Το κόστος εγγυοδοσίας ( για παλέτες, βαρέλια κ.λ.π. ) που αναγράφεται στα παραστατικά αγορών Α υλών από επιχειρήσεις εστίασης, πως αντιμετωπίζεται λογιστικά ?
Σε ποιο λογαριασμό του Ε.Γ.Λ.Σ. πρέπει να παρακολουθηθεί ?

Επίσης, το μέρος της αξίας των ειδών αυτών που δεν έχουν επιστραφεί στον προμηθευτή, ώστε να εκδοθεί πιστωτικό τιμολόγιο σε ποιο κωδικό του Ε3 θα συμπεριληφθεί ?