Το ερώτημα σας υποβλήθηκε επιτυχώς

Το ερώτημα σας υποβλήθηκε επιτυχώς στον Komvos, μπορείτε να το δείτε κάνοντας click ~TOPIC_ID~.

Επιστημονικός κόμβος

Το ερώτημα έχει ήδη υποβληθεί στον Επιστημονικό Κόμβο του e-forologia.
Για να το διαβάσετε πατήστε ~TOPIC_ID~.

Επιστημονικός κόμβος

Το ερώτημα σας έχει υποβληθεί με επιτυχία στον Επιστημονικό Κόμβο του e-forologia.
Για να το διαβάσετε πατήστε ~TOPIC_ID~.

Menu

Ιστορικό ερωτήματος

κλείσιμο

Έκθεση προιόντων και myDATA

Θέλουμε να λάβουμε μέρος σε μια μονοήμερη μικρή έκθεση αγροτικών προιόντων φαγώσιμων για γνωστούς και φίλους και δεν έχουμε ξεχωριστή ταμειακη μηχανή για εκτός του γραφείου που έχουμε εγκαταστημένη .
Παλιά κόβαμε χειρόγραφη απόδειξη λιανικής με ειδική σφραγίδα και σειρα ότι είναι σε έκθεση .
Πως μπορούμε τώρα που πρέπει να μεταβιβαστούν οι λιανικές αποδείξεις μέσω φορολογικού στο esend ?
Μπορεί να κοπεί δελτίο αποστολης σε ιδιώτη και την επόμενη μέρα να κοπεί λιανικής και να διαβιβαστεί ηλεκτρονικά απο το πρόγραμμα στο γραφείο μας?
Τι επιλογές έχουμε?

1. Η δυνατότητα έκδοσης απόδειξης λιανικής χωρίς την χρήση ΦΗΜ ρυθμίζεται με την ΠΟΛ.1002/31-12-2014 όπου μεταξύ άλλων αναφέρεται (στην παρ. 4 του άρθρου 1) ότι «4. Για τις παρακάτω περιπτώσεις λιανικών συναλλαγών παρέχεται απαλλαγή από την υποχρέωση έκδοσης των σχετικών αποδείξεων πώλησης μέσω φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού: […] β) Οι αποδείξεις λιανικών συναλλαγών που εκδίδονται εκτός της επαγγελματικής εγκατάστασης του υπόχρεου, με εξαίρεση τους πωλητές (αγρότες - μεταπωλητές) σε λαϊκές αγορές και τους πωλητές αποκλειστικά μέσω πλανοδίου ή υπαίθριου εμπορίου, γ) Οι αποδείξεις λιανικών συναλλαγών που εκδίδονται "επί πιστώσει" από οντότητες που χρησιμοποιούν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα, […]».

 

2. Περαιτέρω, επειδή οι υποχρεώσεις μπορεί να καθορίζονται και από άλλους νόμους / διατάξεις,  η σκέψη μας είναι στο Ν.4849/2021 (λαϊκές αγορές, βραχυχρόνιες αγορές κ.λπ.). Στο άρθρο 12 του νόμου ορίζεται ότι «Όλοι οι κάτοχοι άδειας δραστηριοποίησης στο υπαίθριο εμπόριο υποχρεούνται σε δήλωση έναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας στην αρμόδια φορολογική αρχή και σε χρήση Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού (Φ.Η.Μ.) δηλωμένου και συνδεδεμένου στον Πληροφοριακό Φ.Η.Μ. της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) εκτός από: α) Τα φυσικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στις αγορές χειροτεχνών καλλιτεχνών για τρεις (3) μήνες ανά έτος, εφόσον απαλλάσσονται από τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας λόγω ύψους ακαθάριστων εσόδων σύμφωνα με το άρθρο 39 του ν. 2859/2000 περί Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Α' 248) και β) τους παραγωγούς πωλητές που δραστηριοποιούνται στο στάσιμο και στο πλανόδιο εμπόριο, και υπάγονται στο ειδικό καθεστώς του άρθρου 41 του Ν.2859/2000, περί Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας.».

 

3. Στο ερώτημα αναφέρεστε σε έκθεση (…) αλλά όπως είναι αντιληπτό θα διενεργούνται (και) πωλήσεις.

• Αν η περίπτωση εμπίπτει στο Ν.4849/2021 (θα το δείτε με το φορέα που διοργανώνει την έκθεση- αγορά) θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ΦΗΜ (προφανώς θα έχετε ενημέρωση για τις υποχρεώσεις και από το διοργανωτή).

• Αν δεν εμπίπτει (και δεν γνωρίζουμε αν μπορεί να διοργανωθεί βραχυχρόνια αγορά με άλλο φορέα εκτός από το Δήμο ή την Περιφέρεια) τότε μπορεί να οδηγηθούμε στην παραπάνω απαλλακτική διάταξη για πωλήσεις εκτός έδρας (σε κάθε περίπτωση όμως, κρίσιμο είναι να έχει στην διάθεσή της η επιχείρηση όλα τα στοιχεία που αποδεικνύουν την άδεια / δυνατότητα να εκθέτει και να πωλεί στον εν λόγω χώρο, με τα στοιχεία του διοργανωτή και όλες τις λεπτομέρειες).

• Γενικότερα, η χρήση ΦΗΜ είναι μια συντηρητική αλλά ασφαλής αντιμετώπιση.  

3.1 Δεν μπορεί να γίνει χειρισμός με έκδοση δελτίου αποστολής και εν συνεχεία έκδοση απόδειξης καθώς στην εγκ. ΠΟΛ.1003/31-12-2014, στις διευκρινίσεις για το άρθρο 13 του Ν.4308/2014, αναφέρεται ότι «…στις λιανικές πωλήσεις αγαθών η έκδοση παραστατικού διακίνησης από τον πωλητή δεν μεταθέτει το χρόνο έκδοσης του παραστατικού λιανικής πώλησης. Το στοιχείο αυτό πρέπει να εκδίδεται και πάλι κατά την παράδοση ή την έναρξη της αποστολής των αγαθών» (με εξαίρεση τις τριγωνικές πωλήσεις).

Copyright © Epsilon Net | Όροι Χρήσης