω

926,90

Κατώτατος μισθός υπαλλήλων με επίδομα γάμου (€/μήνα)

0-3

784,30

3-6

855,60

6-9

926,90

9 και άνω

998,20

Κατώτατο ημερομίσθιο από 1/5/2022

Έτη προϋπηρεσίας:

Εργατοτεχνίτες (€/ημέρα)

0-3

31,85

3-6

33,44

6-9

35,04

9-12

36,63

12-15

38,22

15-18

39,81

18 και άνω

41,41

Κατώτατο ημερομίσθιο εργατοτεχνιτών με επίδομα γάμου (€/ημέρα)

0-3

35,04

3-6

36,63

6-9

38,23

9-12

39,82

12-15

41,41

15-18

43,00

18 και άνω

44,60comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Κατώτατος μισθός, κατώτερο ημερομίσθιο