22/07/20 | Αρχική > Αρθρογραφία > Φορολογικά και Επίκαιρα

Δαπάνες διαμόρφωσης μισθωμένων ακινήτων


Αναδημοσίευση από το Ενημερωτικό Δελτίο Μαρτίου - Απριλίου 2020 της ΣΟΛ Α.Ε.

www.solcrowe.gr

Δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ που αναλογεί, σε όσες δαπάνες διαμόρφωσης μισθωμένων ακίνητων είναι άρρηκτα συνδεμένες με το κτίριο και η διάρκεια της σύμβασης μίσθωσης είναι μικρότερη των 9 ετών (30.3.2020)

ΕΡΩΤΗΜΑ

Ημεδαπή ανώνυμη εταιρεία λιανικής πώλησης, έχει υπογράψει εμπορική σύμβαση συνεργασίας προ­μήθειας των εμπορευόμενων ειδών. Στην σύμβαση αυτή, περιλαμβάνεται ως όρος, πως η διάρκεια της μίσθωσης των καταστημάτων από τα οποία θα γίνε­ται η διάθεση των συγκεκριμένων ειδών, δεν θα υπερβαίνει τα πέντε έτη. Η ημεδαπή ανώνυμη εται­ρεία εντός της χρήσης 2020 πραγματοποίησε δα­πάνες διαμόρφωσης στα εν λόγω καταστήματα, που αφορούν σε κατασκευές άρρηκτα συνδεμένες με το κτίριο που έχουν τοποθετηθεί και δεν μπορούν να αποχωρισθούν χωρίς να υποστούν σημαντική βλά­βη, για τις οποίες εξέπεσε τον αντίστοιχο Φ.Π.Α.

Έχει το δικαίωμα έκπτωσης του Φ.Π.Α. των παρα­πάνω διαμορφώσεων;

ΓΝΩΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η Γνώμη της Φορολογικής Επιτροπής σχετικά με το παραπάνω ερώτημα είναι η εξής:

- Στην παραγρ 1 του άρθρου 30 του Ν 2859/2000 Κώδικας ΦΠΑ ορίζεται ότι::

«Ο υποκείμενος δικαιούται να εκπέσει, από το φόρο που αναλογεί στις ενεργούμενες από αυτόν πράξεις παράδοσης αγαθών, παροχής υπηρεσιών και ενδο­κοινοτικής απόκτησης αγαθών, το φόρο με τον οποίο έχουν επιβαρυνθεί η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών που έγιναν σε αυτόν και η εισα­γωγή αγαθών, που πραγματοποιήθηκε από αυτόν, καθώς και το φόρο που οφείλεται για τις ενδοκοινο­τικές αποκτήσεις αγαθών που πραγματοποιήθηκαν από αυτόν.

Η έκπτωση αυτή παρέχεται κατά το μέρος που τα αγαθά και οι υπηρεσίες χρησιμοποιούνται για την πραγματοποίηση πράξεων που υπάγονται στο φό­ρο.

Ειδικά για τα ακίνητα που έχουν υπαχθεί σε καθε­στώς αναστολής της παραγράφου 4α του άρθρου 6, το δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών, που προσδιορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 31, αναστέλλεται καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου της παραγράφου 4α του άρθρου 6.

Ειδικά, για τα αγαθά επένδυσης, το δικαίωμα έκ­πτωσης κρίνεται οριστικά κατά το χρόνο έναρξης χρησιμοποίησης των αγαθών αυτών.

Στην περίπτωση που αγαθά επένδυσης χρησιμο­ποιούνται, τόσο για τους σκοπούς των δραστηριοτή­των του υποκειμένου στο φόρο, όσο και για ιδιωτική χρήση του ίδιου ή του προσωπικού του, ή, γενικότε­ρα για σκοπούς άλλους από της επιχείρησης, ο Φ.Π.Α. που βαρύνει τις δαπάνες που συνδέονται με τα επενδυτικά αυτά αγαθά εκπίπτει μόνο κατ' ανα­λογία του ποσοστού της χρησιμοποίησής τους για τους σκοπούς των δραστηριοτήτων της επιχείρη­σης.

Οι μεταβολές στην αναλογία χρήσης των αγαθών επένδυσης που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο λαμβάνονται υπόψη υπό τους όρους που προβλέπονται στα άρθρα 31 και 33.».

- Στο άρθρο 33 Ν. 2859/2000 «Διακανονισμός εκπτώσεων» ορίζεται ότι:

«(…)

2. Ειδικά για τα αγαθά επένδυσης, η έκπτωση του φόρου που ενεργήθηκε υπόκειται σε πενταετή δια­κανονισμό με αφετηρία το έτος χρησιμοποίησης τους. Ο διακανονισμός ενεργείται κάθε έτος για το ένα πέμπτο (1/5) του φόρου που επιβάρυνε το αγα­θό, ανάλογα με τις μεταβολές του δικαιώματος έκ­πτωσης.

(….)

4. Ως αγαθά επένδυσης, για την εφαρμογή των δια­τάξεων του παρόντος νόμου, θεωρούνται:

α) Τα ενσώματα αγαθά, που ανήκουν κατά κυριότη­τα στην επιχείρηση και τίθενται από αυτή σε διαρκή εκμετάλλευση, καθώς και τα κτίσματα ή άλλου είδους κατασκευές που κατασκευάζονται από την υποκείμενη στο φόρο επιχείρηση σε ακίνη­το που δεν ανήκει κατά κυριότητα σε αυτήν, αλ­λά έχει, βάσει οποιασδήποτε έννομης σχέσης, τη χρήση του ακινήτου αυτού, για χρονικό διά­στημα τουλάχιστον εννέα χρόνων. Αν κατά τη διάρκεια του πενταετούς διακανονισμού λήξει η χρήση του ακινήτου, στο οποίο κατασκευάστηκαν τα ανωτέρω κτίσματα ή άλλου είδους κατασκευές, ενεργείται εφάπαξ διακανονισμός κατά τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου 3. Στην αξία των αγαθών επένδυσης δεν περιλαμβάνονται οι δαπά­νες επισκευής και συντήρησης.

Ως αγαθά επένδυσης της παρούσας περίπτωσης νοούνται και εκείνα που εκμεταλλεύονται, σύμφωνα με το σκοπό τους, οι εταιρείες του άρθρου 2 του Ν.1665/1986 (ΦΕΚ 194Α'),

Ως αγαθά επένδυσης της παρούσας περίπτωσης νοούνται επίσης και οι δαπάνες που καταβάλλει η επιχείρηση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 2773/1999, όπως ισχύει, για την κατασκευή μη ιδιό­κτητου δικτύου σύνδεσης του σταθμού αυτοπαρα­γωγής ή ανεξάρτητης παραγωγής μέχρι το δίκτυο της Δ.Ε.Η. Α.Ε. ή του Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε. Α.Ε..

β) τα δικαιώματα χρησιμοποίησης διπλωμάτων ευ­ρεσιτεχνίας, σχεδίου, υποδείγματος, εμπορικού ή βιομηχανικού σήματος και άλλων παρόμοιων, εφό­σον εξυπηρετούν περισσότερες από μία χρήσεις.».

-Στην ΠΟΛ. 1006/14.1.92, με την οποία δόθηκαν διευκρινίσεις για το δικαίωμα έκπτωσης ή επιστρο­φής του ΦΠΑ, που βαρύνει τα ακίνητα ή άλλου εί­δους κατασκευές, που κατασκευάζονται από μία επιχείρηση σε ακίνητο, που ανήκει κατά κυριότητα σε τρίτους, αλλά έχει παραχωρηθεί σ' αυτήν η χρή­ση του, μεταξύ άλλων, αναφέρονται και τα εξής:

«Με αφορμή ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας, σχετικά με το πιο πάνω θέμα, διευ­κρινίζονται τα εξής:

Όπως είναι γνωστό, με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 24 του Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43Α) αντικατα­στάθηκαν και συμπληρώθηκαν οι διατάξεις της πε­ρίπτ. α΄ της παραγ. 4 του άρθρου 26 του Ν. 1642/1986 περί ΦΠΑ. Σύμφωνα με τις διατάξεις αυ­τές θεωρούνται ως επενδυτικά αγαθά, εκτός των άλλων και τα κτίσματα ή άλλου είδους κατασκευές που κατασκευάζονται από υποκείμενη στο φόρο επιχείρηση, που ενεργεί φορολογητέες ή αφορολό­γητες πράξεις με δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών της, σε ακίνητο που δεν ανήκει κατά κυριότητα σ' αυτήν, πλην όμως έχει τη χρήση του ακινήτου αυτού με οποιαδήποτε έννομη σχέση (μί­σθωση, παραχώρηση της χρήσης, χρησικτησία κ.τ.λ.) για χρονικό διάστημα τουλάχιστο εννέα (9) χρόνων.».

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω αναφερόμενα συνδυαστικά, και ιδιαίτερα την παράγραφο 4 του άρθρου 33 του Ν 2859/2000, στην οποία ορίζε­ται η έννοια των αγαθών επένδυσης, που ισχύει για την εφαρμογή των διατάξεων του κώδικα Φ.Π.Α. και εφόσον είναι η πρώτη υπογραφείσα σύμβαση μί­σθωσης, συνάγεται ότι η εταιρεία:

α) Έχει δικαίωμα έκπτωσης του Φ.Π.Α., που αναλογεί, σε όσες από τις δαπάνες διαμόρφωσης πραγματοποιούνται στα μισθωμένα ακίνητα, και υπό την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιούνται για την πραγματοποίηση πράξεων που υπάγονται στο φό­ρο, έχουν τα χαρακτηριστικά κατασκευής τέτοιας, που δεν είναι άρρηκτα συνδεμένη με το κτίριο, δη­λαδή έχουν τοποθετηθεί και μπορούν να αποχωρι­σθούν χωρίς να υποστούν σημαντική βλάβη, ή το κόστος αποξήλωσης τους δεν είναι δυσανάλογα μεγάλο, σε σχέση με το κόστος απόκτησης τους, έστω και εάν η διάρκεια μίσθωσης του ακινήτου που έχουν τοποθετηθεί είναι μικρότερη των εννέα (9) ετών.

β) Δεν έχει δικαίωμα έκπτωσης του Φ.Π.Α., που αναλογεί, σε όσες από τις δαπάνες που διενεργήθη­καν αφορούν σε κατασκευές, που είναι άρρηκτα συνδεμένες με το κτίριο που έχουν τοποθετηθεί και δεν μπορούν να αποχωρισθούν χωρίς να υποστούν σημαντική βλάβη και ταυτόχρονα η διάρκεια μί­σθωσης του ακινήτου είναι μικρότερη των εννέα (9) ετών.

Νομοθεσία-Νομολογία

Ν. 2859/2000 άρθρο 30 & 33

ΠΟΛ.1094/7.5.1992

ΠΟΛ.1006/14.1.1992comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Μίσθωση ακινήτου, Διαμόρφωση