Σε Ομόρρυθμη Εταιρία, το άρθρο που αναφέρεται στο κεφάλαιο έχει ως εξής: Το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 293,47 ευρώ, εκ του οποίου η κάθε μία των συμβαλλομένων κατέβαλε από 146,73 ευρώ, δηλαδή ποσοστό 50% η κάθε μία, η μεν πρώτη σε εμπορεύματα η δε δεύτερη σε μετρητά.

Σήμερα η πρώτη εταίρος, της οποίας η συμμετοχή της κατεβλήθη σε εμπορεύματα, μεταβιβάζει το 49% με δωρεά στην δεύτερη, της οποίας η συμμετοχή καλύφθηκε με μετρητά, και το 1% με δωρεά σε τρίτο.

Πως πρέπει να συνταχθεί το άρθρο μετά από αυτές τις πράξεις;