01/07/20 | Αρχική > Αρθρογραφία > Φορολογικά και Επίκαιρα

Μητρώο Πραγματικών δικαιούχων. Νεότερα τον Οκτώβριο

Την Παρασκευή 22 του Νοέμβρη, δημοσιεύτηκε η Α.Π.: 132052 ΕΞ 2019 του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με θέμα «Αναστολή λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος "Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων" του Υπουργείου Οικονομικών». Σύμφωνα με την Απόφαση, ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, αποφάσισε την αναστολή λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος «Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων» της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών για χρονικό διάστημα σαράντα ημερολογιακών ημερών (40), ήτοι από 22/11/2019 έως και 19/1/2020. Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα αναστέλλονται οι προθεσμίες υποβολής στο «Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων».

Χωρίς αρνητική κριτική διάθεση, αναδημοσιεύουμε κατωτέρω το κύριο θέμα μας της Δευτέρας 18/11/2019 με τίτλο «Οι άγνωστοι πραγματικοί δικαιούχοι νομικών προσώπων και οντοτήτων».

«Σε έναν κόσμο παγκοσμιοποιημένου επιχειρείν, είναι πολύ δύσκολο να ξέρει κάθε ενδιαφερόμενος, ποιος τελικά βρίσκεται πίσω από την πραγματική ιδιοκτησία ενός νομικού προσώπου ή μιας νομικής οντότητας. Μετά από απαίτηση της παγκόσμιας κοινότητας στο να γίνει γνωστό σε επίπεδο φυσικού προσώπου το ιδιοκτησιακό καθεστώς των οικονομικών μονάδων, ήρθε ο Έλληνας νομοθέτης και έκδωσε τον Ν. 4557/2018 με θέμα την «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/EE) και άλλες διατάξεις» (Α’ 139), όπως έχει τροποποιηθεί με το αρ. 62 του ν. 4607/2019 (Α' 65) με τον οποίο ενσωματώθηκε στην Ελληνική έννομη τάξη η οδηγία 2015/849 και εν μέρει η οδηγία 2018/843. Αργότερα, εκδόθηκε η υπ’ αρ. 67343 ΕΞ 2019/19-06-2019 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (Β΄ 2443), όπως τροποποιήθηκε με την αρ. 73900 ΕΞ 2019/02-07-2019 Απόφαση του ιδίου (Β΄ 2718).

Φυσικά, δεδομένου ότι η ιδιωτικότητα είναι από τα πρώτα ζητούμενα σε ένα διεθνοποιημένο επιχειρείν, το σύμπλεγμα των νομικών προσεγγίσεων των συμμετεχόντων στην αποκάλυψη χωρών, καθώς και οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των λοιπών οργανισμών (Ο.Ο.Σ.Α.), δεν είναι καθόλου εύκολο να αποκαλύψουν αυτή την επιδιωκόμενη ιδιωτικότητα. Φυσικά, δεν αναφερόμαστε σε απλά εταιρικά σχήματα όπου συμμετέχουν φυσικά πρόσωπα ή και νομικά αλλά με γνωστούς μετόχους/εταίρους φυσικά πρόσωπα, αλλά για πυραμιδικά σχήματα με παγκόσμια διασπορά και μάλιστα σε χώρες ή δικαιοδοσίες που δεν είναι φορολογικά συνεργάσιμες. Για παράδειγμα, σε μια Ελληνική Ε.Π.Ε., μετέχει ένα φυσικό πρόσωπο με ποσοστό 1% και ένα αλλοδαπό νομικό, έστω Κυπριακό, με ποσοστό 99%. Το σύνολο των μετοχών της Κυπριακής συμμετέχουσας εταιρείας κατέχει μία εταιρεία Μάλτας, που και αυτής, το σύνολο των μετοχών κατέχει μία εταιρεία από το Delaware των Η.Π.Α., της οποίας μετοχές κατέχει το μοναδικό φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει ως εταίρος στην Ελληνική Ε.Π.Ε. Το τόσο πολύπλοκο σχήμα, καταλήγει στο τελείως απλό, πως ο μοναδικός πραγματικός δικαιούχος της Ε.Π.Ε. είναι το φυσικό πρόσωπο που αμέσως και κυρίως εμμέσως, κατέχει το 100% των εταιρικών μεριδίων.

Έστω λοιπόν ότι το σύστημα λειτουργήσει άψογα και η Κύπρος και η Μάλτα εμφανίσουν τους μετόχους τους, που στην περίπτωσή μας είναι αλλοδαπά νομικά πρόσωπα διακράτησης τίτλων (Holding Companies), το δε τελευταίο βρίσκεται στο Delaware, μια πολιτεία των Η.Π.Α. όπου φορολογεί ελάχιστα έως καθόλου (Nil Tax jurisdiction) και οι μετοχές ανήκουν στον κομιστή (bearer shareholder), ή με απλά λόγια, όποιος εμφανιστεί στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με τις μετοχές, είναι και ο κάτοχος αυτών.

Για να γίνει πιο κατανοητό το πρόβλημα, αντλούντες στοιχεία από πραγματικά υφιστάμενη δενδροειδή δομή από το παράδειγμα που μας έστειλε ένας εκλεκτός συνεργάτης (φυσικά, αλλάζοντας τα στοιχεία των συμμετεχόντων φυσικών, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, παραθέτουμε το σχήμα δομής (Flow chart), αμέσως μετά, ώστε να κατανοήσει ο αναγνώστης την πολυπλοκότητα του «εγχειρήματος».Με το ανωτέρω έστω και για πολλούς ακραίο αλλά υπαρκτό παράδειγμα γίνεται κατανοητό το μέγεθος του θέματος και η πραγματική δυνατότητα που υφίσταται στην αποκάλυψη των πραγματικών δικαιούχων των εταιρικών σχημάτων και οντοτήτων, τουλάχιστον στη χώρα μας, η Α.Α.Δ.Ε. έχει καθιερώσει ένα δελτίο ενημέρωσης, το οποίο επικαιροποιήθηκε τελευταία φορά την 2/10/2019. Φυσικά, τα θέματα που μπορεί να λύσει είναι αφενός μεν ελάχιστα, αφετέρου δε μέσα κυρίως στην Ελληνική πραγματικότητα και τις δυνατότητες της υφιστάμενης ηλεκτρονικής εφαρμογής. Έτσι, θα βρει κάποιος πως ένα Σωματείο κάποιου χωριού της Ελλάδας θα πρέπει ως πραγματικό δικαιούχο να δηλώσει και τον ταμεία του, αλλά φυσικά, δεν είναι δυνατόν να δοθούν απαντήσεις όσον αφορά τους πραγματικούς δικαιούχους, στην πολύπλοκη ανωτέρω περίπτωση του κομιστή των ανωνύμων μετοχών του Delaware. Εκεί, ο ταλαίπωρος λογιστής που συνήθως είναι και το εξουσιοδοτημένο πρόσωπο να καταχωρήσει στην ηλεκτρονική εφαρμογή τους πραγματικούς δικαιούχους, θα καταλήξει στο ίδιο σημείο που καταλήγει και η Διοίκηση, δηλαδή, αν δεν βγαίνει άκρη, δήλωσε ως πραγματικό δικαιούχο τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τον Διαχειριστή και γενικά, όποιον ασκεί διοίκηση, ανεξάρτητα αν αυτός είναι ένας επαγγελματίας C.E.O., συμμετέχει σε διάφορες εταιρείες, δεν διαθέτει τίτλους των εταιρειών αυτών και ουσιαστικά είναι ένα μισθωτό στέλεχος που μπορεί ούτε καν να γνωρίζει τους μετόχους του σχήματος που διοικεί.».

Να θυμίσουμε ότι η Α.Α.Δ.Ε. ουσιαστικά σταμάτησε να δίνει οδηγίες επί των ανεξάντλητα πολλών ερωτημάτων που συνεχώς ενέσκηπταν την 2/10/2019, αφετέρου δε, στην με Αριθμό. 67343 ΕΞ 2019/20.6.2019 Απόφαση, δόθηκε παράταση των ανά Ομάδα υπόχρεων προσώπων, σύμφωνα με το Παράρτημα Α της Αριθμό. 67343 ΕΞ 2019, ως εξής:

Ομάδα Α΄ έως 25/11/2019

Ομάδα Β΄ έως 28/11/2019

Ομάδα Γ΄ έως 12/12/2019

Τέλος, επειδή ο πανικός σε υποτίθεται καλά σχεδιασμένες εφαρμογές δεν είναι και ο καλύτερος σύμβουλος, να παρατηρήσουμε απλώς πως το διάστημα αναστολής από 22/11/2019 έως και 19/1/2020 δεν είναι σαράντα αλλά πενήντα εννιά (59) ημερολογιακές ημέρες.

Ολοκληρώνουμε το άρθρο μας, αναφέροντας ότι για πολλοστή φορά δόθηκε «Παράταση της αναστολής λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος «Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων». της παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 4557/2018 (Α΄ 139)

Με κοινή απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών κ. Γιώργου Ζαββού και του Υπουργού Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Κυριάκου Πιερρακάκη, παρατείνεται από την 1η Ιουλίου 2020 και για διάστημα τριών (3) μηνών η αναστολή λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος «Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων» της παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 4557/2018 (Α΄ 139), με σκοπό να αντιμετωπιστεί μια σειρά ζητημάτων, όπως η ανάγκη προσαρμογής των φυσικών και νομικών προσώπων και οντοτήτων στις ειδικές συνθήκες που έχουν προκύψει από τις συνέπειες της πανδημίας του κορονοϊού (COVID-19) και οι ουσιώδεις αλλαγές που θα επιφέρει η ενσωμάτωση της 5ης Οδηγίας για την καταπολέμηση του «ξεπλύματος» χρήματος, η οποία πρόκειται να κατατεθεί στη Βουλή το προσεχές διάστημα.

Επισημαίνεται ότι, κατά το χρονικό διάστημα της αναστολής, τα υπόχρεα προς καταχώριση πρόσωπα θα έχουν την τεχνική δυνατότητα να εξοικειωθούν με το πληροφοριακό σύστημα και να προβούν σε προσωρινή αποθήκευση των δηλώσεών τους, αλλά όχι σε οριστική υποβολή τους.

Με το θέμα πιθανόν να ασχοληθούμε ξανά τον Οκτώβριο, οπότε, έως τότε θα επανέλθουμε με νέα ενδιαφέροντα στοιχεία σχετικά με τον «γόρδιο δεσμό» που αποφάσισε να λύσει η διεθνής κοινότητα.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων