Ημερομίσθιος εργατοτεχνίτης σε μηχανουργείο απασχολείται ως βοηθός τεχνίτη (ΣΣΕ Μετάλλου) σε μηχανουργείο με πενθήμερη απασχόληση Δευτέρα-Παρασκευή ,και ωράριο 8.00-16.00

Η προυπηρεσία του είναι 15 έτη στον εργοδότη και το μικτό ημερομίσθιο του είναι 70 ευρώ.

Δηλώνει πως επιθυμεί όλη η δικαιούμενη άδεια έτους 2023 ,να του χορηγηθεί συνεχόμενη από 1-8-2023.

Παρακαλώ να υπολογιστούν αναλυτικά για τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο έτους 2023 ,

τακτικές αποδοχές και αποδοχές αδείας ληφθείσας (μικτές αποδοχές χωρίς φορολογικές και ασφαλιστικές κρατήσεις)
Σας ευχαριστώ