Το ερώτημα σας υποβλήθηκε επιτυχώς

Το ερώτημα σας υποβλήθηκε επιτυχώς στον Komvos, μπορείτε να το δείτε κάνοντας click ~TOPIC_ID~.

Επιστημονικός κόμβος

Το ερώτημα έχει ήδη υποβληθεί στον Επιστημονικό Κόμβο του e-forologia.
Για να το διαβάσετε πατήστε ~TOPIC_ID~.

Επιστημονικός κόμβος

Το ερώτημα σας έχει υποβληθεί με επιτυχία στον Επιστημονικό Κόμβο του e-forologia.
Για να το διαβάσετε πατήστε ~TOPIC_ID~.

Menu

Ιστορικό ερωτήματος

κλείσιμο

Συναλλαγές μέσω φορολογικού αντιπροσώπου

Ελβετική εταιρία όρισε στα τέλη του 2021 Έλληνα φορολογικό αντιπρόσωπο.
Η ελβετική εταιρία αποστέλλει τιμολόγια πώλησης σε Έλληνες πελάτες της
Α) Με αποστολή από Βέλγο προμηθευτή της, απευθείας στον Έλληνα πελάτη της (ενδοκοινοτική διακίνηση) και τιμολόγιο στον Έλληνα πελάτη από την ελβετική.
Β) Με αποστολή απευθείας από την Ελβετία.
Ερωτάμε
Α)Σε ποιανού τιμολόγιο είναι υποχρεωτική η αναγραφή του ΑΦΜ του φορολογικού αντιπροσώπου?
Β)Ποιες είναι οι υποχρεώσεις του έλληνα φορολογικού αντιπροσώπου σε σχέση με το ΦΠΑ?
Γ)Που αποδίδεται ο ΦΠΑ και από ποιον?

1. Σύμφωνα με  τις διατάξεις της περίπτωσης δ΄  της παραγράφου 4 του άρθρου 36 του ΦΠΑ, ο υποκείμενος στο φόρο υποχρεούται να «δ) να ορίζει φορολογικό αντιπρόσωπό του, πριν από την ενέργεια οποιασδήποτε φορολογητέας πράξης στο εσωτερικό της χώρας, εφόσον πρόκειται για υποκείμενο στο φόρο που  δεν είναι μόνιμα εγκαταστημένος στο εσωτερικό της χώρας ή στο εσωτερικό άλλου κράτους - μέλους  και για την οποία είναι ο ίδιος υπόχρεος στο φόρο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35. Ο ορισμός του φορολογικού αντιπροσώπου γίνεται με την κατάθεση αντιγράφου του σχετικού πληρεξούσιου εγγράφου στον προϊστάμενο Δ.Ο.Υ., που είναι αρμόδιος για τη φορολογία εισοδήματος του φορολογικού αντιπροσώπου.

 

Το αντίγραφο αυτό πρέπει να είναι θεωρημένο από την ελληνική προξενική αρχή του τόπου, όπου είναι εγκαταστημένος ο υποκείμενος στο φόρο, ή από την Αρχή που έχει οριστεί για τη θεώρηση, σύμφωνα με την από 5/10/1961 Σύμβαση της Χάγης.

 

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την περίπτωση ε΄  της ίδιας παραγράφου, «ε) Φορολογικό αντιπρόσωπο δύνανται να ορίζουν, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου αυτής, και οι υποκείμενοι στο φόρο που είναι εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν διαθέτουν εγκατάσταση στην Ελλάδα. Ο φορολογικός αντιπρόσωπος της περίπτωσης αυτής δεν υποχρεούται στην τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων για τις πράξεις που πραγματοποιεί ο εντολέας του».

Για τους όρους, της προϋποθέσεις, τις υποχρεώσεις και τη διαδικασία ορισμού φορολογικού αντιπροσώπου από υποκειμένους εγκαταστημένους εκτός Ελλάδος, δείτε την ΠΟΛ 1281/1993.

 

2.1.Η συναλλαγή όπου τα αγαθά διακινούνται από άλλο Κράτος Μέλος και τιμολογούνται από Τρίτη Χώρα, δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί ως ενδοκοινοτική απόκτηση, καθώς δεν συντρέχουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις, δηλαδή τιμολόγηση μεταξύ δυο ή περισσότερων υποκείμενων με ΑΦΜ/ΦΠΑ εγκατεστημένων σε διαφορετικά Κράτη Μέλη και  φυσική μεταφορά αγαθών από ένα Κράτος Μέλος σε άλλο.

 

Υπό ορισμένες προϋποθέσεις που αναφέρονται στην ΠΟΛ 1091/1994, τα εμπορεύματα παρότι είναι ενδοκοινοτικά θα πρέπει να προσκομίζονται στο τελωνείο για τη διαδικασία εκτελωνισμού και καταβολής του ΦΠΑ. Επειδή σε ορισμένες περιπτώσεις η διαδικασία είναι δύσκολο να τηρηθεί, ο οφειλόμενος ΦΠΑ μπορεί να καταβληθεί με έκτακτη δήλωση μέχρι την 15 η  ημέρα του επόμενο μήνα από την παραλαβή των εμπορευμάτων.

Ο καταβληθείς ΦΠΑ αναγράφεται στον κωδικό 402 της δήλωσης ΦΠΑ της οικείας περιόδου, ώστε να συμψηφισθεί. Για τη συναλλαγή αυτή ο αγοραστής θα πρέπει να υποβάλλει intrastat άφιξης και στο πεδίο 18 να αναγράψει τη μονάδα (1), ενώ στο πεδίο 19 θα αναγράψει αξία κατ΄ εκτίμηση.  Δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών αποκτήσεων.

Στην παράγραφο 3 της εγκυκλίου αναφέρεται: «3. Κατ' ακολουθία αυτών, στις περιπτώσεις που κοινοτικά εμπ/τα αποστέλλονται στη χώρα μας από άλλο κράτος - μέλος, το τιμολόγιο πώλησης, των οποίων έχει εκδοθεί σε τρίτη χώρα και επί του οποίου αναγράφεται ΑΦΜ/ΦΠΑ του φορολογικού αντιπροσώπου του σε Κ.Μ. και λόγω του τρόπου μεταφοράς τους διέρχονται από τις υπηρεσίες σας, η παράδοση (απελευθέρωση) αυτών θα ενεργείται σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν παρασχεθεί στα πλαίσια του καθεστώτος της κοινοτικής διαμετακόμισης, χωρίς την είσπραξη από τις υπηρεσίας σας του Φ.Π.Α. που
αναλογεί στα κοινοτικά αυτά εμπ/τα.
Ο φόρος αυτός θα καταβληθεί, κατά τα προβλεπόμενα, από τον Ελληνα παραλήπτη των εμπ/των αυτών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ».

 

2.2. Αν η επιχείρηση της Τρίτης Χώρας έχει αποκτήσει ΑΦΜ/ΦΠΑ στο άλλο Κράτος Μέλος και έχει καταβάλλει το φόρο στο κράτος αυτό (έχουν τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία), η πράξη αντιμετωπίζεται ως ενδοκοινοτική απόκτηση.

 

3. Στην περίπτωση αποστολής των εμπορευμάτων από την Ελβετία, ακολουθείται η διαδικασία εισαγωγής από τον έλληνα παραλήπτη και δεν απαιτείται η εμπλοκή του φορολογικού αντιπροσώπου.

Copyright © Epsilon Net | Όροι Χρήσης