07/02/20 | Αρχική > Αρθρογραφία > Εργατικά και Πρακτικά

Το πλαίσιο απασχόλησης και αναγγελίας στο ΠΣ «Εργάνη» των εργατοτεχνιτών οικοδόμων

Νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την Ηλεκτρονική αναγγελία του απασχολούμενου προσωπικού επί εκτέλεσης οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου

Με την υπουργική απόφαση 54286/Δ1.17642 (ΦΕΚ Β΄ 4293/27-11-2019) που τροποποίησε την Υ.Α. αριθμ. 40331/Δ1.13521/13-9-2019 (Β΄ 3520/19-9-2019), καθώς και με την αριθμ. οικ. 51524/1262/7-11-2019 υπουργική απόφαση καθορίζεται το πλαίσιο αναγγελίας του απασχολούμενου προσωπικού επί εκτέλεσης οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 37 του Ν.4488/2017 .

Ειδικότερα στο ανωτέρω άρθρο, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 59 του Ν.4611/2019 με τίτλο «Ηλεκτρονική αναγγελία του απασχολούμενου προσωπικού επί εκτέλεσης οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου» ορίζεται ότι: «1. Εργοδότης που εκτελεί οικοδομική εργασία ή τεχνικό έργο, υποχρεούται να αναγγέλλει ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης "Εργάνη" το απασχολούμενο προσωπικό, πριν από την έναρξη κάθε ημερήσιας απασχόλησης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 5 του Ν. 4554/2018 (ΦΕΚ Α΄ 130).

2. Αντίγραφο του εντύπου της ως άνω αναγγελίας για κάθε ημέρα απασχόλησης τηρείται στον τόπο εκτέλεσης του έργου με ευθύνη του εργοδότη και τίθεται στη διάθεση των ελεγκτικών οργάνων, προς έλεγχο, οσάκις ζητείται. Σε περίπτωση μη τήρησης της ως άνω υποχρέωσης επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 24 του Ν. 3996/2011 (ΦΕΚ Α΄ 170).

3. Για τους σκοπούς του παρόντος, ως εργοδότης θεωρείται ο εργολάβος και ο υπεργολάβος που έχουν αναλάβει την εκτέλεση της οικοδομικής εργασίας ή του τεχνικού έργου.

4. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται η διαδικασία της αναγγελίας, τα στοιχεία που περιλαμβάνει, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

5. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 4.».

Υπόχρεοι υποβολής εντύπου «Ε12 - e-ΟΙΚΟΔΟΜΩ»

Υπόχρεος για την υποβολή του εντύπου «Ε12 - e-ΟΙΚΟΔΟΜΩ», είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 8 του Α.Ν. 1846/1951 , όπως ισχύει, είναι υπόχρεο: α) για την απογραφή οικοδομοτεχνικού έργου, β) για την υποβολή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.), καθώς και την καταβολή των εισφορών, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 περ. ii της αριθμ. οικ. 51524/1262/7-11-2019 υπουργικής απόφασης, εξαιρουμένων των υπόχρεων τήρησης του «Βιβλίου Ημερήσιων Δελτίων Απασχολούμενου Προσωπικού στην εκτέλεση οικοδομικών και τεχνικών έργων» για τα ιδιωτικά οικοδομικά έργα, τα έργα με αυτεπιστασία και τα ιδιωτικά οικοδομικά έργα κατά το σύστημα της αντιπαροχής, για τα οποία ισχύει το αντικειμενικό σύστημα υπολογισμού των κατ΄ ελάχιστα απαιτουμένων ημερών εργασίας για την εκτέλεση οικοδομικού έργου.

Έτσι, ως υπόχρεοι εργοδότες για την Αναγγελία και την τήρηση αντιγράφου του εντύπου αυτής, στον τόπο εκτέλεσης του έργου, ορίζονται:

  • Ο ανάδοχος ή εργολάβος, για οικοδομικό ή τεχνικό έργο του Δημοσίου, των Νομικών Προσώπων του Δημοσίου Δικαίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Δημοσίων, Κοινοτικών Επιχειρήσεων Δημόσιας ή Κοινής Ωφέλειας και γενικά επιχειρήσεων και οργανισμών του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα που εκτελούνται εργολαβικά ( άρθρο 8 παρ. 5 εδάφιο ε΄ του Α.Ν. 1846/1951 , όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με τις διατάξεις του άρθρου 60 παρ. 1 Ν.2676/99 ).
  • Ο κύριος του έργου και όλα τα μεσολαβούντα πρόσωπα, αλληλεγγύως και εις ολόκληρο, για ιδιωτικό τεχνικό έργο που εκτελείται από τον κύριο αυτού με τη μεσολάβηση προσώπων με τα οποία αυτός συμβλήθηκε και τα οποία αναλαμβάνουν την εκτέλεση τμήματος ή του συνόλου του έργου, εφόσον τα πρόσωπα που μεσολαβούν προσλαμβάνουν και αμείβουν τους απασχολούμενους σε αυτό ( άρθρο 8 παρ. 5 εδάφιο στ΄ του Α.Ν. 1846/1951 , όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 1. β του Ν. 2972/2001 ).
  • Ο Δημόσιος Φορέας εκτέλεσης για Δημόσια έργα που εκτελούνται με αυτεπιστασία.

Ως οικοδομικές εργασίες και τεχνικά έργα νοούνται εν προκειμένω, τα οριζόμενα στο άρθρο 35 παρ. 1 της Υ.Α. 55575/I.479/18-11-1965, όπως ισχύει και ιδίως οι πάσης φύσεως εργασίες δόμησης (όπως ανέγερση, προσθήκη, μεταρρύθμιση, επισκευή ή κατεδάφιση κάθε φύσης κτισμάτων κ.λπ.) και έργα που συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο με το έδαφος, το υπέδαφος ή τον υποθαλάσσιο χώρο (όπως το οικοδομικό, υδραυλικό, ηλεκτρικό λιμενικό, αεροδρομίων, κατασκευής ή συντήρησης οδών, ή μηχανολογικών εγκαταστάσεων, σιδηροδρομικό έργο, το έργο γεφυροποιίας, και το έργο υπαίθρου γενικά κ.λπ.).

Για κάθε υπόχρεο Αναγγελίας και για κάθε έργο, πριν την έναρξη των εργασιών, υφίσταται αυτοτελής υποχρέωση Αναγγελίας και τήρησης αντιγράφου του εντύπου αυτής στον τόπο εκτέλεσης του έργου.

Το έντυπο «Ε12 - e-ΟΙΚΟΔΟΜΩ», υποβάλλεται από τους υπόχρεους, πριν από την έναρξη της ημερήσιας απασχόλησης απασχολούμενου προσωπικού επί εκτέλεσης οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου. Για προγραμματισμένες οικοδομικές ή τεχνικές εργασίες, διάρκειας πέραν της μίας ημέρας, η υποβολή δύναται να γίνεται από τον υπόχρεο άπαξ για το χρονικό διάστημα απασχόλησης του προσωπικού στο έργο ή για μικρότερα χρονικά διαστήματα, και σε κάθε περίπτωση πριν την έναρξη των εργασιών του απασχολούμενου προσωπικού, όπως ορίζεται στην παρ. 5 του άρθρου 1 της αριθμ. οικ. 51524/1262/7-11-2019 υπουργικής απόφασης.

Σε περίπτωση αλλαγών ή τροποποιήσεων που αφορούν στο απασχολούμενο προσωπικό, το έντυπο «Ε12 - e-ΟΙΚΟΔΟΜΩ», υποβάλλεται τροποποιημένο ως προς τα μεταβληθέντα στοιχεία το αργότερο έως και την ίδια ημέρα της μεταβολής ή της τροποποίησης και σε κάθε περίπτωση πριν την ανάληψη υπηρεσίας από το απασχολούμενο προσωπικό, αναγράφοντας στο πεδίο των παρατηρήσεων τον λόγο της αλλαγής ή της τροποποίησης, όπως ορίζεται στην παρ. 6 του άρθρου 1 της αριθμ. οικ. 51524/1262/7-11-2019 υπουργικής απόφασης.

Εάν ο υπόχρεος Αναγγελίας απασχολεί το ίδιο προσωπικό σε περισσότερα του ενός έργα την ίδια ημέρα, υφίσταται υποχρέωση αναγγελίας αυτού για κάθε έργο χωριστά. Οι απασχολούμενοι στην κοπή, τέντωμα, μέτρημα, γύρισμα κ.α. του σιδηρού οπλισμού για την κατασκευή οπλισμένου σκυροδέματος του έργου, εφόσον δεν είναι μόνιμο προσωπικό οικονομικής μονάδας (μάντρας), αλλά παρέχουν εξαρτημένη εργασία στον υπόχρεο Αναγγελίας του εντύπου «Ε12 - e-ΟΙΚΟΔΟΜΩ», καταχωρίζονται από αυτόν στην αναγγελία, έστω κι αν απασχολούνται για τις εργασίες αυτές σε χώρους εκτός του έργου. Σε περίπτωση που οι ανωτέρω απασχολούμενοι αποτελούν μόνιμο προσωπικό οικονομικής μονάδας (μάντρας) και απασχολούνται στο έργο, δεν υφίσταται για το εν λόγω προσωπικό υποχρέωση αναγγελίας στο πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη» μέσω του εντύπου «Ε12 - e- Οικοδομώ», όμως ο εργοδότης υποχρεούται να εφοδιάζει τους εργαζόμενους αυτούς, με αντίγραφο της κατάστασης προσωπικού ή απόσπασμα αυτής καθ΄ όλη τη διάρκεια απασχόλησης στο συγκεκριμένο έργο το οποίο προφανώς θα είναι διάφορο της έδρας ή του παραρτήματος της επιχείρησης στο όποιο έχουν δηλωθεί ότι εργάζονται (σύμφωνα με την παρ. 8, άρθρο 16 του Ν.2874 όπως ισχύει με το άρθρο 41 του Ν. 4488/2017 ).

Το έντυπο « Ε12 - e-ΟΙΚΟΔΟΜΩ», μπορεί να υποβάλλεται μέσω κινητού τηλεφώνου με αποστολή μηνύματος, υπό την προϋπόθεση ότι ο υπόχρεος έχει δηλώσει αριθμό κινητού τηλεφώνου στο ΠΣ «Εργάνη». Ο υπόχρεος ή τα εξουσιοδοτημένα από αυτόν πρόσωπα είναι αποκλειστικά υπεύθυνα για τη δήλωση του αριθμού κινητού τηλεφώνου καθώς και για τη δήλωση τυχόν μεταβολής αυτού. Με την ολοκλήρωση της υποβολής του εντύπου «Ε12 - e-ΟΙΚΟΔΟΜΩ», μέσω κινητού τηλεφώνου με αποστολή μηνύματος, αποδίδεται και αποτυπώνεται αριθμός πρωτοκόλλου και ημερομηνία υποβολής και αποτελεί για τον υπόχρεο αποδεικτικό υποβολής του. Σε περίπτωση επιτυχούς ή ανεπιτυχούς υποβολής, αποστέλλεται στον χρήστη σχετικό μήνυμα. Σε περίπτωση μη αποστολής απαντητικού μηνύματος, το έντυπο δεν έχει υποβληθεί επιτυχώς.».

Οι υπόχρεοι για απασχόληση στην εκτέλεση οικοδομικών και τεχνικών έργων που λαμβάνουν χώρα από 1/12/2019 έως και 31/1/2020 (Μεταβατική Περίοδος) και μόνο για το διάστημα αυτό: αα) υποβάλλουν το έντυπο «Ε12 - e-ΟΙΚΟΔΟΜΩ», ηλεκτρονικά στο ΠΣ «Εργάνη», ή εναλλακτικά ββ) τηρούν το/ τα έντυπο/α αυτό/ά χειρόγραφα στον χώρο εργασίας για το ανωτέρω χρονικό διάστημα της μεταβατικής περιόδου και το/τα υποβάλλουν συγκεντρωτικά και απογραφικά εκτός του ΠΣ «Εργάνη» στην αρμόδια Υπηρεσία του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) έως και 14/2/2020.

Η διαδικασία υποβολής διενεργείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά από 1/2/2020 από τους υπόχρεους υποβολής του εντύπου «Ε12 - e-ΟΙΚΟΔΟΜΩ», για απασχόληση προσωπικού επί εκτέλεσης οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου που παρέχεται από την ημερομηνία αυτή και μετά.

Υπόχρεοι υποβολής εντύπου «Ε12 - e-ΟΙΚΟΔΟΜΩ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ»

Οι υπόχρεοι τήρησης του «Βιβλίου Ημερήσιων Δελτίων Απασχολούμενου Προσωπικού στην εκτέλεση οικοδομικών και τεχνικών έργων» για τα ιδιωτικά οικοδομικά έργα, τα έργα με αυτεπιστασία και τα ιδιωτικά οικοδομικά έργα κατά το σύστημα τη αντιπαροχής, για τα οποία ισχύει το αντικειμενικό σύστημα υπολογισμού των κατ΄ ελάχιστα απαιτουμένων ημερών εργασίας για την εκτέλεση οικοδομικού έργου, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις Κανονισμού Ασφάλισης του τέως Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ., είναι υπόχρεοι για την υποβολή του «Ε12 - e-ΟΙΚΟΔΟΜΩ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ», για το απασχολούμενο μηνιαίως προσωπικό μέχρι και την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα της απασχόλησης, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παρ 2β της αριθμ. οικ. 51524/1262/7-11-2019 υπουργικής απόφασης.

Έτσι, ως υπόχρεοι εργοδότες υποβολής του εντύπου «Ε12 - e-ΟΙΚΟΔΟΜΩ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ» νοούνται τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 8 του Α.Ν. 1846/1951, όπως ισχύει, είναι υπόχρεα: α) για την απογραφή οικοδομοτεχνικού έργου, β) για την υποβολή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.), καθώς και την καταβολή των εισφορών, ως ακολούθως:

  • Ο κύριος ή οι συγκύριοι του κτίσματος που ανεγείρεται, συμπληρώνεται, μεταρρυθμίζεται, επισκευάζεται ή κατεδαφίζεται, για τις οικοδομικές εργασίες που εκτελούνται από τον κύριο του έργου ή με τη μεσολάβηση τρίτων προσώπων (εργολάβων, υπεργολάβων).
  • Ο κύριος ή οι συγκύριοι του οικοπέδου και ο εργολάβος κατασκευαστής, αλληλεγγύως και εις ολόκληρο, επί ανάθεσης οικοδομικών εργασιών με εργολαβία κατά το σύστημα της αντιπαροχής ( άρθρο 8 παρ. 5 εδάφιο γ΄ του Α.Ν. 1846/1951 , όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 1. α του Ν. 2972/2001 ).

Οι εργοδότες αυτοί, σύμφωνα με την παρ. 2.α) του άρθρου 2 της 55575/I.479/18-11-1965 απόφασης του Υπουργού Εργασίας είναι υπόχρεοι για:

α) την τήρηση του «Βιβλίου Ημερήσιων Δελτίων Απασχολούμενου Προσωπικού στην εκτέλεση οικοδομικών και τεχνικών έργων» στον τόπο εκτέλεσης του έργου και

β) την αναγγελία στο Π.Σ. «Εργάνη» του απασχολούμενου μηνιαίως προσωπικού μέχρι και την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα της απασχόλησης.

Επισημαίνεται ότι, εργοδότες - ιδιοκτήτες, για μικροεπισκευές των κατοικιών τους, όταν δεν απαιτείται άδεια οικοδομικών εργασιών και εφόσον δεν απασχολούν περισσότερους των δυο εργαζομένων, δεν υποχρεούνται στην τήρηση «Βιβλίου Ημερήσιων Δελτίων Απασχολούμενου Προσωπικού στην 3 εκτέλεση οικοδομικών και τεχνικών έργων», σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 2 της Υ.Α. του θέματος.

Το έντυπο «Ε12 - e-ΟΙΚΟΔΟΜΩ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ», όπως προαναφέρθηκε, υποβάλλεται από τους υπόχρεους, για το απασχολούμενο μηνιαίως προσωπικό μέχρι και την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα της απασχόλησης, όπως ορίζεται στην παρ. 2β του άρθρου 2 της αριθμ. οικ. 51524/1262/7-11-2019 υπουργικής απόφασης.

Αντίγραφο του Βιβλίου Ημερήσιων Δελτίων Απασχολούμενου Προσωπικού (Β.Η.Δ.Α.Π.) στην εκτέλεση οικοδομικών και τεχνικών έργων που έχει τηρηθεί χειρόγραφα έως και την 30/11/2019, υποβάλλεται συγκεντρωτικά και απογραφικά εκτός του ΠΣ «Εργάνη» στην αρμόδια Υπηρεσία του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), έως 2/12/2019.

Η διαδικασία υποβολής διενεργείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά:

  • μέχρι και την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα της απασχόλησης του μηνιαίως απασχολούμενου προσωπικού, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην περ. ΙΙ της παρ. 23 του άρθρου 5 της υπουργικής απόφασης Αριθμ. 54286/Δ1.17642 (ΦΕΚ Β΄ 4293/27-11-2019), από τους υπόχρεους υποβολής του εντύπου «Ε12 - e-ΟΙΚΟΔΟΜΩ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ», για απασχόληση που παρέχεται από 1/2/2020 και μετά,
  • Kατ΄ εξαίρεση έως την 29/2/2020 από τους υπόχρεους υποβολής του εντύπου «Ε12 - e-ΟΙΚΟΔΟΜΩ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ», για απασχόληση που παρέχεται από 1/12/2019 έως και 31/1/2020 (Μεταβατική Περίοδος).

Βιβλίο Ημερήσιων Δελτίων Απασχολούμενου Προσωπικού στην εκτέλεση οικοδομικών και τεχνικών έργων

Υπόχρεοι τήρησης του Βιβλίου Ημερήσιων Δελτίων Απασχολούμενου Προσωπικού στην εκτέλεση οικοδομικών και τεχνικών έργων, είναι μόνο όσοι είναι υπόχρεοι υποβολής του εντύπου «Ε12 - e-ΟΙΚΟΔΟΜΩ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ».

Αναλυτικά στοιχεία όσον αφορά την τήρηση του Βιβλίου Ημερήσιων Δελτίων Απασχολούμενου Προσωπικού στην εκτέλεση οικοδομικών και τεχνικών έργων, παρατίθενται στη υπουργική απόφαση Αρ. Πρωτ.: οικ. 51524/1262/7-11-2019 (ΦΕΚ Β΄ 4173/14-11-2019).

Πιο συγκεκριμένα στην απόφαση αυτή αναφέρεται ότι το Βιβλίο αυτό τηρείται στον τόπο εκτέλεσης του έργου με ευθύνη του υπόχρεου και τίθεται στη διάθεση των αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων του Υπουργείου Εργασίας όταν ζητείται. Το πρώτο από τα αντίτυπα αποκόπτεται κατά τον έλεγχο από τα όργανα που διενήργησαν αυτόν, το δε δεύτερο παραμένει στο στέλεχος και φυλάσσεται από τον υπόχρεο για πέντε έτη από το πέρας του έργου. Εάν ο υπόχρεος τήρησης του «Βιβλίου Ημερήσιων Δελτίων Απασχολούμενου Προσωπικού στην εκτέλεση οικοδομικών και τεχνικών έργων» απασχολεί το ίδιο προσωπικό σε περισσότερα του ενός έργα την ίδια ημέρα, το απασχολούμενο προσωπικό αναγράφεται με τα πλήρη στοιχεία στο βιβλίο της πρώτης οικοδομής ή του τεχνικού έργου, στα βιβλία δε των επόμενων οικοδομών ή τεχνικών έργων αναφέρονται τα ονομ/πώνυμα των απασχολούμενων με την ένδειξη ότι απασχολήθηκαν και στο με Α.Μ.Ε. ή Α.Μ.Ο.Ε.... έργο Υπ/μα Ε.Φ.Κ.Α.. Οι απασχολούμενοι στην κοπή, τέντωμα, μέτρημα, γύρισμα κ.λπ. του σιδηρού οπλισμού για την κατασκευή οπλισμένου σκυροδέματος του έργου, εφόσον δεν είναι μόνιμο προσωπικό οικονομικής μονάδας (μάντρας), αλλά παρέχουν εξαρτημένη εργασία στον υπόχρεο για την τήρηση του παρόντος, καταχωρίζονται στα Ημερήσια Δελτία του έργου έστω και αν απασχολούνται για τις εργασίες αυτές σε χώρους εκτός του έργου.

Επίσης, στην ανωτέρω υπουργική απόφαση ορίζεται ότι το «Βιβλίο Ημερήσιων Δελτίων Απασχολούμενου Προσωπικού στην εκτέλεση οικοδομικών και τεχνικών έργων» αποτελείται:

Α. Από ένα φύλλο στο οποίο αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του έργου και του υπόχρεου και ειδικότερα: «Βιβλίο Ημερήσιων Δελτίων Απασχολούμενου Προσωπικού» του αριθμ. αδείας ... οικοδομικού/τεχνικού έργου στην πόλη... οδός... αριθμ... για οικοδομικές εργασίες ειδικότητας... το οποίο έχει απογραφεί στο Υπ/μα Ε.Φ.Κ.Α.... με Α.Μ.Ο.Ε.... Στοιχεία του Υπόχρεου Α. ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ Β. ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ Γ. ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΥ:

i. Για φυσικά πρόσωπα:

Ονοματεπώνυμο:..., Όνομα Πατέρα:..., Δ/νση κατοικίας:..., Α.Δ.Τ./εκδούσα αρχή:..., Α.Φ.Μ.:..., Δ.Ο.Υ.:..., Α.Μ.Κ.Α.:...., Τηλέφωνο:..., Δ/νση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου:..., Αριθμός Μητρώου Εργοδότη (Α.Μ.Ε.) (εφόσον υπάρχει), ...

Υπογραφή...

ii. Για επιχειρήσεις:

1. Επωνυμία επιχείρησης:...., Αριθμός Μητρώου Εργοδότη (Α.Μ.Ε.):..., Α.Φ.Μ. επιχείρησης:...., Δ/νση Έδρας της επιχείρησης:..., Τηλέφωνο:..., ΦΑΞ:..., Δ/νση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου:...

2. Στοιχεία Εργοδότη-Νόμιμου εκπροσώπου: Ονοματεπώνυμο:..., Όνομα Πατέρα:..., Α.Φ.Μ.:..., Δ.Ο.Υ.:..., Δ/νση κατοικίας:..., Τηλέφωνο:..., ΦΑΞ:..., Δ/νση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου.. Υπογραφή...

Β. Από τριάντα ένα (31) τουλάχιστον διπλά φύλλα που φέρουν τις ενδείξεις:

Οριζόντια

Ημερήσιο Δελτίο της (ημερομηνία)... Απασχολούμενου Προσωπικού στο με αριθμ. αδείας... οικοδομικό/τεχνικό έργο στην πόλη... οδός... αριθμ... για οικοδομικές εργασίες ειδικότητας.... το οποίο έχει απογραφεί στο Υπ/μα Ε.Φ.Κ.Α.... με Α.Μ.Ο.Ε....

Κάθετα

Αύξων αριθμός:.., Ονοματεπώνυμο απασχολούμενου:..., Όνομα πατέρα:..., Α.Φ.Μ.:..., A.M.Κ.Α.:..., Α.Μ.Α.:..., Αριθμός άδειας εργασίας (εφόσον απαιτείται):..., Ημερομηνία πρόσληψης:..., Ειδικότητα:..., Μικτό Ημερομίσθιο:..., Ώρες εργασίας (έναρξη -λήξη) στο έργο:..., Ημέρες Ανάπαυσης:..., Υπογραφή απασχολούμενου, Υπογραφή υπόχρεου, Παρατηρήσεις:....

Ο υπόχρεος συμπληρώνει όλες τις ενδείξεις, κάθε μέρα πριν την έναρξη απασχόλησης του προσωπικού. Τα φύλλα αυτά υπογράφονται στις αντίστοιχες ενδείξεις από τους απασχολούμενους και από τον υπόχρεο. Για κάθε υπόχρεο και κάθε έργο τηρείται και από ένα Βιβλίο Ημερήσιων Δελτίων Απασχολούμενου Προσωπικού στην εκτέλεση οικοδομικών και τεχνικών έργων».

Το κείμενο αποτελεί απόσπασμα από άρθρο του κ. Πέτρου Ραπανάκη, με τίτλο «Το πλαίσιο απασχόλησης και αναγγελίας στο ΠΣ «Εργάνη» των εργατοτεχνιτών οικοδόμων» που δημοσιεύθηκε στο τεύχος Ιανουαρίου 2020 του περιοδικού Epsilon7.

Στο πλήρες άρθρο αναλύονται θέματα όπως οι Όροι αμοιβής των εργατοτεχνιτών οικοδόμων και οι Νόμιμες αποδοχές με βάση τις οποίες υπολογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές, καθώς και η διάκριση Στεγασμένων και μη επαγγελμάτωνcomments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Εργατοτεχνίτες Οικοδόμοι, οικοδομικά έργα, e-Οικοδομώ