07/01/20 | Αρχική > Αρθρογραφία > Φορολογικά και Επίκαιρα

Απόφαση επιστροφής ΦΠΑ υπόθεσης Μαρινόπουλου-Δεν είναι απολύτως σαφής ο χειρισμός από πλευράς Φ.Ε.

ΟΕΛ Γ. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ - ΣΟΛ Α.Ε.

Πρόσφατα (28-11-2019) δημοσιοποιήθηκε από την ΑΑΔΕ η Απόφαση Αριθ. Πρωτ.: Ο ΔΕΕΦ Α 1165616 ΕΞ 2019 με βάση την οποία δόθηκαν διευκρινίσεις σε σχέση με τον ΦΠΑ ανεξόφλητων απαιτήσεων που κατέστησαν ολικώς ή μερικώς ανεπίδεκτες είσπραξης, δυνάμει της συμφωνίας εξυγίανσης που επικυρώθηκε από την ανωτέρω απόφαση 8/16.1.2017 του Πολ/λους Πρωτοδικείου Αθηνών (Υπόθεση Μαρινόπουλος).

Η απόφαση αυτή έγινε δεκτή με ικανοποίηση από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις και φορείς αυτών, καθώς αναφέρεται στις διαδικασίες επιστροφής του ΦΠΑ των ανεξόφλητων απαιτήσεων. Όμως προκύπτουν κάποιες απορίες από το κείμενο της ως άνω απόφασης. Ειδικότερα προβληματισμός προκύπτει από την ενότητα Γ της απόφασης στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Γ. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

«1. Με βάση τα αναφερόμενα πιο πάνω και δεδομένου ότι στις πιο πάνω περιπτώσεις παρέχεται η δυνατότητα μείωσης της φορολογητέας αξίας για σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων του ν.2859/2000 και επιστροφής του Φ.Π.Α. που αναλογεί στις σχετικές πράξεις, τα σχετικά ποσά δεν αποτελούν δαπάνη για την επιχείρηση και ως εκ τούτου δεν τίθεται θέμα έκπτωσης τους από τα ακαθάριστα έσοδά της (σχετ. ΠΟΛ.1080/2017 εγκύκλιος).

2. Σε περίπτωση που το ποσό μείωσης της φορολογητέας αξίας για σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων του ν.2859/2000 έχει εκπέσει ταυτόχρονα και ως δαπάνη κατά τη διαγραφή της απαίτησης (προγενέστερο έτος), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις ΠΟΛ.1080/2017 και ΠΟΛ.1113/2015 εγκυκλίους μας, θα πρέπει το ποσό αυτό να επιβαρύνει το ίδιο έτος (ήτοι αυτό που λαμβάνει χώρα η μείωση της φορολογητέας αξίας από πλευράς ΦΠΑ ) ως έσοδο τα αποτελέσματα του υπόψη νομικού ή νομικής οντότητας ή φυσικού προσώπου που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα δεδομένου ότι πλέον αυτό αντιμετωπίζεται με βάση τις σχετικές διατάξεις ΦΠΑ (άρθρο 19 παρ.5 α του ν.2859/2000)».

Αν και δεν προκύπτει σαφώς, μου γεννάται η υπόνοια μήπως όπως είναι διατυπωμένη η ενότητα Γ της ΑΠ 1165616 απαιτείται στην περίπτωση που ζητηθεί επιστροφή του ΦΠΑ, η αναλογούσα φορολογητέα αξία η οποία είχε εκπέσει φορολογικά κατά το έτος διαγραφής της απαίτησης, αποτελέσει μόνο έσοδο στο έτος που λαμβάνει χώρα η μείωση της φορολογητέας αξίας από πλευράς ΦΠΑ.

Παράδειγμα

Απαίτηση ποσού 248.000 ευρώ εισπράχθηκε τελικά κατά το ποσό των 124.000 ευρώ κατά το 2017. Βάσει της ΠΟΛ. 1080/2017 το υπόλοιπο ποσό των 124.000 ευρώ διεγράφη σε βάρος των αποτελεσμάτων της χρήσεως αυτής και εκπέσθηκε φορολογικά.

Εφόσον τώρα στο 2019 ζητήθηκε η επιστροφή του αναλογούντος ΦΠΑ 24.000 ευρώ ((124.000/1,24)*24%) και αυτή αναμένεται να εγκριθεί εντός του 2020, θα πρέπει στο έτος αυτό να αναμορφωθούν τα έσοδα κατά το ποσό της φορολογητέας αξίας 100.000 ευρώ. Δεδομένου ότι και το ποσό των 24.000 ευρώ για να εγγραφεί ως απαίτηση ωφέλησε τα έσοδα σημαίνει ότι το συνολικό έσοδο των 124.000 ευρώ θα έχει ένα κόστος για την αιτούσα την επιστροφή επιχείρηση ποσού (124.000*24%) = 29.760 ευρώ .Αν όντως ισχύει κάτι τέτοιο η αίτηση αυτή συμφέρει μόνο στις ζημιογόνες επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν τη δυνατότητα ανάκτησης ισόποσων ζημιών μελλοντικά.

Δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω αν πραγματικά αυτό που βγαίνει από την ανάγνωση λέξη προς λέξη είναι πρόθεση της ΑΑΔΕ, ή είναι απλά μια αστοχία στη όλη διατύπωση, καθώς δεν μπορώ να κατανοήσω πως μπορεί να αποτελέσει φορολογητέο έσοδο μια απαίτηση που ουδέποτε θα ρευστοποιηθεί και κατά τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 4172/2013 έχει αποτελέσει οριστικά πραγματοποιημένη ζημία. Κατά συνέπεια λοιπόν η διαφαινόμενη θέση της ΑΑΔΕ για επαναφορά στα έσοδα της μειούμενης φορολογητέας αξίας για ΦΠΑ είναι «κόντρα» στην ως άνω διάταξη. Περαιτέρω δεν ευσταθεί και από λογιστικής πλευράς η μονομερής επαναφορά στα έσοδα καθώς δεν μπορεί να διαγνωσθεί ποιος λογαριασμός θα χρεωθεί στην περίπτωση αυτή για μια ανύπαρκτη απαίτηση.

Η μόνη λογική εξήγηση είναι να υπονοείται από την Απόφαση η εξής περίπτωση «ανορθόδοξης» εγγραφής (έστω με τα δεδομένα του παραδείγματος) η οποία δεν οδηγεί σε επιβάρυνση των επιχειρήσεων, όπως είναι και το τελικό αναμενόμενο.

Χρέωση

Πίστωση

Μειώσεις πωλήσεων (λ.χ 70.98)

100.000

ΦΠΑ μειώσεων πωλήσεων (λ.χ 54.70…)

24.000

Έσοδα

124.000

Καταλήγοντας λόγω της κρισιμότητας του ζητήματος και καθώς πιθανολογώ ότι ήδη θα έχουν γίνει αιτήσεις για επιστροφές ΦΠΑ, θα πρέπει η ΑΑΔΕ να επανέλθει και να αποσαφηνίσει περαιτέρω το χειρισμό από πλευράς φορολογίας εισοδήματος της όλης διαδικασίας.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Επιστροφή ΦΠΑ, Ανεξόφλητες οφειλές, Απαιτήσεις, Μαρινόπουλος, Εκπεστέα δαπάνη