18/08/21 | Αρχική > Αρθρογραφία > Φορολογικά και Επίκαιρα

Φορολογικός χειρισμός ασφαλιστικών εισφορών περιόδων απασχόλησης Φεβρουαρίου, Μαρτίου και Απριλίου 2020 που πήραν παράταση στα πλαίσια της πανδημίας και μπορούν να πληρωθούν εμπρόθεσμα έως 31/12/2021

Αναδημοσίευση από το Ενημερωτικό Δελτίο Μαΐου 2021 της ΣΟΛ Α.Ε.

www.solcrowe.gr

Οι ασφαλιστικές εισφορές των επιχειρήσεων/ εργοδοτών, που εντάσσονται στο πλαίσιο λήψης των μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας, για τις περιόδους απασχόλησης 2ος/3ος/4ος 2020, θα εκπέσουν στο φορολογικό έτος 2020, εφόσον καταβληθούν έως την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων, όπως αυτή ορίζεται στις διατάξεις του Ν. 4308/2014

ΕΡΩΤΗΜΑ

Στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης των αρνητι­κών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19, η προθεσμία καταβολής των ασφαλιστι­κών εισφορών περιόδων απασχόλησης Φεβρουαρί­ου, Μαρτίου και Απριλίου 2020, μετά από διαδοχι­κές παρατάσεις έχει παραταθεί εκ νέου μέχρι 31/12/2021 με βάση το άρθρο 44 του Ν. 4778/2021.

Ποιος είναι ο φορολογικός χειρισμός για το έτος 2020 των ασφαλιστικών εισφορών των περιόδων απασχόλησης Φεβρουαρίου, Μαρτίου και Απριλίου 2020 που πήραν παράταση και μπορούν να πλη­ρωθούν εμπρόθεσμα έως 31/12/2021;

ΓΝΩΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η Γνώμη της Φορολογικής Επιτροπής σχετικά με το παραπάνω ερώτημα είναι η εξής:

- Στην παρ. 1 του άρθρου 32 «Ρύθμιση ασφα­λιστικών εισφορών για τις οποίες έχει χορη­γηθεί παράταση προθεσμιών καταβολής ή αναστολή είσπραξης» του Ν. 4756/2020, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 44 του Ν. 4778/2021 ορίζονται τα εξής:

«1. Η προθεσμία καταβολής οφειλών από ασφα­λιστικές εισφορές εργοδοτών, αυτοαπασχολού­μενων και ελευθέρων επαγγελματιών, η οποία παρατάθηκε μέχρι την 30ή Απριλίου 2021 στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης των αρνητι­κών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με το άρθρο 3 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του
ν. 4682/2020 (Α΄ 76), το άρθρο 23 της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α΄ 86), το άρθρο 8 της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83), το άρθρο 25 της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020, το άρθρο 10 του ν. 4684/2020 και το άρθρο 55 της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθε­τικού Περιεχομένου (Α΄ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4690/2020 (Α΄ 104), παρα­τείνεται εκ νέου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2021. Οι ανω­τέρω ασφαλιστικές οφειλές, μετά τη λήξη της πα­ράτασης της προθεσμίας καταβολής, δύ­νανται να υπαχθούν σε ρύθμιση τμηματικής κα­ταβολής έως και σαράντα οκτώ (48) μηνιαίων δόσεων, με την επιφύλαξη του ελάχιστου ποσού μηνιαίας δόσης ποσού πενήντα (50) ευρώ.».

- Στην ΠΟΛ 1113/2015 με θέμα «Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 22, 22Α και 23 του ν. 4172/2013» αναφέρονται τα εξής:

« (.)

Άρθρο 23

Μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες

1. Με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 4172/2013 καθορίζονται περιοριστικά οι μη εκ­πιπτόμενες δαπάνες από τα ακαθάριστα έσοδα των φυσικών προσώπων που αποκτούν εισόδη­μα από επιχειρηματική δραστηριότητα, καθώς και των νομικών προσώπων και νομικών οντοτή­των.

Ειδικότερα, με τις διατάξεις αυτές ρητά ορίζεται ότι δεν εκπίπτουν:

α)

β)

γ) Οι μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές. Συνεπώς, οι ασφαλιστικές εισφορές που έχουν καταβληθεί εμπρόθεσμα (εντός της νόμιμης προθεσμίας καταβολής τους ή τυχόν παράτασής της), ακόμη και σε επόμενο φορολογικό έτος, εκπίπτουν από τα έσοδα του φορολογικού έτους το οποίο αφορούν.

Ασφαλιστικές εισφορές που αφορούν στα έτη 2014 και επόμενα, οι οποίες καταβάλλονται εκ­πρόθεσμα, εκπίπτουν κατά το έτος καταβολής τους ανεξαρτήτως του έτους που αφορούν. Στην έννοια της δαπάνης των ασφαλιστικών εισφο­ρών, που αν δεν έχουν καταβληθεί δεν εκπί­πτουν από τα ακαθάριστα έσοδα περιλαμβάνο­νται τόσο οι εισφορές του εργοδότη, όσο και του εργαζομένου, οι οποίες, ως εμπεριεχόμενες στις αμοιβές του, βαρύνουν τον εργοδότη. Σε περί­πτωση που οι εκπρόθεσμες ασφαλιστικές εισφο­ρές ετών 2014 και επομένων έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση, αυτές θα εκπίπτουν κατά το χρόνο κα­ταβολής τους σύμφωνα με την υπόψη ρύθμιση.

() ».

- Στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ του e -ΕΦΚΑ με αριθ. Πρωτ. 110410/30-3-2021 με θέμα «Νέα παρά­ταση μέχρι 31/12/2021 της προθεσμίας κατα­βολής των ασφαλιστικών εισφορών περιό­δων απασχόλησης Φεβρουαρίου, Μαρτίου και Απριλίου 2020» αναφέρονται τα εξής:

«ΣΧΕΤ.: 1. Οι από 20.3.2020 (ΦΕΚ Α΄ 68) και 30.3.2020 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 75) Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.).

2. Οι διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4778/2021 (Φ.Ε.Κ. Α' 26)

3. Οι με αρ. πρωτ. Δ.15/Δ'/οικ. 13226/325/26-03-2020 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1044), Δ.15/Δ'/οικ.16484/499/ 7.5.2020 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1775), Δ.15/Δ'/οικ.18044/ 575/25.5.2020 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 2076) & Δ.15/Δ'/ οικ. 37618/1492/25-9-2020 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 4253) Κοι­νές Αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

4. Τα με αριθ. πρωτ. 68084/31-03-2020, 99857/27-05-2020 και 238542/02-10-2020 Γενι­κά Έγγραφα της Δ/νσης Εισφορών Μισθωτών.

Με τα ανωτέρω σχετικά (4) Γενικά Έγγραφα του e-Ε.Φ.Κ.Α. κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις των ανωτέρω σχετικών (3) Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων, με τις οποίες παρασχέθηκαν δια­δοχικές παρατάσεις στη προθεσμία καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών μισθολογικών πε­ριόδων Φεβρουαρίου, Μαρτίου και Απριλίου 2020 και επανακαθορίστηκαν οι Κ.Α.Δ. των επι­χειρήσεων/εργοδοτών, που εντάσσονται στο πλαίσιο λήψης των εν λόγω μέτρων για την αντι­μετώπιση των συνεπειών της πανδημίας, τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και τη διασφά­λιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς.

Με την υπ. αρ. Δ.15/Δ'/οικ. 37618/1492/25-9-2020 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 4253) ΚΥΑ είχε χορηγηθεί πα­ράταση της προθεσμίας καταβολής των ασφαλι­στικών εισφορών περιόδων απασχόλησης Φε­βρουαρίου, Μαρτίου και Απριλίου 2020 μέχρι 30/04/2021.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4778/2021, η προθεσμία καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών περιόδων απασχό­λησης Φεβρουαρίου, Μαρτίου και Απριλίου 2020 παρατείνεται εκ νέου μέχρι 31/12/2021.

Επισημαίνεται ότι:

- Η νέα παράταση της προθεσμίας καταβολής των ανωτέρω ασφαλιστικών εισφορών αφορά τις επιχειρήσεις/εργοδότες που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις, όπως αυτά κα­θορίστηκαν με τις προαναφερόμενες ΚΥΑ.

- Η καταβολή έως 31/12/2021 των ασφαλιστι­κών εισφορών περιόδων απασχόλησης Φε­βρουαρίου, Μαρτίου και Απριλίου 2020 θα πραγματοποιηθεί χωρίς τον υπολογισμό τό­κων και άλλων προσαυξήσεων λόγω εκπρό­θεσμης καταβολής.

Παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή των ανω­τέρω.».

- Στην Ε.2110/2021 με θέμα: «Φορολογική αντι­μετώπιση δαπανών και ασφαλιστικών ει­σφορών πληττόμενων από την πανδημία COVID- 19 επιχειρήσεων» αναφέρονται και τα εξής:

«Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα σας γνωρί­ζουμε τα ακόλουθα:.

3. Περαιτέρω, με τις διατάξεις του άρθρου 22 του ΚΦΕ ορίζεται ότι κατά τον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα, επι­τρέπεται η έκπτωση όλων των δαπανών, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23 του Κ.Φ.Ε., οι οποίες:

α) πραγματοποιούνται προς το συμφέρον της επιχείρησης ή κατά τις συνήθεις εμπορικές συ­ναλλαγές της, συμπεριλαμβανομένων και δρά­σεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

β) αντιστοιχούν σε πραγματική συναλλαγή και η αξία της συναλλαγής δεν κρίνεται κατώτερη ή ανώτερη της αγοραίας, στη βάση των στοιχείων που διαθέτει η Φορολογική Διοίκηση,

γ) εγγράφονται στα τηρούμενα βιβλία απεικόνι­σης των συναλλαγών της περιόδου κατά την οποία πραγματοποιούνται και αποδεικνύονται με κατάλληλα δικαιολογητικά.

4. Με βάση τις διατάξεις της παρ. γ' του άρθρου 23 ΚΦΕ ορίζεται ότι δεν εκπίπτουν οι μη κατα­βληθείσες ασφαλιστικές εισφορές.

5. Με την ΠΟΛ. 1113/2015 εγκύκλιο διευκρινί­στηκε ότι οι ασφαλιστικές εισφορές που έχουν καταβληθεί εμπρόθεσμα (εντός της νόμιμης προθεσμίας καταβολής τους ή τυχόν παράτασής της), ακόμη και σε επόμενο φορολογικό έτος, εκπίπτουν από τα έσοδα του φορολογικού έτους το οποίο αφορούν, ενώ ασφαλιστικές εισφορές που αφορούν στα έτη 2014 και επόμενα, οι οποίες καταβάλλονται εκπρόθεσμα, εκπίπτουν κατά το έτος καταβολής τους ανεξαρτήτως του έτους που αφορούν.

6. Περαιτέρω, στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπι­σης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19, παρατάθηκε η προ­θεσμία καταβολής ασφαλιστικών εισφορών από τις εργοδότριες επιχειρήσεις.

10. Τέλος, επειδή για το έτος 2020 η προθεσμία καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών που βα­ρύνουν τον εργοδότη παρατάθηκε στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της πανδημίας, οι ασφαλιστικές αυτές εισφορές, εφόσον καταβάλλονται εμπρόθε­σμα και μέχρι την προθεσμία που ορίζεται για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων από την παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4308/2014 (Α' 251) εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων στο φορολογικό έτος που αφορούν.».

- Λαμβάνοντας υπόψη συνδυαστικά όλα τα ανωτέρω προκύπτουν τα εξής:

O Οι ασφαλιστικές εισφορές που έχουν κατα­βληθεί εμπρόθεσμα (εντός της νόμιμης προ­θεσμίας καταβολής τους ή τυχόν παράτασής της), ακόμη και σε επόμενο φορολογικό έτος, εκπίπτουν από τα έσοδα του φορολογικού έτους, το οποίο αφορούν, με την προϋπόθεση ότι έχουν καταβληθεί έως και την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων, όπως αυτή ορίζεται στις διατάξεις του Ν.4308/2014.

O Η προθεσμία καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών περιόδων απασχόλησης Φεβρουα­ρίου, Μαρτίου και Απριλίου 2020, μετά από διαδοχικές παρατάσεις έχει παραταθεί εκ νέ­ου μέχρι 31/12/2021 με βάση το άρθρο44 του Ν. 4778/2021 και το έγγραφο του ΕΦΚΑ με αριθ. Πρωτ. 110410/30-3-2021.

O Επομένως, οι ασφαλιστικές εισφορές περιό­δων απασχόλησης Φεβρουαρίου, Μαρτίου και Απριλίου 2020 θα εκπέσουν στο φορολο­γικό έτος 2020, υπό την προϋπόθεση, ότι οι ασφαλιστικές εισφορές αφορούν επιχειρή­σεις/εργοδότες, που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις, όπως αυτές καθορίστηκαν με τις σχετικές Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις και θα καταβληθούν μέχρι την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων όπως αυτή ορίζεται στις διατάξεις του Ν.4308/2014, δηλαδή μέχρι τις 30 Ιουνίου 2021 για εταιρείες με λήξη της διαχειριστικής περιόδου στις 31/12/2020.

O Στην περίπτωση που οι εν λόγω ασφαλιστικές εισφορές καταβληθούν μετά την προθεσμία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων, τότε στην δήλωση του φορολογικού έτους 2020 θα αναμορφωθούν φορολογικά και θα εκπέσουν κατά το έτος της καταβολής τους.

Νομοθεσία - Νομολογία

- Ν. 4756/2020 άρθρο 32 παρ 1

- ΠΟΛ 1113/2015

- Ε 2110/21.05.2021

- ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ με αριθ. πρωτ.
110410/30-3-2021/e-ΕΦΚΑcomments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Φορολογικός χειρισμός, Ασφαλιστικές εισφορές, Κορωνοϊός