29/07/21 | Αρχική > Αρθρογραφία > Φορολογικά και Επίκαιρα

Αντιμετώπιση ζητημάτων εκκαθάρισης υποχρεώσεων από φόρο εισοδήματος Νομικών Προσώπων μετά την έκδοση της Ε. 2089/2021 εγκυκλίου ΑΑΔΕ

Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται μέσω παραδειγμάτων θέματα όπως:

- Αλλαγές που προέκυψαν στη σειρά συμψηφισμού του φόρου εισοδήματος ημεδαπού νομικού προσώπου με παρακρατημένους φόρους ημεδαπής, με προκαταβολή φόρου, με φόρους αλλοδαπής και φόρους που καταβλήθηκαν από άλλα νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες ημεδαπής, ύστερα από την έκδοση της Ε.2089/2021.

- Εισοδήματα από μερίσματα από χώρα της Ε.Ε. για τα οποία δεν ισχύει το άρθρο 48 του Ν. 4172/2013 και βάσει της ΣΑΔΦ προβλέπεται πίστωση του φόρου αλλοδαπής μόνο ως προς τον φόρο μερισμάτων.

- Εισοδήματα ημεδαπού νομικού προσώπου από μερίσματα αλλοδαπής επιχείρησης με έδρα σε συμβατική Τρίτη χώρα και έσοδα από μερίσματα από ημεδαπό νομικό πρόσωπο τα οποία δεν εμπίπτουν στο άρθρο 48 του Ν. 4172/2013

- Συμψηφισμός του φόρου που προκύπτει από τη φορολόγηση βάσει του δευτέρου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 47 του Ν. 4172/2013 με φόρο αλλοδαπής βάσει ΣΑΔΦ

- Φόρος αλλοδαπής και φόρος κωδικού 052 στην περίπτωση Απαλλαγής καταβολής φόρου Ν.3908/2011 και φόρου Ν. 4399/2016 (λόγω πραγματοποίησης επενδύσεων)

- Τύχη του φόρου αλλοδαπής ή του φόρου του κωδικού 052 στην περίπτωση που δεν συμψηφίζουν τον φόρο εισοδήματος της χρήσεως.


Παρακάτω παρατίθεται ένα απόσπασμα του άρθρου:

Ο ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΑΛΛΟΔΑΠΉΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΨΗΦΙΣΕΙ ΦΟΡΟ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΙΟΥ Β ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 47 ΤΟΥ Ν. 4172/2013

Ένα άλλο ζήτημα είναι αν ημεδαπό νομικό πρόσωπο με ζημίες στη χρήση, το οποίο προβαίνει σε διανομή αφορολόγητου αποθεματικού προηγουμένων ετών και εξαιτίας αυτού φορολογείται βάσει του δευτέρου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 47 του Ν.4172/2013, μπορεί στο οικείο φορολογικό έτος να συμψηφίσει τον φόρο που θα προκύψει εξαιτίας της φορολόγησης αυτής, με φόρο αλλοδαπής βάσει ΣΑΔΦ.

Από την εγκύκλιο ΠΟΛ. 1014/2018 προκύπτει: “ Ο φόρος που προκύπτει από τη φορολόγηση του ποσού αυτού, δεδομένου ότι αποτελεί φόρο επί κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα, συμψηφίζεται με τους αναφερόμενους στην παρ. 3 του άρθρου 68 του Ν. 4172/2013 φόρους με την ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ν), εφαρμοζομένων όσων έχουν διευκρινισθεί με τις σχετικές οδηγίες της Διοίκησης αναφορικά με την εκκαθάριση του φόρου εισοδήματος, χωρίς όμως να βεβαιώνεται προκαταβολή φόρου με βάση τις διατάξεις του άρθρου 71 του ίδιου νόμου. Για την καταβολή του φόρου αυτού έχουν εφαρμογή τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 68 του Ν. 4172/2013.

2. Σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησης κερδών παρελθουσών χρήσεων (αποθεματικών) για τα οποία δεν έχει καταβληθεί φόρος εισοδήματος, ισχύουν τα αναφερόμενα πιο πάνω”

Ομοίως από την εγκύκλιο Ε. 2122/2021 έχουν δοθεί οι εξής οδηγίες:

«Στον κωδικό 080 υπολογίζεται ο φόρος που αναλογεί στα φορολογητέα κέρδη, όπως προκύπτουν από τον κωδικό 079.

Ο φόρος που προκύπτει από τη φορολόγηση του ποσού αυτού, δεδομένου ότι αποτελεί φόρο επί κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα, συμψηφίζεται με τους αναφερόμενους στην παρ.3 του άρθρου 68 του ν.4172/2013 φόρους, εφαρμοζομένων όσων έχουν διευκρινισθεί από τη Διοίκηση αναφορικά με την εκκαθάριση του φόρου εισοδήματος, χωρίς όμως να βεβαιώνεται προκαταβολή φόρου με βάση τις διατάξεις του άρθρου 71 του ίδιου νόμου ( ΠΟΛ.1014/2018 εγκύκλιος).

.. Ο κωδικός 619 είναι προσυμπληρωμένος και σε αυτόν αναγράφεται ο φόρος αλλοδαπής που έχει καταβληθεί σε χώρα με την οποία υφίσταται Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (ΣΑΔΦ) με την Ελλάδα. Στη συνέχεια το εν λόγω ποσό φόρου αθροιστικά με το ποσό φόρου του κωδικού 600, εφόσον υπάρχει, συγκρίνεται με το άθροισμα των ποσών των κωδικών 004 ή 080, κατά περίπτωση, και 089 ή 092 κατά περίπτωση, αφού αφαιρεθεί και το ποσό της Φορολογικής Απαίτησης (ΦΑ) του άρθρου 27Α του ΚΦΕ (ΚΑ 995).»

Συμπεραίνεται λοιπόν ότι σε μια τέτοια περίπτωση είναι δυνατός ο συμψηφισμός του φόρου του κωδικού 080 που θα προκύψει με φόρο αλλοδαπής.

Π.χ. Εστω ότι ημεδαπή Α.Ε. παρά την είσπραξη εισοδήματος από Συμβατική χώρα αλλοδαπής για το οποίο καταβλήθηκε φόρος στην αλλοδαπή ποσού 70.000 ευρώ (ποσοστό επί εισοδήματος 20%) είχε ζημίες. Η Α.Ε. αυτή στο οικείο έτος προέβη σε διανομή αφορολόγητου αποθεματικού παρελθόντων ετών ποσού καθαρού 228.000 ευρώ. Βάσει των όσων είναι γνωστά το ποσό αυτό θα πρέπει να υπαχθεί σε φόρο εισοδήματος ( εδ. β της παρ. 1 του άρθρου 47 του Ν. 4172/2013) αφού αναχθεί σε μικτό με την προσθήκη του αναλογούντος φόρου ανερχόμενο σε (228.000/76%) 300.000 ευρώ. Στο Εντυπο Ν αυτό το ποσό θα εμφανίζεται στον κωδικό 079 της πρώτης σελίδας. Για τη φορολόγησή του το ποσό των 300.000 ευρώ μεταφέρεται στο πεδίο «Φόρος που αναλογεί με βάση τις διατάξεις της παρ.1 άρθρ.47 ν.4172/2013:x 24% κωδικός 080 ευρώ 76.000.

Στη συνέχεια το ποσό αυτό θα συμψηφισθεί με το ποσό των 70.000 ευρώ, το οποίο έχει μεταφερθεί στο πεδίο 619 της πρώτης σελίδας του Εντύπου Ν. Αρα προς καταβολή προκύπτει το ποσό των 6.000 ευρώ (κωδικός 011 Εντύπου Ν).

Το πλήρες άρθρο είναι διαθέσιμο στους συνδρομητές της υπηρεσίας Explorer του e-forologia εδώ.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Συμψηφισμός φόρου, Φόρος αλλοδαπής