Ατομική επιχείρηση έχει κύρια δραστηριότητα οδικές μεταφορές εμπορευμάτων (Μεταφορική) με ιδιόκτητα ΦΔΧ και παράλληλα χονδρικό/λιανικό εμπόριο διαφόρων ειδών.

Η Έδρα βρίσκεται σε νησί και για τις ανάγκες της έχει ιδρύσει και υποκατάστημα στην ηπειρωτική Ελλάδα με δραστηριότητα Οδικές μεταφορές.

Για τις ανάγκες της εμπορικής δραστηριότητας τα ΦΔΧ φορτώνουν εμπορεύματα από διάφορους προμηθευτές στην ηπειρωτική Ελλάδα και τα μεταφέρουν στην έδρα της. Πολλές φορές όμως αποθέτοντας τα προσωρινά στο υποκατάστημα (Ανάλογα με τα δρομολόγια των πλοίων και τις καιρικές συνθήκες)

Η επιχείρηση διαθέτει ΕΑΦΔΣΣ και στο κεντρικό και στο υποκατάστημα.

α) Για κάθε δρομολόγιο του ΦΔΧ για τις ανάγκες της εμπορικής δραστηριότητας οφείλει να εκδίδει παραστατικό αυτοπαράδοσης υπηρεσιών;

β) Τι συνοδευτικά παραστατικά πρέπει να εκδοθούν σε περίπτωση που υπάρξει προσωρινή απόθεση των εμπορευμάτων στο υποκατάστημα και συνέχιση μεταφοράς την επόμενη ημέρα; Αρκεί το Τιμολόγιο του προμηθευτή;

γ) Η επιχείρηση στο υποκατάστημα της προσφέρει και υπηρεσίες αποθήκευσης αγαθών ιδιωτών ή επιχειρήσεων (Χωρίς να συντάσσει Ιδιωτικό Συμφωνητικό)

Κατά τη παραλαβή εκδίδει δελτίο παραλαβής προς αποθήκευση με αόριστη διάρκεια (Ο πελάτης αποφασίζει πότε θα τα πάρει) αναφέρει επ αυτού την συμφωνία αμοιβής με τον πελάτη και στο τέλος της υπηρεσίας εκδίδει ΑΠΥ ή ΤΠΥ. Είναι ορθή αυτή η διαδικασία ή κρίνετε ότι χρήζει βελτίωσης;

Υπάρχουν άλλα ζητήματα που μπορεί να προκύψουν και χρήζουν προσοχής από όλα τα παραπάνω;