22/12/16 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Οικονομικά

Η Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών

Ψηφίστηκε την Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2016 ο Νόμος με θέμα «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν.4270/2014 και λοιπές διατάξεις»

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 57 έως 61 σχετικά με την Ρύθμιση για την υποβολή δηλώσεων για την οικειοθελή αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών του νόμου, αναφέρεται ότι:

 • Περιλαμβάνει φορολογούμενους, οι οποίοι δεν έχουν υποβάλει δήλωση ή έχουν υποβάλει ελλιπή ή ανακριβή δήλωση, και μπορούν από τη δημοσίευση του παρόντος μέχρι και τις 31.5.2017, να υποβάλουν αρχικές ή τροποποιητικές, χρεωστικές ή μηδενικές, δηλώσεις, ανεξαρτήτως αν προκύπτει φόρος για καταβολή.
 • Ο νόμος περιλαμβάνει οποιαδήποτε δήλωση πληροφοριακού χαρακτήρα, υπό την προϋπόθεση ότι η προθεσμία για την υποβολή της αρχικής δήλωσης είχε λήξει μέχρι τις 30.9.2016.
 • Μετά την υποβολή της δήλωσης διενεργείται, κατά περίπτωση, άμεσος, διοικητικός ή διορθωτικός προσδιορισμός του οφειλόμενου κύριου φόρου, τέλους ή εισφοράς, καθώς και του πρόσθετου φόρου εκπρόθεσμης υποβολής, σύμφωνα με τον Ν. 2523/1997 ή τον Ν. 4174/2013, κατά περίπτωση. Εάν από τις ανωτέρω δηλώσεις δεν προκύπτει φόρος, τέλος ή εισφορά δεν επιβάλλεται πρόστιμο
 • Για αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις που υποβάλλονται μέχρι και τις 31.3.2017, ο τυχόν οφειλόμενος πρόσθετος φόρος ορίζεται στο οκτώ τοις εκατό (8%) του κυρίου φόρου. Για αυτές που υποβάλλονται μεταγενέστερα το ανωτέρω ποσοστό ανέρχεται σε δέκα τοις εκατό (10%)
 • Ο πρόσθετος φόρος αναπροσαρμόζεται περαιτέρω βάσει των συντελεστών αναπροσαρμογής που κυμαίνονται από 25% για φορολογικές χρήσεις έως το 2001 και μηδενίζονται για χρήσεις από το 2010 και μετά
 • Στις διατάξεις της οικειοθελούς αποκάλυψης φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, μπορούν να υπαχθούν και φορολογούμενοι για τους οποίους έχει εκδοθεί ή θα εκδοθεί εντολή ελέγχου μέχρι την 31/5/2017. Στην περίπτωση αυτή, ο φορολογούμενος δύναται να υποβάλει τις σχετικές δηλώσεις με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 57, οποτεδήποτε μέχρι την κοινοποίηση της εντολής ή της πρόσκλησης παροχής πληροφοριών του άρθρου 14 του ν. 4174/2013. Οι σχετικές δηλώσεις υποβάλλονται εντός προθεσμίας ενενήντα (90) ημερών από την κοινοποίηση της εντολής ελέγχου ή της πρόσκλησης παροχής πληροφοριών στον φορολογούμενο, εφαρμοζόμενων των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 57. Η Φορολογική Διοίκηση δύναται να κοινοποιήσει προσωρινό διορθωτικό προσδιορισμό φόρου ή προστίμων μόνο μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας των ενενήντα (90) ημερών. Ο πρόσθετος φόρος ορίζεται σε δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του κύριου φόρου, εάν πριν την υποβληθείσα δήλωση δεν έχει κοινοποιηθεί στον φορολογούμενο προσωρινός προσδιορισμός φόρου ή προστίμων, και σε τριάντα τοις εκατό (30%) του κύριου φόρου, εάν στο μεταξύ έχει κοινοποιηθεί προσωρινός προσδιορισμός. Αν κατά την κατάθεση του νόμου στην Βουλή είχαν κοινοποιηθεί εντολή ελέγχου ή πρόσκληση παροχής πληροφοριών του άρθρου 14 του ν. 4174/2013, οι φορολογούμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις σχετικές δηλώσεις εντός εξήντα (60) ημερών από τη δημοσίευση του νόμου. Το ποσοστό πρόσθετου φόρου ορίζεται σε δέκα τρία τοις εκατό (13%) του κυρίου φόρου. Στην περίπτωση που κατά την κατάθεση του νόμου στη Βουλή έχει ήδη κοινοποιηθεί προσωρινός διορθωτικός προσδιορισμός φόρου ή προστίμων, ο φορολογούμενος μπορεί να υποβάλει τις δηλώσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 57 εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου
 • Σχετικά με τα ευεργετήματα του νόμου, το άρθρο 59 προβλέπεται ότι, σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις δεν επιβάλλονται τα πρόστιμα των άρθρων 58, 58Α και 59 του ν. 4174/2013 ή του άρθρου 7 του ν. 4337/2015 (Α΄129) ή του άρθρου 6 του ν. 2523/1997 ή άλλων διατάξεων, ούτε άλλες φορολογικές, διοικητικές ή ποινικές κυρώσεις και μέτρα τόσο για τη φορολογητέα ύλη που προκύπτει από τις ως άνω υποβαλλόμενες δηλώσεις όσο και για τις φορολογικές παραβάσεις που αποκαθίστανται με τις δηλώσεις αυτές.
 • Σύμφωνα με το άρθρο 62, από την υπαγωγή στη ρύθμιση εξαιρούνται:
  - Όταν έχουν κοινοποιηθεί πράξεις οριστικού προσδιορισμού φόρου κλπ., μέχρι την κατάθεση του νομοσχεδίου στη Βουλή
  - Σε φορολογικές δηλώσεις που υποβάλλονται με επιφύλαξη ή σε φορολογικές δηλώσεις από τις οποίες προκύπτει επιστροφή φόρου και κατά το μέρος αυτό
  - Σε δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος με τις οποίες δηλώνεται ζημία της χρήσης στην οποία αφορά η δήλωση
  - Στις περιπτώσεις που δηλώνονται ποσά προερχόμενα από εγκληματικές δραστηριότητες (εξαιρείται η φοροδιαφυγή)
  - Πολιτικά πρόσωπα και συγγενείς αυτών έως β΄ βαθμού σε ευθεία γραμμή και εκ πλαγίου
 • Με το άρθρο 61 του νόμου προσδιορίζεται το μη ανακλητό των δηλώσεων που θα υποβληθούν και η μη επιστροφή τυχών καταβληθέντων ποσών. Η καταβολή της οφειλής γίνεται εφάπαξ, εντός τριάντα (30) ημερών από τον προσδιορισμό του φόρου, του τέλους ή της εισφοράς, ενώ υφίσταται η δυνατότητα υπαγωγής σε ρύθμιση των οφειλών. Σε περίπτωση μη τήρησης της ρύθμισης, αίρονται τα ωφελήματα του νόμου.


comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Φορολογικός συντελεστής, Εισοδήματα παρελθόντων ετών, Οικειοθελής αποκάλυψη, Πρόστιμο, Έλεγχος