Καλησπέρα ,

Σε περίπτωση ΟΕ ή ΕΕ , μπορούν τα μέλη ανεξαρτήτως αν είναι ομόρρυθμα ή ετερόρρυθμά να ασφαλιστούν με σχέση μισθωτής εργασίας πέραν της αμοιβής που τυχόν προκύψει από τα κέρδη της εταιρείας. Χρειάζεται να το προβλέπει κάπου το καταστατικό? Οι δαπάνες της μισθοδοσίας αναγνωρίζονται φορολογικά?

Σας ευχαριστώ πολύ