04/06/19 | Αρχική > Αρθρογραφία > Φορολογικά και Επίκαιρα

Απαιτούμενες γνωστοποιήσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ αποτελεσμάτων συνεχιζόμενων και διακοπεισών δραστηριοτήτων όταν μεταξύ των δραστηριοτήτων πραγματοποιούνται ενδοομιλικές συναλλαγές

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΟΛ Crowe

Αναδημοσίευση από το Ενημερωτικό Δελτίο Απριλίου 2019 της ΣΟΛ Α.Ε.

www.solcrowe.gr


Απαιτούμενες γνωστοποιήσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ αποτελεσμάτων συνεχιζόμενων και διακοπεισών δραστηριοτήτων όταν μεταξύ των δραστηριοτήτων πραγματοποιούνται ενδοομιλικές συναλλαγές

ΕΡΩΤΗΜΑ

Η εταιρεία «ΑΛΦΑ Α.Ε» κατά την διάρκεια της χρή­σεως 2018, πούλησε θυγατρική της σε τρίτο μέρος.

Κατά τη διάρκεια της χρήσεων 2018 και έως την ημερομηνία της πώλησης υπήρχαν δύο ειδών συ­ναλλαγών μεταξύ των συνεχιζόμενων και των δια­κοπεισών εκμεταλλεύσεων.

1. Συναλλαγές πώλησης αποθεμάτων μεταξύ των διακοπεισών εκμεταλλεύσεων και των συνεχιζό­μενων εκμεταλλεύσεων

2. Συναλλαγές που αφορούν έσοδα - έξοδα ενοικί­ων, έσοδα - έξοδα από παροχή υπηρεσιών κ.ο.κ.

Με ποιο τρόπο θα παρουσιαστούν οι απαλοιφές των ανωτέρω ενδοεταιρικών συναλλαγών στην κα­τάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως, όπου, σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 5, παρουσιάζεται σε μία γραμμή το α­ποτέλεσμα των διακοπεισών εκμεταλλεύσεων, ώστε να απεικονιστούν ορθά τα αποτελέσματα τόσο των συνεχιζόμενων όσο και των διακοπεισών δραστη­ριοτήτων;

ΓΝΩΜΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Σύμφωνα με το Δ.Π.Χ.Α. 5 «Μη κυκλοφορούντα πε­ριουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς πώληση και διακοπείσες δραστηριότητες», η εταιρεία σχετικά με την παρουσίαση των διακοπεισών δραστηριοτή­των θα πρέπει να γνωστοποιήσει τις πληροφορίες που απαιτούνται από την παράγραφο 33 του εν λό­γω προτύπου.

Συγκεκριμένα, βάσει της ανωτέρω παραγράφου, θα πρέπει να γνωστοποιηθεί, μεταξύ άλλων, ένα ενιαίο κονδύλι στην όψη της κατάστασης λογαριασμού αποτελεσμάτων που περιλαμβάνει το σύνολο του μετά από φόρους κέρδους ή ζημίας των διακοπεισών δραστηριοτήτων και ανάλυση του ενιαίου κονδυλίου σε έσοδα, έξοδα και προ φόρων κέρδους ή ζημίας των διακοπεισών δραστηριοτήτων.

Ένα θέμα που έχει απασχολήσει τη διεθνή λογιστική κοινότητα και την IFRIC «Διεθνή Επιτροπή Διερμη-νειών Χρηματοοικονομικής πληροφόρησης» είναι ο τρόπος που θα πρέπει να παρουσιάζονται οι ενδο-ομιλικές συναλλαγές που έχουν απαλειφθεί μεταξύ συνεχιζόμενων και διακοπτόμενων δραστηριοτήτων, ώστε σύμφωνα με την παράγραφο 30 του Δ.Π.Χ.Α. 5, να επιτρέπουν στους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων να αξιολογούν τις οικονομικές επιπτώσεις των διακοπεισών δραστηριοτήτων και των διαθέσεων των μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων (ή ομάδων εκποίησης). Η I.F.R.I.C. είχε αναγνωρίσει στο παρελθόν την έλλειψη ειδικής καθοδήγησης στα ΔΠΧΑ σχετικά με το θέμα αυτό.

Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να ακολουθηθούν τα προβλεπόμενα από τις διαδικασίες ενοποίησης της παραγράφου B86 στοιχείο γ) του Δ.Π.Χ.Α. 10 «Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις» βάσει των οποίων προβλέπεται ότι θα πρέπει να απαλειφθούν μεταξύ άλλων πλήρως, έσοδα, έξοδα και ταμειακές ροές που αφορούν συναλλαγές μεταξύ οντοτήτων του ομίλου.

Συνεπώς, η διοίκηση της εταιρείας θα πρέπει να αναπτύξει και να εφαρμόσει κατά την κρίση της μία λογιστική αρχή – πρακτική σχετικά με την απεικόνι­ση στις γνωστοποιήσεις των απαλοιφών μεταξύ συνεχιζόμενων και διακοπεισών δραστηριοτήτων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το Δ.Λ.Π. 8 «Λογιστικές πολιτικές, μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων και λάθη», εν απουσία Προτύπου ή Διερμηνείας που εφαρμόζεται ειδικώς στην περί­σταση. Σε αυτό το πλαίσιο η εταιρεία δύναται να επιλέξει μία εκ των αρχών - πρακτικών που παρου­σιάζονται στο κατωτέρω διάγραμμα:

Στην διεθνή βιβλιογραφία προτείνεται επίσης μία ακόμα πρακτική με την οποία έσοδα και έξοδα θα εμφανίζονται στις γνωστοποιήσεις του ερωτήματος, τόσο για τις συνεχιζόμενες όσο και για τις διακοπεί­σες δραστηριότητες προ των εγγραφών απαλοιφής (σε μεικτά ποσά), ακολουθούμενα από μία επιπλέον γνωστοποίηση που θα αναφέρει τις ενδοομιλικές συναλλαγές που περιέχουν οι πληροφορίες και έχουν απαλειφθεί στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Στα παρακάτω παραδείγματα θα ανα­φερθεί ως «εναλλακτική παρουσίαση».

Παρακάτω για την καλύτερη κατανόηση του θέματος παρουσιάζεται, μέσω παραδειγμάτων, η επίπτωση επί των γνωστοποιούμενων εσόδων και εξόδων των συνεχιζόμενων και των διακοπεισών δραστηριοτή­των.

Παράδειγμα 1

(απαλοιφή ισόποσου εσόδου – εξόδου)

Όμιλος παρουσιάζει τα παρακάτω έσοδα και έξοδα μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και μίσθωση ακινήτου της εκμισθώτριας εταιρείας Α (συνεχιζόμε­νη δραστηριότητα) στην μισθώτρια εταιρεία Β (δια­κοπείσα δραστηριότητα) με ετήσιο μίσθωμα ποσό ευρώ 4.

Οι γνωστοποιούμενες πληροφορίες θα έχουν την παρακάτω μορφή ανάλογα με τη λογιστική αρχή – πρακτική που θα επιλέξει η διοίκηση της εταιρείας και στις περιστάσεις της συναλλαγής:

Παράδειγμα 2 (απαλοιφή πώλησης αποθέματος)

Όμιλος παρουσιάζει τα παρακάτω έσοδα και έξοδα μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η πώληση από την εταιρεία Α (συνεχιζόμενη δραστηριότητα) στην εταιρεία Β (διακοπείσα δραστηριότητα) προς 6 ευρώ. Το κόστος απόκτησης των αποθεμάτων ήταν ευρώ 4. Στη συνέχεια η εταιρεία Β τα πουλά σε τρίτο μέρος προς ευρώ 7. Έστω ότι αυτές ήταν οι μοναδι­κές συ­ναλλαγές για την απλοποίηση του παραδείγ­ματος.

Οι γνωστοποιούμενες πληροφορίες θα έχουν την παρακάτω μορφή ανάλογα με τις επιλογές που θα κάνει η οντότητα στη λογιστική αρχή και στις περιστάσεις της συναλλαγής:comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Ενδοομιλικες συναλλαγες, Διακοπή δραστηριότητας, ΔΠΧΑ, Γνωστοποιήσεις