ΑΕ έχει χορηγήσει 4 δάνεια (σε 4 έτη) σε θυγατρική ΙΚΕ και εξακολουθεί να χορηγεί τακτικά ταμειακές διευκολύνσεις. Στην περίπτωση των δανείων, ως ενδοομιλική λογίζεται το ποσό των δεδουλευμένων τόκων που χρεώνεται /πιστώνεται και όχι το ποσό του κεφαλαίου επί του οποίου υπολογίστηκαν.
-Στις ταμειακές διευκολύνσεις, όμως, όπου δεν υπάρχουν τόκοι υπολογίζεται όλο το ποσό σαν ενδοομιλική; (Για τον υπολογισμό των ορίων απαλλαγής ή υποχρέωσης τεκμηρίωσης)
-Το γεγονός ότι η θυγατρική ΙΚΕ επί σειρά ετών καλύπτει τις ταμειακές της ανάγκες μέσω ταμειακών διευκολύνσεων και δανείων από τη μητρική τα οποία κιόλας δεν εξυπηρετούνται, γεννά τυχόν υποχρεώσεις σε ότι αφορά την τεκμηρίωση των συναλλαγών ή την ανάλυση που γίνεται στις Οικονομικές Καταστάσεις των δύο εταιρειών (οι οποίες παρεμπιπτόντως δεν είναι ενοποιημένες);