21/10/21 | Αρχική > Αρθρογραφία > Φορολογικά και Επίκαιρα

Μετατροπή Ομόρρυθμης ή Ετερόρρυθμης Εταιρείας σε Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.) σύμφωνα με τον Ν. 4601/2019

Στη νοµική γλώσσα και στην πρακτική των συναλλαγών, οι εταιρικοί μετασχηματισμοί έχουν από µακρού χρόνου καθιερωθεί, όχι µόνον εξαιτίας της στενής σχέσης εταιρικού και φορολογικού δικαίου που πάντοτε χαρακτήριζε το σχετικό συναλλακτικό πεδίο, αλλά και λόγω του σηµασιολογικού του φορτίου και της ικανότητάς του να αποδίδει µε συνθετικό και συνάµα περιληπτικό τρόπο ποικίλες νοµικές πράξεις αναδιάρθρωσης ενός φορέα άσκησης επιχειρηµατικής δραστηριότητας, όπως η συγχώνευση, η διάσπαση και η µετατροπή. Μετατροπή είναι η πράξη με την οποία μία εταιρεία, χωρίς να λυθεί και να τεθεί υπό εκκαθάριση, μεταβάλλει τη νομική μορφή της, διατηρώντας τη νομική της προσωπικότητα. Οι εταιρικοί µετασχηµατισµοί συντελούνται µε τα µέσα που προβλέπει το εταιρικό δίκαιο, τα δε νοµικά αποτελέσµατά τους είναι σύνθετα και επέρχονται ταυτοχρόνως και αυτοδικαίως (uno actu) µε την καταχώρισή τους στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).

Σύμφωνα με τον ν. 4601/2019, τα βήματα μετατροπής μιας προσωπικής εταιρείας (ΟΕ, ΕΕ) σε Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ), έχουν ως εξής:

Α) Λεπτομερής γραπτή έκθεση και ενημέρωση για τη μετατροπή

  1. Το διοικητικό συμβούλιο ή οι διαχειριστές της υπό μετατροπή εταιρείας, συντάσσουν λεπτομερή έκθεση, η οποία περιέχει σχέδιο της απόφασης της συνέλευσης ή των εταίρων για τη μετατροπή. Η έκθεση επεξηγεί και δικαιολογεί από νομική και οικονομική άποψη τη μεταβολή της νομικής μορφής της εταιρείας και ειδικότερα τη θέση των μετόχων ή των εταίρων στην εταιρεία με τη νέα νομική της μορφή.
  2. Η ως άνω έκθεση καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ., δημοσιεύεται στο διαδικτυακό του τόπο και υποβάλλεται στη συνέλευση ή στους εταίρους, συμπεριλαμβανομένων σε κάθε περίπτωση των μετόχων ή των εταίρων.
  3. Η έκθεση δεν είναι απαραίτητο να περιλαμβάνει πληροφορίες και στοιχεία η δημοσιοποίηση των οποίων μπορεί να προκαλέσει σημαντική βλάβη στην υπό μετατροπή εταιρεία ή σε άλλη εταιρεία του ομίλου. Στην περίπτωση αυτή, η έκθεση εξηγεί τους λόγους για τους οποίους οι οικείες πληροφορίες και τα στοιχεία παραλείπονται.
  4. Δεν απαιτείται έκθεση του διοικητικού συμβουλίου ή των διαχειριστών, εφόσον οι μέτοχοι ή οι εταίροι και οι κάτοχοι άλλων τίτλων που παρέχουν δικαίωμα ψήφου συμφωνούν εγγράφως να μην καταρτιστεί έκθεση.

Β) Ελάχιστο κεφάλαιο – εξακρίβωση της αξίας της περιουσίας της υπό μετατροπή εταιρείας:

  1. Σε περίπτωση μετατροπής σε κεφαλαιουχική εταιρεία απαιτείται προηγούμενη εξακρίβωση της αξίας της περιουσίας της υπό μετατροπή εταιρείας από δύο ορκωτούς ελεγκτές λογιστές ή ελεγκτική εταιρεία ή, κατά περίπτωση, από δύο ανεξάρτητους πιστοποιημένους εκτιμητές. Επιτρέπεται η πρόσληψη από τους ελεγκτές ή τους πιστοποιημένους εκτιμητές ειδικών εκτιμητών, ημεδαπών ή αλλοδαπών, για την εκτίμηση περιουσιακών στοιχείων που απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις ή διεθνή εμπειρία.
  2. Η ως άνω έκθεση εξακρίβωσης υποβάλλεται σε δημοσιότητα με μέριμνα των ενδιαφερομένων.
  3. Το κεφάλαιο της εταιρείας με τη νέα νομική της μορφή δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο, χωρίς νέες εισφορές, από το ποσό που προκύπτει, αν από τη συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων της υπό μετατροπή εταιρείας αφαιρεθούν οι υποχρεώσεις της. Εφόσον το κεφάλαιο της εταιρείας με τη νέα νομική της μορφή υπολείπεται από το ελάχιστο όριο που προβλέπεται από το νόμο ή το καταστατικό για την εταιρεία αυτή, η διαφορά καλύπτεται με νέες εισφορές.

Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι με το Νόμο 4601/2019 η διαδικασία μετατροπής μίας Ομόρρυθμης ή Ετερόρρυθμης Εταιρείας σε Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.) τροποποιήθηκε και ετέθησαν νέοι όροι και προϋποθέσεις. Η υποχρέωση του οργάνου διοίκησης της υπό µετατροπή εταιρίας για τη σύνταξη λεπτοµερούς έκθεσης, στην οποία επεξηγεί και δικαιολογεί, από νοµική και οικονοµική άποψη, τη µεταβολή της νοµικής µορφής της και ειδικότερα τη θέση των µετόχων ή των εταίρων στην εταιρία υπό τη νέα νοµική µορφή και, επιπλέον, περιέχει σχέδιο της απόφασης της συνέλευσης των µετόχων ή των εταίρων για τη µετατροπή, θεσπίζεται για πρώτη φορά στο ελληνικό δίκαιο κατά το πρότυπο του γερµανικού νόµου για τους µετασχηµατισµούς. Επιπλέον, προβλέπεται υποχρέωση εξακρίβωσης της αξίας της περιουσίας της υπό µετατροπή εταιρίας σε περίπτωση µετατροπής της σε κεφαλαιουχική εταιρία και δηµοσίευσης της σχετικής έκθεσης, κατά το πρότυπο των καταργούµενων πλέον (µε το άρθρο 147 στοιχείο α΄) διατάξεων του άρθρου 67 παρ. 1 εδάφιο α΄ (µετατροπή Ε.Π.Ε. σε Α.Ε.) και παρ. 2 (µετατροπή οµόρρυθµης ή ετερόρρυθµης εταιρίας σε α.ε.) του κ.ν. 2190/ 1920. Σκοπός είναι η προάσπιση της εγγυητικής για τα συµφέροντα των εταιρικών δανειστών λειτουργίας του κεφαλαίου.Πηγή: ΕΕΑ
comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Μετατροπή ΟΕ σε ΙΚΕ, Μετατροπή ΕΕ σε ΙΚΕ, ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία, Ομόρρυθμη εταιρεία, Ετερόρρυθμη εταιρεία