26/05/17 | Αρχική > Αρθρογραφία > Φοροτεχνικός

Απαντήσεις στις συνηθέστερες ερωτήσεις για το έντυπο Α21

Σε συνεργασία με τον Φοροτεχνικό Ηλία Χατζηγεωργίου

Η διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων έχει ξεκινήσει και η προθεσμία υποβολής της δήλωσης είναι έως τις 30/6/2017 για όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα. Έως τις 15/7/2017 μπορούν να υποβάλλουν τις δηλώσεις τους τα φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα τα οποία έχουν βιβλία Β’ κατηγορίας.

Ένα από τα πολλά προβλήματα που έρχονται να αντιμετωπίσουν οι συνάδελφοι λογιστές, είναι η συμπλήρωση και η διαδικασία υποβολής του εντύπου Α21, μια διαδικασία που αφορά πάνω από 700.000 φορολογούμενους.

Κατά κόρον, οι συνάδελφοι δέχονται ερωτήματα σχετικά με το ποιοι είναι αυτοί που δικαιούνται να λάβουν το οικογενειακό επίδομα, ποια είναι η διαδικασία συμπλήρωσης του εντύπου Α21 και εντός ποιου διαστήματος θα λάβουν το επίδομα.

Σκοπός λοιπόν των παρακάτω γραμμών είναι οι συνάδελφοι να έχουν συγκεντρωμένη τη σχετική νομοθεσία, ώστε να μπορούν εύκολα να απαντήσουν στα ερωτήματα των πελατών τους.

Ποια είναι η προθεσμία υποβολής του εντύπου και πώς υποβάλλεται;

Η προθεσμία υποβολής του εντύπου Α21 είναι έως τις 15/1/2018 για τα επιδόματα που αφορούν το έτος 2017. Το έντυπο υποβάλλεται ηλεκτρονικά για κάθε χρονιά μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης, με τη χρήση των κωδικών taxis, μέσω της σχετικής εφαρμογής που υπάρχει στην ιστοσελίδα www.aade.gr.

Ποιους αφορά το επίδομα αυτό;

Επιδόματα τέκνων για το 2017 δικαιούνται να λάβουν όσοι φορολογούμενοι έχουν εξαρτώμενα τέκνα και πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια.

Ως εξαρτώμενα τέκνα θεωρούνται :

 • Τα ανήλικα τέκνα.
 • Τα τέκνα που δεν έχουν περάσει το 19ο έτος της ηλικίας τους και φοιτούν σε σχολεία μέσης εκπαίδευσης (γυμνάσιο, λύκειο, τεχνικές σχολές κ.λπ.).
 • Τα τέκνα που δεν έχουν περάσει το 24ο έτος της ηλικίας τους και φοιτούν σε Ανώτερο ή Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Ελλάδας ή αντίστοιχη ισότιμη σχολή του εξωτερικού ή σε Ι.Ε.Κ .
 • Τα τέκνα που δεν έχουν περάσει το 24ο της ηλικίας τους και έχουν ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.
 • Τα ανήλικα τέκνα των συζύγων από άλλο γάμο, εφόσον αυτοί έχουν την αποκλειστική ευθύνη διατροφής τους και εφόσον ο πρώην σύζυγος ή η πρώην σύζυγος δεν επιδοτείται για τα τέκνα αυτά.

Επίσης, επίδομα τέκνων δικαιούνται και τα ορφανά και από τους δύο γονείς τέκνα που αποτελούν ιδία οικογένεια και είναι ανήλικα ή δεν έχουν περάσει το 19ο έτος ηλικίας και φοιτούν σε σχολεία μέσης εκπαίδευσης.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι επίδομα τέκνων δικαιούται η οικογένεια για κάθε νεογέννητο που γεννήθηκε μέχρι τις 31/12/2017, αρκεί φυσικά να το συμπεριλάβει στην αίτηση Α21 με αρχική ή συμπληρωματική δήλωση.

Πως υπολογίζεται το επίδομα τέκνων και το ειδικό επίδομα πολυτέκνων;

Το επίδομα τέκνων υπολογίζεται βάσει του οικογενειακού εισοδήματος αθροιστικά από όλες τις πηγές εισοδήματος, όπως για παράδειγμα είναι οι μισθωτές υπηρεσίες, τα κέρδη ατομικών επιχειρήσεων, συντάξεις, ενοίκια, τόκοι καταθέσεων, μερίσματα και γενικά κάθε πηγή εισοδήματος που φορολογείται ή έχει φορολογηθεί στην πηγή. Μεγάλη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στο θέμα των τεκμηρίων, διότι λόγω των τεκμηρίων αυξάνεται το οικογενειακό εισόδημα κι έτσι επηρεάζεται το ύψος του επιδόματος.

Στον πίνακα που ακολουθεί αναλύουμε το επίδομα που προκύπτει ανάλογα με το εισόδημα και τον αριθμό των τέκνων.

1 ΤΕΚΝΟ

2 ΤΕΚΝΑ

3 ΤΕΚΝΑ

4 ΤΕΚΝΑ

5 ΤΕΚΝΑ

ΕΙΣΟΔΗΜΑ

0-9.000

0-10.000

0-11.000

0-12.000

0-13.000

ΕΠΙΔΟΜΑ

480,00

960,00

2.940,00

3.920,00

4.900,00

ΕΙΣΟΔΗΜΑ

9.000- 18.000

10.000-20.000

11.000-22.000

12.000-24.000

13.000-26.000

ΕΠΙΔΟΜΑ

320,00

640,00

2.460,00

3.280,00

4.100,00

ΕΙΣΟΔΗΜΑ

18.000-27.000

20.000-30.000

22.000-33.000

24.000-36.000

26.000-39.000

ΕΠΙΔΟΜΑ

160,00

320,00

1.980,00

2.640,00

3.300,00

ΕΙΣΟΔΗΜΑ

33.000-45.000

36.000-48.000

39.000-49.000

ΕΠΙΔΟΜΑ

1.500,00

2.000,00

2.500,00

Πότε καταβάλλεται το επίδομα;

Σε κάθε περίπτωση, τα ποσά των επιδομάτων χορηγούνται ανά τρίμηνο. Δηλαδή, το συνολικό ποσό που δικαιούται κάθε οικογενειάρχης για όλο το 2017 διαιρείται δια του 4, που είναι ο αριθμός των τριμήνων, και το ποσό που προκύπτει είναι αυτό το οποίο οφείλει να πληρώνει ο ΟΓΑ ανά τρίμηνο. Τα επιδόματα για το πρώτο τρίμηνο του 2017 καταβλήθηκαν στις 22 Απριλίου υπό μορφή προκαταβολής στους περισσότερους φετινούς δικαιούχους, αφού ελήφθησαν υπόψη τα στοιχεία των φορολογικών δηλώσεων και των εντύπων Α21 που υποβλήθηκαν το 2016.

Με την καταβολή των επιδομάτων του δεύτερου τριμήνου, η οποία θα γίνει τον Ιούλιο από τον ΟΓΑ θα ληφθούν υπόψη όλες οι μεταβολές που επήλθαν μεταξύ των ετών 2014 - 2016 στην εισοδηματική και οικογενειακή κατάσταση των δικαιούχων (αλλαγές στις εισοδηματικές κλίμακες λόγω μείωσης ή αύξησης ετησίου οικογενειακού εισοδήματος, ενηλικιώσεις τέκνων, παύση χαρακτηρισμού τέκνων ως «εξαρτώμενων», γεννήσεις νέων τέκνων, διαζύγια κ.λπ.) και θα γίνουν οι σχετικοί συμψηφισμοί με τα ποσά των προκαταβολών του πρώτου τριμήνου.

Τι απαιτείται να έχουμε για την υποβολή της αίτησης;

Για τη συμπλήρωση του εντύπου Α21 ο αιτών θα πρέπει να γνωρίζει τον αριθμό οικογενειακής μερίδας από το δημοτολόγιο του Δήμου στην Ελλάδα όπου είναι εγγεγραμμένα όλα τα μέλη με κανονική εγγραφή (όχι ενδεικτική). Το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αναζητείται υποχρεωτικά αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία.

Τον αριθμό ΙΒΑΝ του λογαριασμού του σε Τράπεζα ή στα ΕΛ.ΤΑ., όπου θα πιστώνεται το ποσό των επιδομάτων. Καλό θα είναι το ΙΒΑΝ να είναι λογαριασμού που έχει δηλωθεί ως ακατάσχετος.

Τους ΑΜΚΑ όλων των μελών της οικογένειας. Ειδικότερα ο ΑΜΚΑ του αιτούντα/δικαιούχου είναι υποχρεωτικός, προκειμένου να δικαιωθεί και να εισπράξει τα επιδόματα.

Την ονομασία του Δήμου, της Δημοτικής Ενότητας και της Δημοτικής/Τοπικής Κοινότητας, όπου κατοικεί (σύμφωνα με τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης»).

Επίσης μπορεί να ζητηθούν μερικά ακόμη δικαιολογητικά σε περιπτώσεις που δηλώνονται ενήλικα τέκνα που σπουδάζουν. Έτσι λοιπόν μπορεί να ζητηθεί πιστοποιητικό σπουδών για τέκνα τα οποία μετά τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους φοιτούν στη μέση εκπαίδευση, σε ανώτερο ή ανώτατο εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Ελλάδας ή αναγνωρισμένο του εξωτερικού, καθώς και σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.). Εάν πρόκειται για εκπαιδευτικό ίδρυμα χώρας του εξωτερικού, εκτός των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το πιστοποιητικό σπουδών πρέπει να είναι θεωρημένο από το Ελληνικό Προξενείο.

Υπάρχουν άλλες προϋποθέσεις εκτός από την ύπαρξη τέκνων;

Ναι, θα πρέπει ο δικαιούχος να διαμένει μόνιμα και συνεχώς την τελευταία δεκαετία στην Ελλάδα. Η μόνιμη και συνεχής διαμονή του δικαιούχου στην Ελλάδα κατά την τελευταία δεκαετία (2006-2015) αποδεικνύεται από την αδιάλειπτη υποβολή του εντύπου Ε1 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για τα τελευταία 10 έτη και επαληθεύεται αυτόματα από την ΓΓΠΣ του υπουργείου Οικονομικών.

Εάν για κάποια έτη δεν βρεθεί έντυπο Ε1, ο αιτών θα πρέπει να έχει στη διάθεσή του ένα από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα του δικαιούχου ή της συζύγου στην περίπτωση που ο δικαιούχος είναι άνεργος, από την οποία να προκύπτει η ασφάλισή του ή η ασφάλισή της την τελευταία δεκαετία.
 • Βεβαίωση έναρξης και συνέχισης άσκησης ελευθέρου επαγγέλματος από το τμήμα μητρώου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.
 • Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των σελίδων του βιβλιαρίου υγείας του δικαιούχου ή της συζύγου, από τα οποία να αποδεικνύεται ότι το βιβλιάριο ήταν θεωρημένο για τα έτη της κρίσιμης δεκαετίας.
 • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο μισθωτηρίου συμβολαίου με μισθωτή τον δικαιούχο ή τη σύζυγό του, κατατεθειμένο στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., καθώς και υπεύθυνη δήλωση με Α.Φ.Μ. του εκμισθωτή, στην οποία θα δηλώνει ότι η μίσθωση είναι σε ισχύ ή ότι έληξε και την ημερομηνία λήξης αυτής.
 • Βεβαίωση φοίτησης του τέκνου ή των τέκνων σε σχολείο της Ελλάδος.
 • Αντίγραφα της δήλωσης φορολογίας Εισοδήματος των γονέων του.
 • Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των σελίδων του βιβλιαρίου υγείας προστατευόμενου μέλους ασφαλισμένου γονέα, θεωρημένου για τα έτη της κρίσιμης δεκαετίας.
 • Βεβαίωση από το γυμνάσιο ή το Λύκειο, όπου φοιτούσε ο δικαιούχος.
 • Βεβαίωση του ΟΑΕΔ, αν ο δικαιούχος είχε εγγραφεί στα μητρώα του.

Στις περιπτώσεις που για να γίνει εκκαθάριση του επιδόματος απαιτείται να προσκομιστεί κάποιο έγγραφο, υπάρχει σχετική ένδειξη στην εικόνα του εντύπου και στέλνεται και σχετικό e-mail ειδοποίησης από τον ΟΓΑ.

Τι γίνεται εάν υποβληθεί η αίτηση του Α21 εκπρόθεσμα; Υπάρχει πρόστιμο;

Εάν η αίτηση υποβληθεί εκπρόθεσμα δεν υπάρχει κάποιο πρόστιμο όμως η οικογένεια χάνει το δικαίωμα είσπραξης του επιδόματος για το έτος του 2017. Εάν έχει εισπράξει την προκαταβολή του Απριλίου βάσει του περυσινού εντύπου και δεν υποβάλλει αίτηση ή την υποβάλλει εκπρόθεσμα, η προκαταβολή θα τους ζητηθεί να επιστραφεί μέσω της εφορίας.

Εάν έχει υποβληθεί αίτηση και η οικογένεια αποκτήσει νέο τέκνο το 2017 τι γίνεται;

Μόλις το νεογέννητο αποκτήσει ΑΜΚΑ μπορεί να υποβληθεί συμπληρωματική δήλωση με τα στοιχεία του προκειμένου να υπολογιστεί εκ νέου το επίδομα.

Οι ομογενείς ή οι αλλοδαποί θα πρέπει να προσκομίσουν κάποια έγγραφα ακόμη;

Οι ομογενείς και οι αλλοδαποί δικαιούχοι οφείλουν επιπλέον να συγκεντρώσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον Δήμο, στο δημοτολόγιο του οποίου είναι εγγεγραμμένα όλα τα μέλη της οικογένειας με κανονική εγγραφή.
 • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο εγγράφου πιστοποίησης μόνιμης διαμονής, εφόσον ο αιτών είναι πολίτης άλλου κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ειδικού δελτίου ταυτότητας.
 • Άδεια διαμονής, εφόσον ο δικαιούχος είναι πολίτης χώρας που ανήκει στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ή πολίτης της Ελβετίας ή άλλου κράτους (εκτός των ανωτέρω και της Ε.Ε.) που διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα και είναι γονέας τέκνων ελληνικής υπηκοότητας.
 • Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Αλλοδαπού πολιτικού φυγάδα και Άδεια παραμονής Αλλοδαπού, εφόσον ο δικαιούχος είναι αλλοδαπός πρόσφυγας στον οποίο έχει αναγνωριστεί η προσφυγική ιδιότητα και έχει χορηγηθεί άσυλο.
 • Ειδικό δελτίο υπό ανοχή διαμονής αλλοδαπού που δεν έχει αναγνωριστεί ως πρόσφυγας, εφόσον ο δικαιούχος είναι αλλοδαπός στον οποίο δεν έχει αναγνωριστεί η προσφυγική ιδιότητα και έχει χορηγηθεί άδεια παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους.

Κλείνοντας, θα πρέπει να υπενθυμίσουμε στους συναδέλφους ότι το σύστημα της Α.Α.Δ.Ε εμφανίζει σχετική ένδειξη στους δικαιούχους που βάσει εκκαθάρισης προκύπτει ότι ενδεχομένως δικαιούνται το επίδομα τέκνων.

Σε κάθε περίπτωση συστήνουμε σε όλους τους δικαιούχους να αιτηθούν του επιδόματος αφού είναι χρήματα που δικαιούνται. Άλλωστε, η λογική δημιουργίας του εν λόγω επιδόματος ήταν αυτό να ισοσταθμιστεί με την κατάργηση του έξτρα αφορολογήτου λόγω τέκνων.

Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους!comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Έντυπα > Α21, Οικογενειακό επίδομα, Επίδομα Πολυτέκνων, Επίδομα Τριτέκνων