Φορολογικός κάτοικος Ελλάδος αποκτά εισόδημα από μερίσματα Αμερικανικών εταιριών μέσω αλλοδαπής χρηματιστηριακής εταιρίας η οποία πιστώνει τα μερίσματα σε λογαριασμό του επενδυτή αφού πρώτα αποπληρώσει στις αρμόδιες φορολογικές αρχές τον φόρο μερισμάτων . Ο φόρος για Αμερικάνικα χρεόγραφα αντιστοιχεί στο 30%.

1.Ο Έλληνας φορολογικός κάτοικος θα έχει περαιτέρω φορολογική υποχρέωση εκ φόρου μερισμάτων αλλοδαπής στην Ελλάδα, δεδομένου ότι ο εθνικός σχετικός φορολογικός συντελεστής ανέρχεται σε 5% και τι ακριβώς πρέπει να κάνει ώστε να μην φορολογηθεί και στην Ελλάδα ??

2.Που θα συμπληρωθούν τα σχετικά ποσά στο έντυπο Ε1 ?

3.Ποια δικαιολογητικά - συγκεκριμένα - πρέπει να έχει στην κατοχή του ακριβώς ο Έλληνας φορολογικός κάτοικος ??

4.Ο Έλληνας φορολογικός κάτοικος χρειάζεται να κάνει κάποια δήλωση στις Ελληνικές η Αμερικανικές φορολογικές αρχές ?

5.Τα κέρδη ή οι ζημιές από πώληση τίτλων αλλοδαπής ( αμερικανικής ) σε ποιόν κωδικό του Ε1 συμπληρώνονται ?

Ευχαριστώ.