Το ερώτημα σας υποβλήθηκε επιτυχώς

Το ερώτημα σας υποβλήθηκε επιτυχώς στον Komvos, μπορείτε να το δείτε κάνοντας click ~TOPIC_ID~.

Επιστημονικός κόμβος

Το ερώτημα έχει ήδη υποβληθεί στον Επιστημονικό Κόμβο του e-forologia.
Για να το διαβάσετε πατήστε ~TOPIC_ID~.

Επιστημονικός κόμβος

Το ερώτημα σας έχει υποβληθεί με επιτυχία στον Επιστημονικό Κόμβο του e-forologia.
Για να το διαβάσετε πατήστε ~TOPIC_ID~.

Menu

Ιστορικό ερωτήματος

κλείσιμο

Λογιστικός χειρισμός ειδών συσκευασίας εμπορευμάτων

Σύμφωνα με το λογιστικό σχέδιο (ΕΓΛΣ) ΠΔ 1123-1980, η αξία των ειδών συσκευασίας (μπουκάλια, κουτιά, κιβώτια, τελάρα κ.λπ.) εμπορευμάτων καταχωρείται στην χρέωση του λογ/μου 50.07 (ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ-ΑΝΤΙΘΕΤΟΣ ΛΟΓ/ΜΟΣ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ) με πίστωση του λογ/μου του προμηθευτή. Εάν τα είδη συσκευασίας επιστραφούν στον προμηθευτή , τότε γίνεται η αντίθετη εγγραφή. Εάν τα εν λόγω είδη καταστραφούν , τότε η σχετική αξία τους μεταφέρεται σε λογ/μο εξόδου της ομάδας 6 με πίστωση του λογ/μου 50.07.

Οι παρακάτω ερωτήσεις αφορούν μια εταιρία που χρησιμοποιεί το λογιστικό σχέδιο των ΕΛΠ-Ν.4308/2014 (και όχι το λογιστικό σχέδιο (ΕΓΛΣ) ΠΔ 1123-1980) και η οποία δεν επιθυμεί να ακολουθήσει μια διαδικασία όπως η αναφερόμενη στην παραπάνω παράγραφο (χρήση του λογ/μου 50.07 ή ανάλογου για τα ΕΛΠ λογ/μου) :

Α) Στην περίπτωση των ΕΛΠ-Ν.4308/2014, υπάρχει κάποια υποχρεωτική διαδικασία/εγγραφές παρακολούθησης των ειδών συσκευασίας εμπορευμάτων ή όχι και εάν ναι, τότε ποια είναι αυτή η διαδικασία/εγγραφές ?

Β) Η εταιρία στην οποία αναφέρομαι, χρησιμοποιεί το λογιστικό σχέδιο των ΕΛΠ-Ν.4308/2014 και επιθυμεί να καταχωρεί την αξία των ειδών συσκευασίας στον ίδιο λογ/μο στον οποίο καταχωρείται και η αξία των σχετικών εμπορευμάτων , δηλ. σε λογ/μους της ομάδας 2 (Αποθέματα). Νομίζετε ότι αυτό είναι παράνομο ή όχι, βάση των ΕΛΠ-Ν.4308/2014 ή κάποιου άλλου νόμου ?

1. Στην  >ΠΟΛ.1003/2014 διευκρινίζεται ότι:
«4.5.1 Καθιερώνεται η υποχρέωση της οντότητας για παρακολούθηση κατ΄ είδος και ποσότητα, διακεκριμένα κατά αποθηκευτικό χώρο, των αποθεμάτων τρίτων. Η διάταξη αναφέρεται σε εμπορεύσιμα αγαθά, δηλαδή δεν συμπεριλαμβάνει εγγυοδοσίες (επιστρεπτέα είδη συσκευασίας, παλέτες, κενές φιάλες, κ.λπ.). Η παρακολούθηση δύναται να γίνεται με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο και να προκύπτει από οποιοδήποτε τηρούμενο αρχείο. Διευκρινίζεται ότι δεν απαιτείται φυσική καταμέτρηση των σχετικών αποθεμάτων. Θεσπίζεται μόνο η υποχρέωση παρακολούθησης αυτών των αποθεμάτων, ώστε η οντότητα να δύναται να τεκμηριώνει τα αποθέματα αυτής της κατηγορίας που βρίσκονται στην κατοχή της (για παράδειγμα, τηρώντας με τάξη και πληρότητα το σύνολο των λαμβανόμενων και εκδιδόμενων παραστατικών διακίνησης ή ενημερώνοντας επιπρόσθετα άλλα αρχεία)».

 

2. Στον  >Ν.4308/2014 δεν γίνεται αναφορά στον τρόπο αντιμετώπισης της εγγυοδοσίας.

 

3. Στη λογιστική οδηγία εφαρμογής του Ν.4308/2014 αναφέρεται:

«20.1.1 Τα αποθέματα περιλαμβάνουν τα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται για πώληση στη συνήθη εμπορική δραστηριότητα της οντότητας (εμπορεύματα ή προϊόντα) ή βρίσκονται υπό επεξεργασία για τη μετατροπή τους σε προϊόντα. Περιλαμβάνουν επίσης τα πάσης φύσεως υλικά που προορίζονται να αναλωθούν στην παραγωγική διαδικασία, για την παραγωγή προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών.

20.1.2 Συνήθεις τύποι αποθεμάτων είναι τα εμπορεύματα, τα υλικά παραγωγής, οι πρώτες ύλες, η παραγωγή σε εξέλιξη και τα έτοιμα προϊόντα».

 

4. Κατά την άποψη μας, στην περίπτωση που αναφέρεστε, εφόσον δεν επιθυμείτε να εφαρμόσετε τον χειρισμό που οριζόταν στο π.δ.1123/1980, μπορείτε να παρακολουθείτε τα συγκεκριμένα αγαθά είτε εξωλογιστικά (εφόσον δεν τιμολογούνται), είτε σε υπολογαριασμούς του λογ. 25 «Υλικά συσκευασίας» του προτεινόμενου λογιστικού σχεδίου του Ν.4308/2014 (εφόσον τιμολογούνται). Στη δεύτερη περίπτωση, κατά την επιστροφή στον προμηθευτή θα πρέπει ο τελευταίος να εκδίδει πιστωτικό τιμολόγιο. Σε περίπτωση πώλησης τους σε πελάτες, θα πιστώνεται ο λογ. 72.  

Εφόσον τα ‘’επιστρεπτέα είδη συσκευασίας, παλέτες, κενές φιάλες, κ.λπ.’’ τιμολογούνται και καταχωρούνται στον λογ. 25 «Υλικά συσκευασίας» του λογιστικού σχεδίου του Ν.4308/2014 που προτείνετε εσείς ή όπως προτείνω εγώ παραπάνω, στον ίδιο λογ/μο της ομάδας 2 στον οποίο καταχωρείται και η αξία των σχετικών εμπορευμάτων που τα εν λόγω είδη συσκευασίας μεταφέρουν, τα εν λόγω ‘’επιστρεπτέα είδη συσκευασίας, παλέτες, κενές φιάλες, κ.λπ.’’ θα πρέπει να απογράφονται ή όχι ? Εάν δεν απογράφονται και εξακολουθούν να παραμένουν στην κατοχή της εταιρείας, τότε θα επηρεάζεται το κόστος πωληθέντων της ομάδας 2, ενώ δεν θα έπρεπε (επειδή παραμένουν στην κατοχή της εταιρείας (δεν έχουν πωληθεί, καταστραφεί ή επιστραφεί ) και μπορεί κάποια στιγμή στο μέλλον να επιστραφούν στον προμηθευτή τους με έκδοση από αυτόν σχετικού πιστωτικού τιμολογίου) …. Βέβαια, συνήθως, η αξία των ‘’επιστρεπτέων ειδών συσκευασίας, παλετών, κενών φιαλών κ.λπ.’’ είναι αμελητέα – μικρή σε σχέση με την αξία των ‘’εμπορεύσιμων αγαθών ’’ που μεταφέρουν και επομένως ο επηρεασμός του κόστους πωληθέντων της ομάδας 2 θα είναι μικρός….. Παρακαλώ, δώστε μου την άποψή σας όσον αφορά το θέμα αυτό….

Όπως αναφέραμε στην προηγούμενη δημοσίευση, εφόσον δεν επιθυμείτε να εφαρμόσετε τον χειρισμό που οριζόταν στο π.δ.1123/1980, μπορείτε να παρακολουθείτε τα συγκεκριμένα αγαθά με δύο διαφορετικούς τρόπους.

Στην πρώτη περίπτωση, εφόσον αυτά δεν τιμολογούνται,  παρακολουθούνται  εξωλογιστικά. Στην περίπτωση αυτή, δεν απαιτείται φυσική καταμέτρηση των σχετικών αποθεμάτων, καθώς δεν αποτελούν εμπορεύσιμα αγαθά από την οντότητα  (με την ίδια λογική που παρκολουθούνταν και επί ΕΓΛΣ η διακίνηση αυτών των αποθεμάτων στον λογαριασμό 50.07).   

Στη δεύτερη περίπτωση, εφόσον αυτά τιμολογούνται, μπορείτε να τα παρακολουθείτε σε υπολογαριασμούς του λογ. 25 «Υλικά συσκευασίας» του προτεινόμενου λογιστικού σχεδίου του Ν.4308/2014. Στην περίπτωση αυτή, τα αγαθά αυτά αποτελούν εμπορεύσιμα αγαθά για την οντότητα, καθώς περιέρχονται στην ιδιοκτησία της και μπορεί να τα χειριστεί όπως αυτή επιθυμεί (ίδια χρήση, πώληση, κ.λπ.). Επομένως, υφίσταται υποχρέωση φυσικής καταμέτρησης των σχετικών αποθεμάτων.

 

Σημειώνουμε επίσης:

- σε κάθε περίπτωση απογράφονται τα αποθέματα όταν για αυτά υπάρχει η σχετική υποχρέωση, ή η ανάγκη ή η επιθυμία της επιχείρησης να τα απογράψει λόγω σημαντικού ύψους ή δέμευσης πόρων (αποθήκης, υπαλλήλου παρακολούθησης του ύψους τους κ.λπ.). Η κρίση χειρισμού εναπόκειται στην επιχείρηση.

- σε κάθε περίπτωση λαμβάνονται υπόψη τα ποσά ως απογραφή (εφόσον υπάρχει σχετική υποχρέωση) όταν έχουν σημαντική επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση (εφόσον τιμολογούνται) μπορούν να καταχωρούνται ως έξοδα.

- τα είδη συσκευασίας από τη φύση τους συνήθως χρησιμοποιούνται σε προϊόντα και όχι σε εμπορεύματα, καθώς εμπορεύματα είναι τα αγαθά που πωλούνται χωρίς περαιτέρω επεξεργασία. Ανάλογα της  περίπτωσης, εφόσον τα είδη συσκευασίας αποτελούν μέρος του κόστους των αγαθών, είναι πιθανό να θεωρηθεί ότι τα πωλούμενα αποτελούν προϊόντα (π.χ. εμπορία ζύθου σε μεγάλες ποσότητες, αγορά φιαλών ζύθου και εμφιάλωσή τους σημαίνει ότι θα μπορούσε να θεωρηθεί παραγωγή νέου προϊόντος).

Copyright © Epsilon Net | Όροι Χρήσης