01/03/17 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Προτεινόμενα

Φορολογικές και Ασφαλιστικές Υποχρεώσεις Μαρτίου 2017

Δείτε τις σημαντικότερες φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις και τις προθεσμίες τους για το μήνα Μάρτιο 2017.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Ενδοκοινοτικών Συναλλαγών (Αποκτήσεις και Παραδόσεις)

Ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αρχικών και εμπρόθεσμων ανακεφαλαιωτικών πινάκων μέσω του ειδικού δικτύου (ΤΑΧΙSnet) ορίζεται η 26η ημέρα του επόμενου μήνα από τη λήξη της μηνιαίας περιόδου την οποία αφορά. Σε περίπτωση αργίας, η ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία μεταφέρεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Εφόσον την καταληκτική ημερομηνία υποβολής διαπιστώνεται ότι υπάρχει τεχνική αδυναμία του ειδικού δικτύου (TAXISnet) να κάνει αποδεκτή την υποβολή των ανακεφαλαιωτικών πινάκων, αυτοί θα υποβάλλονται σε έντυπη μορφή στη Δ.Ο.Υ. την επόμενη τοπικά εργάσιμη ημέρα. (Άρθρο 36 Ν.2859/2000, ΠΟΛ. 1127/2009 ΠΟΛ.1098/2006)

Διαχειριστική περίοδος Φεβρουαρίου 2017:

Μέχρι 27 Μαρτίου 2017

Υποβολή δήλωσης ΦΠΑ

Προκειμένου για υποκείμενους με δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους και το Δημόσιο όταν αυτό ασκεί δραστηριότητες για τις οποίες υπάγεται στο φόρο, η περιοδική δήλωση υποβάλλεται υποχρεωτικά ανεξάρτητα αν το αποτέλεσμα αυτής είναι χρεωστικό, μηδενικό ή πιστωτικό για κάθε φορολογική περίοδο. Οι εμπρόθεσμες περιοδικές δηλώσεις υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet.
Διαχειριστική περίοδος Φεβρουαρίου 2017 (για υπόχρεους σε τήρηση διπλογραφικών βιβλίων του Κ.Φ.Α.Σ.)
Μέχρι 31 Μαρτίου 2017

Στατιστική δήλωση (INTRASTAT)

Οι προθεσμίες υποβολής των δηλώσεων INTRASTAT, ακολουθούν τις ημερομηνίες υποβολής των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α., όπως καθορίζονται με τις ΠΟΛ.1060/2006, ΠΟΛ. 1098/2006, ΠΟΛ.1107/2014.

Η υποβολή της στατιστικής δήλωση είτε γίνεται ηλεκτρονικά είτε σε Δ.Ο.Υ. πραγματοποιείται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα που ακολουθεί τη λήξη της φορολογικής περιόδου στην οποία αφορά η δήλωση, ανεξαρτήτως του τελευταίου ψηφίου Α.Φ.Μ..

Για τον μήνα Φεβρουάριο 2017:

Μέχρι 31 Μαρτίου 2017

Παρακράτηση φόρου σε εισοδήματα από μισθωτή εργασία και συντάξεις

Το μηνιαίο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις, συμπεριλαμβανομένων των παροχών σε είδος και των εφάπαξ παροχών, υπόκειται σε παρακράτηση φόρου με βάση την κλίμακα της παραγράφου 1 του άρθρου 15 και του άρθρου 16 του Ν.4172/2013 μετά από προηγούμενη αναγωγή του σε ετήσιο.
Για εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις μηνός Ιανουαρίου που υπόκειται σε παρακράτηση φόρου, υποβάλλεται δήλωση και αποδίδεται φόρος.
Μέχρι 31 Μαρτίου 2017

Διαβίβαση πληροφοριών στη ΓΓΠΣ από ιδιωτικά θεραπευτήρια, ιδιωτικά σχολεία κ.λπ.

Τα ιδιωτικά θεραπευτήρια (με εξαίρεση εκείνων της ψυχικής υγείας, καθώς και των ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων),

Τα ιδιωτικά σχολεία στοιχειώδους και μέσης εκπαίδευσης (νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια), με εξαίρεση τα εσπερινά γυμνάσια και λύκεια, καθώς και τα ειδικά σχολεία ατόμων με ειδικές ανάγκες και τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια που λειτουργούν νόμιμα στη χώρα ως Πανεπιστήμια, Κολλέγια, Παραρτήματα ξένων Πανεπιστημίων, Ιδιωτικά ΙΕΚ, Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών, Ινστιτούτα Σπουδών, επαγγελματικές και τεχνικές σχολές.

  • Οι εταιρείες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας
  • Οι εταιρείες παροχής ηλεκτρικής ενέργειας
  • Οι εταιρείες ύδρευσης

υποχρεούνται να διαβιβάζουν στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) του Υπουργείου Οικονομικών αρχεία με στοιχεία οικονομικού και φορολογικού ενδιαφέροντος. (ΠΟΛ.1033/2014)

Για τα στοιχεία της χρήσης 2016, η υποβολή γίνεται

Μέχρι 31 Μαρτίου 2017

Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών

Με Δελτίο Τύπου η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ανακοίνωσε στις 21/2/2017 την παράταση της προθεσμίας υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων προμηθευτών-πελατών, έτους 2016, μέχρι και την Παρασκευή, 31 Μαρτίου 2017.

Υποβολή Βεβαιώσεων αποδοχών

Για το φορολογικό έτος 2016 ως καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής ορίζεται η 31 Μαρτίου 2017.

ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Καταβολή Ασφαλιστικών Εισφορών

Σύμφωνα με τη νομοθεσία του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. οι εργοδότες είναι υπεύθυνοι για την καταβολή όχι μόνο των εισφορών που τους βαρύνουν (εργοδοτικές εισφορές), αλλά και των εισφορών που βαρύνουν τους μισθωτούς τους (εργατικές εισφορές).

Η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών της μισθολογικής περιόδου Δώρου Χριστουγέννων 2016 και Ιανουαρίου 2017 γίνεται:

Μέχρι 17 Μαρτίου 2017 (δόθηκε παράταση)

Υποβολή ΑΠΔ Κοινών Επιχειρήσεων

Για τη μισθολογική περίοδο Δώρου Χριστουγέννων 2016 και Ιανουαρίου 2017 η Α.Π.Δ. υποβάλλεται

Μέχρι 17 Μαρτίου 2017

Υποβολή ΑΠΔ Οικοδομοτεχνικών Έργων

Υποβολή Α.Π.Δ., για Εργοδότες Οικοδομοτεχνικών Έργων μισθολογικής περιόδου Ιανουαρίου 2016, σε υποκατάστημα Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. ή μέσω διαδικτύου:

Μέχρι 17 Μαρτίου 2017

Καταβολή Ασφαλιστικών Εισφορών

Σύμφωνα με τη νομοθεσία του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. οι εργοδότες είναι υπεύθυνοι για την καταβολή όχι μόνο των εισφορών που τους βαρύνουν (εργοδοτικές εισφορές), αλλά και των εισφορών που βαρύνουν τους μισθωτούς τους (εργατικές εισφορές).

Η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών της μισθολογικής περιόδου Φεβρουαρίου 2017 γίνεται:
Μέχρι 31 Μαρτίου 2017

Υποβολή ΑΠΔ Κοινών Επιχειρήσεων

Για τη μισθολογική περίοδο Φεβρουαρίου 2017 η Α.Π.Δ. υποβάλλεται:

Μέχρι 31 Μαρτίου 2017

Υποβολή ΑΠΔ Οικοδομοτεχνικών Έργων

Υποβολή Α.Π.Δ., για Εργοδότες Οικοδομοτεχνικών Έργων μισθολογικής περιόδου Φεβρουαρίου 2017, σε υποκατάστημα Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. ή μέσω διαδικτύου:
Μέχρι 31 Μαρτίου 2017

Υποβολή ΑΠΔ Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.(α΄ και β΄ βαθμού)

Για τη μισθολογική περίοδο Ιανουαρίου 2017 η Α.Π.Δ. υποβάλλεται:
Μέχρι 31 Μαρτίου 2017comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Προθεσμίες, Συγκεντρωτικές καταστάσεις, Intrastat, Ασφαλιστικές υποχρεώσεις, Έντυπο > Βεβαιώσεις Αποδοχών, Καταβολή εισφορών, Υποβολή ΑΠΔ, Φορολογικές υποχρεώσεις, Δήλωση ΦΠΑ