21/05/20 | Αρχική > Αρθρογραφία > Φορολογικά και Επίκαιρα

Έκπτωση Ασφαλιστικών Εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα μη μισθωτών

Μια σημαντική πηγή εξόδου.... Ασφαλιστικές εισφορές!!
Έκπτωση Ασφαλιστικών Εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα μη μισθωτών

Ζήκος: ...και με κρατάς και τον Ίκα! Ποιος είν’ αυτός ο Ίκας;

Η καταβολή από την επιχείρηση των ασφαλιστικών εισφορών, είχε ανέκαθεν ιδιαίτερη σημασία ως προς τον προσδιορισμό των καθαρών κερδών αυτών, δεδομένου ότι για φορολογικές χρήσεις έως και το 2013, η μη καταβολή των εισφορών, δεν επέφερε μόνο εξ’ αντικειμένου μη δυνατότητα έκπτωσή τους από τα ακαθάριστα έσοδα, αλλά η επιχείρηση, αδυνατούσε περαιτέρω να εκπέσει και τις καταβληθείσες αποδοχές, για τις οποίες δεν είχαν όμως καταβληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές.

Βέβαια, η αντιμετώπιση της μη καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών σε σχέση της μη αναγνώρισης και της μισθολογικής δαπάνης που αντιστοιχεί σε αυτές, έχει τροποποιηθεί πλήρως μετά την εφαρμογή του Ν. 4172/2013 περί Κ.Φ.Ε. από 1/1/2014 και ανέτρεψε το άρθρο 31 του Ν. 2238/1994, το οποίο συνέδεε την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών με την αναγνώριση της μισθολογικής δαπάνης. Συνεπώς, η μισθολογική δαπάνη που έχει καταβληθεί, αναγνωρίζεται φορολογικά για έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης, ανεξάρτητα αν έχουν καταβληθεί και οι ασφαλιστικές εισφορές.

Αναφερόμαστε ενδεικτικά στο με αριθμό πρωτ. Δ12Α 1054299 ΕΞ 26.3.2014 έγγραφο του Υπ. Οικονομικών, (Έκπτωση ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα της χρήσεως 2013 των ελευθέρων επαγγελματιών), από το οποίο προκύπτει ότι:

«3. Σύμφωνα με την διοικητική και δικαστηριακή νομολογία, για την αναγνώριση μιας επαγγελματικής δαπάνης πρέπει να συντρέχουν αθροιστικά ορισμένες προϋποθέσεις όπως, η δαπάνη να προβλέπεται από διάταξη νόμου, να είναι βεβαία, δεδουλευμένη και εκκαθαρισμένη, πραγματική, παραγωγική, να προκύπτει από έγγραφα δικαιολογητικά, κλπ. και να έχει καταχωρηθεί στα βιβλία.

4. Στη φορολογία εισοδήματος ισχύει η βασική αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων, γι’ αυτό δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση στην τρέχουσα χρήση δαπάνες που αφορούν προηγούμενες ή επόμενες χρήσεις έστω και αν καλύπτονται με δικαιολογητικά της τρέχουσας χρήσης, καθόσον οι δαπάνες κατά κανόνα αναγνωρίζονται στην χρήση κατά την οποία καθίστανται δεδουλευμένες και εκκαθαρισμένες, ανεξάρτητα αν έχει καταβληθεί το αντίτιμό τους ή όχι.».

Τα ανωτέρω δεδομένα όπως προαναφέρθηκε, ίσχυσαν έως και την 31/12/2013, δεδομένου ότι με την παρ. 25 του άρθρου 72 του Ν. 4172/2013 ορίζεται ότι:

«Από την έναρξη ισχύος του Ν.4172/2013 παύουν να ισχύουν οι διατάξεις του Ν.2238/1994 (Α΄ 151), συμπεριλαμβανομένων και όλων των κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση αυτού του νόμου.»

Με την εφαρμογή του νέου Κ.Φ.Ε. από 1/1/2014 ( Ν. 4172/2013), άλλαξε άρδην η φορολογική αντιμετώπιση και στην ουσία ο «τιμωρητικός χαρακτήρας» του άρθρο 31του Ν. 2238/1994, δεδομένου ότι ο νέος Κ.Φ.Ε., αφενός μεν αποσυνδέει την έκπτωση της μισθοδοτικής δαπάνης από αυτήν της έκπτωσης των αναλογούντων ασφαλιστικών επιβαρύνσεων, αφετέρου δε, κατά «παράβαση» της αυτοτέλειας των χρήσεων όπως η αρχή αυτή εισήχθη με τον Ν. 4308/2014 περί Ε.Λ.Π., δέχεται ως χρόνο έκπτωσης της δαπάνης, αυτόν της χρηματικής καταβολής αυτής, χωρίς να αναγάγει την δαπάνη στον αφορώντα φορολογικό χρόνο.

Περαιτέρω, τίθεται το ερώτημα, ποια είναι τα βασικά στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό του ποσού που εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα μιας χρήσης:

Βασικά στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό του ποσού που εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα μιας χρήσης:

1 ) Με βάση το άρθρο 22 του Φορολογικού Νόμου 4172/2013 όπως τροποποιήθηκε η περίπτωση α με την παρ.1 του άρθρου 11 του Ν.4646/2019 και όπως τροποποιήθηκε η περίπτωση γ με την παρ.2 του άρθρου 11 του Ν.4646/2019, για τον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα, επιτρέπεται η έκπτωση όλων των δαπανών, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23 του Κ.Φ.Ε., οι οποίες:

α) πραγματοποιούνται προς το συμφέρον της επιχείρησης ή κατά τις συνήθεις εμπορικές συναλλαγές της, συμπεριλαμβανομένων και δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

β) αντιστοιχούν σε πραγματική συναλλαγή και η αξία της συναλλαγής δεν κρίνεται κατώτερη ή ανώτερη της αγοραίας, στη βάση των στοιχείων που διαθέτει η Φορολογική Διοίκηση,

γ) εγγράφονται στα τηρούμενα βιβλία απεικόνισης των συναλλαγών της περιόδου κατά την οποία πραγματοποιούνται και αποδεικνύονται με κατάλληλα δικαιολογητικά. Ειδικά οι δαπάνες για δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης εκπίπτουν υπό την προϋπόθεση η επιχείρηση να εμφανίζει λογιστικά κέρδη χρήσης κατά τον χρόνο πραγματοποίησής τους. Το προηγούμενο εδάφιο δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση που η δράση εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, πραγματοποιείται κατόπιν αιτήματος του Δημοσίου.

2) Με βάση την περίπτωση γ του άρθρου 23 του Ν.4172/2013 ΔΕΝ εκπίπτουν οι μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές.

3) Με την ΠΟΛ 1113/2015 "όποια δαπάνη πληροί τα κριτήρια του άρθρου 22 και συγχρόνως δεν εμπίπτει στον περιοριστικό κατάλογο των μη εκπιπτόμενων δαπανών του άρθρου 23 εκπίπτει". Συγκεκριμένα σημειώνεται : "Ασφαλιστικές εισφορές που αφορούν στα έτη 2014 και επόμενα, οι οποίες καταβάλλονται εκπρόθεσμα, εκπίπτουν κατά το έτος καταβολής τους ανεξαρτήτως του έτους που αφορούν. Στην έννοια της δαπάνης των ασφαλιστικών εισφορών, που αν δεν έχουν καταβληθεί δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα περιλαμβάνονται τόσο οι εισφορές του εργοδότη, όσο και του εργαζομένου, οι οποίες, ως εμπεριεχόμενες στις αμοιβές του, βαρύνουν τον εργοδότη. Σε περίπτωση που οι εκπρόθεσμες ασφαλιστικές εισφορές ετών 2014 και επομένων έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση, αυτές θα εκπίπτουν κατά το χρόνο καταβολής τους σύμφωνα με την υπόψη ρύθμιση"

4) "...ειδικά για τις εισφορές που αφορούν τις χρήσεις των ετών 2012 και μετά και που έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση θα εκπίπτουν στο έτος που πραγματικά καταβάλλονται" (Αρ. Πρωτ.: Δ12 1006031 ΕΞ 2015)

5) Στην παράγραφο 4 της ΠΟΛ 1219/2018 αναφέρεται "Οι ασφαλιστικές εισφορές (κύριας, επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας) εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 22 εφόσον καταβληθούν, δηλαδή κατά τον χρόνο που επιβαρύνουν ταμειακά την επιχείρηση"

6) Σημαντικό είναι να γίνει έλεγχος εαν έχει γίνει παρακράτηση ποσού απο οποιαδήποτε πηγή επιστροφής και έχει αποδοθεί σε οφειλές ασφαλιστικών ταμείων, στην παράγραφο 4 της ΠΟΛ 1219/2018 γίνεται σαφής αναφορά οτι το ποσό αυτό που παρακρατείται αναγνωρίζεται ως δαπάνη, συγκεκριμένα "μπορεί να λάβει χώρα εξόφληση οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών μέσω παρακράτησης για λογαριασμό του ΕΦΚΑ από πάσης φύσεως καταβολές, πληρωμές, επιδοτήσεις, αποζημιώσεις, επιχορηγήσεις και δανειοδοτήσεις που καταβάλλονται από το Δημόσιο, τους φορείς του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. και Α.Ε του δημοσίου τομέα, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4254/2014. Στις περιπτώσεις αυτές η εξόφληση ασφαλιστικών εισφορών μέσω παρακράτησης, για λογαριασμό του ΕΦΚΑ, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4254/2014, εξισώνεται με την ταμειακή καταβολή

Συμπερασματικά, στο ερώτημα ποιες ασφαλιστικές εισφορές εκπίπτουν απο τα ακαθάριστα έσοδα η απάντηση δίνεται στην ΠΟΛ 1219/2018

"Οποιοδήποτε ποσό καταβάλλεται ταμειακά ως ασφαλιστική εισφορά από 1.1 μέχρι 31.12 του τρέχοντος φορολογικού έτους, εκτός από τα ποσά προσαυξήσεων, προστίμων, κλπ. που τυχόν καταβλήθηκαν στο έτος αυτό, εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης του έτους αυτού.
Η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών αφορά εισφορές τρέχοντος ή παλαιοτέρων ετών, περιλαμβανομένων και αυτών που έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση.
Επιπρόσθετα, δεν εξετάζεται αν η πληρωμή των ως άνω ασφαλιστικών εισφορών είναι εμπρόθεσμη ή εκπρόθεσμη, με βάση τις προθεσμίες της ασφαλιστικής νομοθεσίας"

Συνεπώς, σημείο κλειδί στην έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών είναι "η ταμειακή καταβολή"


Κατερίνα Γ.Μ. Κουσουνή - Ρόμπολα &Συνεργάτες

Οικονομολόγος, M.Sc.

Λογίστρια - ΦοροτεχνικόςΑ΄Τάξης

Φωτεινή Α . Μακρή

Λογίστρια, Φοροτεχνικός

comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Έκπτωση ασφαλιστικών εισφορών, εισφορές μη μισθωτών, Ακαθάριστα έσοδα, Ασφαλιστικές εισφορές