10/03/17 | Αρχική > Αρθρογραφία > Φοροτεχνικός

Φορολογικές δηλώσεις: Και ο μαραθώνιος ξεκινά!

Σε συνεργασία με τον φοροτεχνικό Ηλία Χατζηγεωργίου

Η δυσκολότερη περίοδος όλων των συναδέλφων, αλλά και των φορολογουμένων, που δεν είναι άλλη από την περίοδο υποβολής των φορολογικών δηλώσεων - αν και πλέον δεν είναι η μόνη - πλησιάζει σιγά σιγά. Με την ΠΟΛ.1030/2017 δόθηκαν οι οδηγίες για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων των νομικών προσώπων και με την ΠΟΛ.1034/2017 δόθηκαν οδηγίες για αυτές των φυσικών προσώπων.

Το γεγονός ότι φέτος εκδόθηκαν οι Εγκύκλιοι και δημοσιεύθηκαν τα έντυπα πριν την έναρξη της υποβολής, μας δίνει έναν τόνο αισιοδοξίας ότι θα κυλήσει ομαλά η διαδικασία, σε αντίθεση με αυτά που έγιναν τα τελευταία έτη, όπως για παράδειγμα το ότι ξεκινούσαμε τις δηλώσεις και οι οδηγίες δημοσιεύονταν… μετά.

Για να φτάσουμε όμως στην υποβολή των φορολογικών δηλώσεων πρέπει να γίνει ένας αγώνας δρόμου από όλους μας, προκειμένου να ετοιμαστούν όλα αυτά που προβλέπονται, να έχουμε τα φορολογικά αποτελέσματα των επιχειρήσεων, αλλά και να προχωρήσει μία σειρά διαδικασιών, ούτως ώστε να μπορούν να υποβάλουν δηλώσεις τα φυσικά πρόσωπα.

Στο άρθρο αυτό θα προσπαθήσουμε να συνοψίσουμε τις βασικές ενέργειες που θα πρέπει να γίνουν και μέχρι ποια ημερομηνία, ώστε να είναι όλα έτοιμα:

Αποσβέσεις παγίων

Θα πρέπει να υπολογιστούν οι αποσβέσεις των παγίων περιουσιακών στοιχείων που έχει η επιχείρηση στην κατοχή της σύμφωνα με τον πίνακα του άρθρου 24 του Ν. 4172/2013. Όταν η αξία του παγίου δεν ξεπερνά τα 1.500 ευρώ, δίνεται η δυνατότητα να γίνει ολική απόσβεση του ποσού στη χρήση.

Επίσης, δίνεται η δυνατότητα στις νέες επιχειρήσεις να αναβάλουν τη διενέργεια αποσβέσεων τα τρία πρώτα έτη λειτουργίας τους.

Πάγιο της επιχείρησης αποτελεί και κάποιο μισθωμένο περιουσιακό στοιχείο σε περίπτωση χρηματοοικονομικής μίσθωσης (leasing), άρα θα πρέπει να υπολογιστούν αποσβέσεις και για αυτό, εφόσον πληρούνται ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα κριτήρια:


α) η κυριότητα του περιουσιακού στοιχείου περιέρχεται στον μισθωτή με τη λήξη του χρόνου της μίσθωσης,


β) η σύμβαση της μίσθωσης περιλαμβάνει όρο συμφέρουσας προσφοράς για την εξαγορά του εξοπλισμού σε τιμή κατώτερη της αγοραίας αξίας,


γ) η περίοδος της μίσθωσης καλύπτει τουλάχιστον το 90% της οικονομικής διάρκειας ζωής του περιουσιακού στοιχείου όπως αυτή προκύπτει από τον πίνακα των αποσβέσεων ακόμη και στην περίπτωση που ο τίτλος δεν μεταβιβάζεται κατά τη λήξη της μίσθωσης,


δ) κατά τη σύναψη της σύμβασης της μίσθωσης, η παρούσα αξία των μισθωμάτων ανέρχεται τουλάχιστον στο 90% της αγοραίας αξίας του περιουσιακού στοιχείου που εκμισθώνεται,


ε) τα περιουσιακά στοιχεία που εκμισθώνονται είναι τέτοιας ειδικής φύσης που μόνον ο μισθωτής δύναται να τα μεταχειριστεί δίχως να προβεί σε σημαντικές αλλοιώσεις.

Απογραφή εμπορευμάτων και περιουσιακών στοιχείων και απογραφή αγαθών για τις επιχειρήσεις που έχουν απλογραφικά βιβλία

Θα πρέπει μέχρι την ημερομηνία υποβολής της φορολογικής δήλωσης να έχει γίνει η απογραφή εμπορευμάτων και εμπορεύσιμων στοιχείων και να έχει υπολογιστεί η αξία τους σύμφωνα με αυτά που ορίζει ο Ν.4308/2014 στο άρθρο 4.

Απογραφή πρέπει να κάνουν όλες οι επιχειρήσεις, εκτός από αυτές που τηρούν απλογραφικά βιβλία και τα ακαθάριστα έσοδα από εμπορία δεν ξεπερνούν τα 150.000 ευρώ το έτος. Επίσης οι επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία και αναφέρονται στην ΠΟΛ 1019/2015 έχουν τη δυνατότητα να μην κάνουν απογραφή ανεξαρτήτως ετήσιου τζίρου.

Υπολογισμός αναμορφώσεων

Όλοι γνωρίζουμε ότι τα τελευταία χρόνια, μέσα σε όλες τις υποχρεώσεις, προστέθηκε και αυτή της συμπλήρωσης του πίνακα αναμορφώσεων των φορολογικών αποτελεσμάτων. Ο πίνακας υποβάλλεται μαζί με τη φορολογική δήλωση και συγκεκριμένα μαζί με το Έντυπο Ε3.

Οι αναμορφώσεις θα πρέπει να γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν.4172/2013, στο οποίο αναγράφονται οι μη εκπιπτόμενες δαπάνες.

Μεγάλη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στις δαπάνες άνω των 500 ευρώ και τον τρόπο εξόφλησης τους, αφού δεν δύνανται να εξοφλούνται με μετρητά. Επίσης, για τη μισθοδοσία του Δεκεμβρίου, αλλά και όποια μισθοδοσία πληρώνεται μετά την 22η Δεκεμβρίου 2016, προβλέπεται η υποχρέωση τραπεζικής πληρωμής, ανεξαρτήτως ύψους. Εάν πληρώνεται με μετρητά, θα πρέπει να αναμορφώνεται.

Στη συγκεκριμένη κατηγορία το μεγάλο πρόβλημα δημιουργείται από τις γνωστές προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες, αλλά και τις δαπάνες ψυχαγωγίας, αφού για να υπολογιστούν θα πρέπει να υπάρξει προσωπική ερμηνεία. Είναι πολύ σχετικό ποια δαπάνη είναι προσωπική καταναλωτική και δεν γίνεται στα πλαίσια της επιχειρηματικότητας, κάτι που δυστυχώς δεν ερμηνεύεται με σαφήνεια από τον νόμο κι έτσι είναι προϊόν διενέξεων μεταξύ των συναδέλφων και των πελατών τους, αλλά και αργότερα με τον ελεγκτή της εφορίας.

Βεβαιώσεις αποδοχών

Μέχρι τις 31 Μαρτίου θα πρέπει να έχουν σταλεί στο σύστημα του taxis οι βεβαιώσεις αποδοχών των φυσικών προσώπων, αλλά και οι βεβαιώσεις παρακρατήσεων φόρων, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην ΠΟΛ.1025/2017, προκειμένου να είναι έτοιμοι οι προ-συμπληρωμένοι κωδικοί των φορολογουμένων που θα υποβάλουν δηλώσεις.

Θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή όταν υπάρχουν αναδρομικές πληρωμές που αφορούν περασμένα έτη, όταν υπάρχουν μισθοί που δεν έχουν δοθεί και θα φορολογηθούν το έτος που θα εισπραχθούν, όπως και στις αποζημιώσεις απόλυσης που φορολογούνται διαφορετικά.

Επίσης, επειδή τα ασφαλιστικά ταμεία και οι δημόσιες υπηρεσίες αποστέλλουν και αυτές με τη σειρά τους την εν λόγω κατάσταση, θέλει προσοχή στο τσεκάρισμα των βεβαιώσεων, ειδικά όταν λαμβάνονται αναδρομικά ή όταν λαμβάνονται ειδικά επιδόματα ή συντάξεις.

Παροχές σε είδος

Στις καταστάσεις που αναφέραμε πριν θα πρέπει να περιληφθούν και τα ποσά που προκύπτουν ως αμοιβή από παροχές σε είδος που δίνονται στους μισθωτούς της επιχείρησης, αλλά και στα μέλη της διοίκησης της επιχείρησης.

Σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο άρθρο 13 του Ν.4172/2013, οποιεσδήποτε παροχές σε είδος που λαμβάνει ένας εργαζόμενος ή συγγενικό πρόσωπο αυτού συνυπολογίζονται στο φορολογητέο εισόδημά του στην αγοραία αξία τους, εφόσον η συνολική αξία των παροχών σε είδος υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων ευρώ ανά φορολογικό έτος.

Το νέο δεδομένο για όλους μας προέκυψε την τελευταία στιγμή με τον Ν.4446/2016, και αφορά τον υπολογισμό της παροχής σε είδος για εταιρικά αυτοκίνητα:

Μέχρι πέρυσι, η αμοιβή υπολογίζονταν βάσει των λειτουργικών δαπανών και των αποσβέσεων του Ι.Χ.. Πλέον, από 1/1/2016 θα πρέπει να υπολογίζονται βάσει της Λιανικής Τιμής Προ Φόρων.

Ο μισθός που προκύπτει βάσει αυτής είναι :

  • 4% όταν η αξία είναι 0-12.000 ευρώ
  • 7% όταν η αξία είναι 12.001-17.000 ευρώ
  • 14% όταν η αξία είναι 17.001-20.000 ευρώ
  • 18% όταν η αξία είναι 20.001-25.000 ευρώ
  • 22% όταν η αξία είναι 25.001 ευρώ και άνω

Η αξία υπολογισμού μειώνεται ανάλογα με την παλαιότητα του αυτοκινήτου κατά:

  • 0% για 0-2 έτη
  • 10% για 3-5 έτη
  • 25% για 6-9 έτη
  • 50% για 10 και άνω έτη

Εξαίρεση από την αμοιβή υπάρχει για τα αυτοκίνητα που χρησιμοποιούνται μόνο για επαγγελματικούς σκοπούς και η Λιανική Τιμή Προ Φόρων δεν ξεπερνά τις 12.000 ευρώ.

Στα ανωτέρω βέβαια μπορούμε άνετα να προσθέσουμε και τις γνωστές σε όλους μας ΜΥΦ που θα πρέπει να υποβληθούν και αυτές μέχρι 31 Μαρτίου μετά την τελευταία μικρή παράταση που δόθηκε. Θεωρητικά από αυτές μπορούμε να βρούμε διαφορές και να προλάβουμε καταστάσεις και προβλήματα, όμως ο τρόπος λειτουργίας τους μέχρι στιγμής αποτελεί κυρίως μεγάλο βραχνά σε όλους μας και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί εργαλείο, όπως θα έπρεπε να αποτελεί.

Σε αυτά, εάν προσθέσουμε και τις συμφωνίες λογαριασμών πελατών – προμηθευτών, αλλά και τις συμφωνίες που θα πρέπει να γίνουν με τις τράπεζες, ο συνδυασμός είναι σχεδόν εκρηκτικός.

Καλό μαραθώνιο σε όλους μας…comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Αποσβέσεις, Αναμόρφωση, Απογραφή, Φορολογικές δηλώσεις, ΜΥΦ, Έντυπο > Βεβαιώσεις Αποδοχών, Παροχή σε είδος