Οφείλεται ΦΣΚ όταν το εισφερόμενο κεφάλαιο κατά την σύσταση Ε.Ε. είναι με μετρητά
και ποιος είναι ο συντελεστής ;