06/09/21 | Αρχική > Αρθρογραφία > Φορολογικά και Επίκαιρα

Προθεσμίες σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης 2021 και δημοσίευσης χρηματοοικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ.

1. Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1.1. Προθεσμία σύγκλησης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 119 Ν.4548/2018, άρθρου 10 Ν.3190/1955, άρθρου 69 Ν.4072/2012, η συνέλευση συγκαλείται τουλάχιστον μία φορά κατ’ έτος το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης με αντικείμενο την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση). Η τακτική γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της.

Σύμφωνα με το άρθρο 56 του Ν.4825/2021 (ΦΕΚ Α΄ 157/04-09-2021) «Για το έτος 2021 η προθεσμία διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης της παρ. 1 του άρθρου 119 του Ν. 4548/2018 (Α΄ 104), του άρθρου 69 του Ν. 4072/2012 (Α΄ 86) και του άρθρου 10 του Ν. 3190/1955 (Α΄ 91) παρατείνεται για πενήντα (50) ημερολογιακές ημέρες. Προθεσμίες που συνδέονται με την υποβολή πρακτικών συνελεύσεων των μετόχων ή εταίρων και εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. παρατείνονται αναλόγως.».

Συνεπώς, για τη χρήση που έληξε στις 31/12/2020, η συνέλευση συγκαλείται μέχρι τις 30 Οκτωβρίου 2021.

1.2. Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης

Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης (άρθρο 122, Ν.4548/2018). Μετά την παράταση της προθεσμίας διεξαγωγής των Γενικών Συνελεύσεων, απώτατη ημερομηνία υποβολής Πρόσκλησης Γενικής Συνέλευσης ή Συνέλευσης των εταίρων στο Γ.Ε.ΜΗ. είναι η 9η Οκτωβρίου 2021.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 121 του Ν.4548/2018 (παρ.3 του άρθρου 26 του Ν.2190/1920) πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων (καθολική γενική συνέλευση).

1.3 Προθεσμία δημοσίευσης σε Γ.Ε.ΜΗ.

Η προθεσμία υποβολής στο Γ.Ε.ΜΗ. τόσο των σχετικών πρακτικών Γ.Σ. όσο και των οικονομικών καταστάσεων εξαρτάται πάντα από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Για τη χρήση που έληξε στις 31/12/2020 οι υπόχρεοι οφείλουν να δημοσιεύουν τα υποχρεωτικά στοιχεία (χρ. Καταστάσεις, έκθεση διαχείρισης, έκθεση ελεγκτών) στο Γ.Ε.ΜΗ. μέχρι τις 19 Νοεμβρίου 2021 (εφόσον η Συνέλευση συνέλθει την τελευταία ημέρα, δηλαδή στις 30/10/2021).

2. Ποιες νομικές μορφές αφορά η υποχρέωση δημοσίευσης στο Γ.Ε.ΜΗ.

Υποχρέωση δημοσιότητας στο πληροφοριακό σύστημα του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων υφίσταται για τις εξής νομικές μορφές: Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Συνεταιρισμοί, Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Οικονομικού Σκοπού, Ευρωπαϊκές Εταιρείες, Ευρωπαϊκές Συνεταιριστικές Εταιρείες. Από τον συνδυασμό των διατάξεων του Ν.3419/2005, του Ν.4548/2018, του Ν.3190/1955, Ν.4072/2012 και του Ν.4308/2014 δεν προκύπτει υποχρέωση δημοσιότητας στο Γ.Ε.ΜΗ. των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων για τις Προσωπικές Εταιρείες (Ο.Ε., Ε.Ε.) και την Ατομική Επιχείρηση.

Εξαίρεση στο παραπάνω κανόνα αποτελούν οι Προσωπικές Εταιρείες της παρ.2β του άρθρου 1 του Ν.4308/2014, ήτοι τα νομικά πρόσωπα που έχουν τη μορφή της ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας, όταν όλοι οι άμεσοι ή έμμεσοι εταίροι των προσώπων αυτών έχουν περιορισμένη ευθύνη λόγω του ότι είναι είτε νομικά πρόσωπα είτε άλλου νομικού τύπου συγκρίσιμου με τα νομικά πρόσωπα της περίπτωσης αυτής (β΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4308/2014).

Το κείμενο αποτελεί απόσπασμα από άρθρο της κ. Μάγδας Κρυστάλλη, με τίτλο «Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης 2021 και υποχρέωση δημοσίευσης χρηματοοικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ» που δημοσιεύθηκε στο τεύχος Σεπτεμβρίου 2021 του περιοδικού Epsilon7..comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
ΓΕΜΗ, Δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων, Δημοσίευση ΓΕΜΗ