14/05/19 | Αρχική > Αρθρογραφία > Φορολογικά και Επίκαιρα

Σχετικά με την έκπτωση δαπανών που πραγματοποίησε εκτελωνιστής κατ` εντολή και για λογαριασμό εταιρείας για τις όποιες δεν έχουν ληφθεί τα κατάλληλα δικαιολογητικά

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΟΛ Crowe

Αναδημοσίευση από το Ενημερωτικό Δελτίο Μαρτίου 2019 της ΣΟΛ Α.Ε.

www.solcrowe.gr

Δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα εταιρείας, οι δαπάνες που πραγματοποίησε εκτελωνιστής κατ` εντολή και για λογαριασμό της, και για τις όποιες δεν έχουν ληφθεί τα κατάλληλα δικαιολογητικά

ΕΡΩΤΗΜΑ

Εταιρεία καταβάλει σε εκτελωνιστή διάφορα ποσά για την διεκπεραίωση των εισαγωγών της από Τρί­τες Χώ­ρες.

Εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα οι δαπάνες που ο εκτελωνιστής κατ` εντολή και για λογαρια­σμό της και για τις οποίες εκδόθηκε τιμολό­γιο παροχής υπηρεσιών από τον εκτελωνιστή, στο οποίο αναγρά­φονται οι σχετικές δαπάνες, αλλά χω­ρίς την λήψη νομίμων δικαιολογητικών, για τις δαπάνες αυτές;


ΓΝΩΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η Γνώμη της Φορολογικής Επιτροπής σχετικά με τo παραπάνω ερώτημα σας είναι η εξής:

Στο άρθρο 22 του Ν.4172/2013 «Εκπιπτόμενες επι­χειρηματικές δαπάνες», ορίζεται ότι:

«Κατά τον προσδιορισμό του κέρδους από επιχει­ρηματική δραστηριότητα, επιτρέπεται η έκπτωση όλων των δαπανών, με την επιφύλαξη των διατάξε­ων του άρθρου 23 του Κ.Φ.Ε., οι οποίες:

α) πραγματοποιούνται προς το συμφέρον της επι­χείρησης ή κατά τις συνήθεις εμπορικές συναλλαγές της,

β) αντιστοιχούν σε πραγματική συναλλαγή και η αξία της συναλλαγής δεν κρίνεται κατώτερη ή ανώ­τερη της αγοραίας, στη βάση των στοιχείων που διαθέτει η Φο­ρολογική Διοίκηση,

γ) εγγράφονται στα τηρούμενα βιβλία απεικόνισης των συναλλαγών της περιόδου κατά την οποία πραγματο­ποιούνται και αποδεικνύονται με κατάλλη­λα δικαιολο­γητικά».

Στην ΠΟΛ 1113/2.6.15, με την οποία δόθηκαν οδη­γίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεις των άρθρων 22, 22Α και 23 του ν. 4172/2013, σχετικά με τις εκπιπτόμενες και μη δα­πάνες, αναφέρονται με­ταξύ των άλλων και τα εξής:

«….γ) εγγράφονται στα λογιστικά αρχεία (βιβλία) της επιχείρησης την περίοδο που πραγματοποιούνται και αποδεικνύονται με κατάλληλα δικαιολογητικά. Επομέ­νως, οι δαπάνες θα πρέπει να έχουν κατα­χωρηθεί στα τηρούμενα βιβλία του φορολογικού έτους που αυτές έχουν πραγματοποιηθεί με βάση τα κατάλληλα δικαιο­λογητικά. Διευκρινίζεται ότι η έν­νοια των δικαιολογητι­κών είναι ευρύτερη των φορο­λογικών στοιχείων και περιλαμβάνει κάθε πρόσφο­ρο δικαιολογητικό, όπως ενδεικτικά, στοιχεία που προβλέπονται από τις διατά­ξεις του ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π.), δημόσια ή ιδιωτικά έγ­γραφα, απολογιστικά στοιχεία (π.χ. αποσβέσεις), δή­λωση στην περίπτω­ση ιδιοχρησιμοποίησης, κ.λπ….».

Στο άρθρο 5 του Ν. 4308/24.11.2014 «Διασφάλιση αξιοπιστίας λογιστικού συστήματος» ορίζονται τα εξής:

«…5. Κάθε συναλλαγή και γεγονός που αφορά την οντότητα τεκμηριώνεται με κατάλληλα παραστατικά (τεκμήρια). Τα παραστατικά αυτά εκδίδονται είτε από την οντότητα είτε από τους συναλλασσόμενους με αυ­τήν είτε από τρίτους, σε έντυπη ή σε ηλεκτρο­νική μορ­φή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο αυτόν. Τα πα­ραστατικά αναφέρουν όλες τις απαραί­τητες πληροφο­ρίες για την ασφαλή ταυτοποίηση κάθε μίας συναλλα­γής ή γεγονότος, και σε κάθε πε­ρίπτωση όσα ορίζει ο παρών νόμος».

Στην απόφαση του ΣτΕ 753/2012 «Δαπάνες επι­χειρήσεων και παραγωγικότητα αυτών. Δαπάνες μι­σθοδοσίας, συντήρησης, εκτελωνισμού, τόκων δανεί­ων, ελεγκτικής εταιρίας» αναφέρονται τα εξής:

«Εκτελωνιστικά έξοδα. Για την έκπτωση από την επι­χείρηση δαπανών που ενήργησε εκτελωνιστής κατ` εντολήν και για λογαριασμό της, δεν αρκεί η έκδοση τιμολογίου παροχής υπηρεσιών από τον εκτελωνιστή, στο οποίο αναγράφονται οι σχετικές δαπάνες, αλλά απαιτείται και η ύπαρξη νομίμων δικαιολογητικών για τις δαπάνες αυτές, τα οποία επισυνάπτονται στο τιμο­λόγιο που παραδίδεται στην επιχείρηση».

Σχετικά με την πραγματοποίηση δαπανών από τον εκτελωνιστή κατ΄ εντολή και για λογαριασμό του ει­σαγωγέα - πελάτη του, σημειώνεται ότι:

  • Ο εκτελωνιστής στο εκδιδόμενο τιμολόγιο – εκ­καθάριση, περιλαμβάνει πέραν της αμοιβής του και τις, πάσης φύσεως, δαπάνες, που πραγμα­τοποιούνται για λογαριασμό του εισαγωγέα.
  • Για τις δαπάνες αυτές θα πρέπει ο εκτελωνιστής να λαμβάνει το προσήκον, κατά περίπτωση, νό­μιμο δικαιολογητικό (τιμολόγιο, απόδειξη παρο­χής υπη­ρεσιών, φορτωτική κ.λπ.), το οποίο πρέπει να επι­συνάπτεται στο τιμολόγιο, που πα­ραδίδεται στην επιχείρηση.

Για τις δαπάνες που δεν προσκομίζονται τα κα­τάλληλα δικαιολογητικά, δεν πληρούται η προϋ­πόθεση γ’ του άρθρου 22 του Ν.4172/2013 και συ­νεπώς οι δαπάνες αυτές δεν αναγνωρίζο­νται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα.

Νομοθεσία - Νομολογία

Άρθρο 22 του Ν.4172/2013

ΠΟΛ. 1113/2.6.15

Άρθρο 5 του Ν.4308/24.11.2014

Απόφαση του ΣτΕ 753/2012
comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Έκπτωση δαπανών, Εκτελωνιστής > εκτελωνιστικές επιχειρήσεις