Ανώνυμη Εταιρεία διένεμε μερίσματα τον 11.2021 στους μετόχους της. Δύο από τους μετόχους με ποσοστό πάνω από 20% ο καθένας είναι κάτοικοι εξωτερικού, ο ένας Ολλανδίας και ο δεύτερος των Η.Π.Α.. Παρακρατήθηκε και αποδόθηκε φόρος μερισμάτων 5%. Τι πιστοποιητικά πρέπει να δοθούν στους μετόχους του εξωτερικού για την δήλωση των μερισμάτων στις χώρες κατοικίας τους?